75 năm sáng ngời đạo lý “Uống nước, nhớ nguồn”

Lịch sử dân tộc ta gắn liền với những kỳ tích dựng nước và giữ nước, đặc biệt là truyền thống chống giặc ngoại xâm, giành độc lập, tự do cho dân tộc. Truyền thống vẻ vang đó đã được phát huy cao độ trong thời đại Hồ Chí Minh, khi toàn quân, toàn dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng và Hồ Chủ tịch, đã anh dũng  “đánh thắng hai đế quốc to”, giành lại non sông, đất nước. Đây là chiến thắng to lớn nhất, triệt để và tròn vẹn nhất trong lịch sử đấu tranh giữ nước của dân tộc ta. Để có được những thắng lợi vĩ đại ấy, đã có biết bao người con ưu tú của dân tộc  hiến dâng  cả cuộc đời mình cho Tổ quốc. 

Đại đoàn kết toàn dân tộc

Đại đoàn kết toàn dân tộc

Mới đây, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã tổ chức cuộc họp cho ý kiến về Đề án tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban ...
Tầm vóc vĩ đại

Tầm vóc vĩ đại

Vào lúc 11 giờ 30 phút  ngày 30 tháng 4 năm 1975, lá cờ cách mạng của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam đã tung bay trên nóc dinh Độc ...
Sức mạnh nội sinh của  dân tộc

Sức mạnh nội sinh của  dân tộc

Trong ý kiến trao đổi với báo chí về  cuộc Hội thảo quốc gia “Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người ...
Vai trò nòng cốt của thanh niên quân đội

Vai trò nòng cốt của thanh niên quân đội

Thanh niên quân đội phải luôn luôn là lực lượng nòng cốt, xung kích, đi đầu trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ ...
Xây dựng Quân đội trong tình hình mới

Xây dựng Quân đội trong tình hình mới

Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư phát triển mạnh mẽ, xuất hiện nhiều hình thái chiến tranh và phương thức tác chiến mới rất hiện đại, công nghệ cao, ...
Điểm sáng kinh tế Việt Nam

Điểm sáng kinh tế Việt Nam

Trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều biến động phức tạp, khó lường, nhiều diễn biến mới, chưa từng có tiền lệ, rất khó dự báo, khó khăn, thách ...
Phóng sự ảnh
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội
Tỷ giá ngoại tệ