Phủ nhận sạch trơn: Tổ mối trong thân đê ngăn lũ

Cùng với sự chống phá của các thế lực thù địch, thì một trong những biểu hiện nhanh chóng dẫn đến “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cán bộ, đảng viên (CB, ĐV) đó là tuyệt đối hóa vai trò, ý chí của bản thân trong cải tạo thực tiễn, đốt cháy giai đoạn, bất chấp quy luật khách quan. Khi thực tiễn không đáp ứng được yêu cầu ý chí chủ quan của mình, thế là họ quay sang phủ định lý tưởng phấn đấu mà mình đã theo đuổi, phủ nhận sạch trơn toàn bộ sự nghiệp, thành quả cách mạng của nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng, phụ họa cho những thế lực phản động chống phá đất nước.

Phóng sự ảnh
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội
Tỷ giá ngoại tệ