Đồng bộ giải pháp phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2021-2025

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng xác định, giai đoạn 2021-2025, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) bình quân 5 năm đạt khoảng 6,5-7%/năm. Đến năm 2025, GDP bình quân đầu người khoảng 4.700-5.000 USD. Việt Nam là nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp. Nếu như nhìn vào kết quả phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2016-2020, đặc biệt là cách Việt Nam vượt qua đại dịch Covid-19, có thể khẳng định, mục tiêu trên là hoàn toàn khả thi. Tuy nhiên, để biến mục tiêu phấn đấu thành kết quả thực tế cần có những giải pháp căn cơ, mang tính chiến lược để đất nước không những phát triển nhanh mà còn bền vững.

Phóng sự ảnh
Dự báo thời tiết
Tỷ giá ngoại tệ