Không để “nấm độc” ảnh hưởng đến sự tồn vong của Đảng

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng căn dặn: “Đảng là gồm các đảng viên mà tổ chức nên. Mọi công việc của Đảng đều do đảng viên làm. Mọi nghị quyết của Đảng đều do đảng viên chấp hành. Mọi chính sách của Đảng đều do đảng viên mà thấu đến quần chúng. Mọi khẩu hiệu, mọi kế hoạch của Đảng đều do đảng viên cố gắng thực hiện”. Vì vậy, muốn có tổ chức Đảng mạnh, đòi hỏi Đảng vừa phải nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên, vừa phải sàng lọc, đưa những người không đủ tư cách ra khỏi Đảng. Đây là nhiệm vụ tất yếu, thường xuyên và cũng là vấn đề có tính quy luật có ý nghĩa cấp thiết trong công tác xây dựng Đảng hiện nay.

Phóng sự ảnh
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội
Tỷ giá ngoại tệ