Bài 2: Con người là trung tâm và là chủ thể của chiến lược phát triển đất nước

Trong sự nghiệp cách mạng, Đảng ta luôn xác định, mọi chủ trương, đường lối của Đảng đều nhằm phấn đấu cho mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh, tất cả vì con người và cho con người”. Quan điểm trên một lần nữa được Văn kiện Đại hội XIII của Đảng khẳng định: “Nhân dân là trung tâm, là chủ thể của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; mọi chủ trương, chính sách phải thực sự xuất phát từ cuộc sống, nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân, lấy hạnh phúc, ấm no của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu”.

Phóng sự ảnh
Dự báo thời tiết
Tỷ giá ngoại tệ