Đừng để thi đua chỉ là phong trào cho có

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh từng dạy: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những yêu nước nhất”. Đây chính là mục tiêu, động lực to lớn làm cho phong trào thi đua yêu nước có sức mạnh tinh thần vô cùng mạnh mẽ, tồn tại lâu dài, phát triển không ngừng, gắn liền với sự phát triển của dân tộc.

Phóng sự ảnh
Dự báo thời tiết
Tỷ giá ngoại tệ