Quảng trường Ba Đình - Nơi ghi dấu lịch sử

Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, trước hàng chục vạn đồng bào đủ các tầng lớp, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thay mặt Chính phủ lâm thời trịnh trọng đọc Bản Tuyên ngôn Độc lập, tuyên bố trước toàn thể quốc dân và nhân dân thế giới: Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời. 

Phóng sự ảnh
Dự báo thời tiết
Tỷ giá ngoại tệ

Quảng trường Ba Đình - Nơi ghi dấu lịch sử

Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, trước hàng chục vạn đồng bào đủ các tầng lớp, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thay mặt Chính phủ lâm thời trịnh trọng đọc Bản Tuyên ngôn Độc lập, tuyên bố trước toàn thể quốc dân và nhân dân thế giới: Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời.