Bước ngoặt của lịch sử

Bước ngoặt của lịch sử

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đã mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử của dân tộc ta, mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do cho đất nước.
Phóng sự ảnh
Dự báo thời tiết
Tỷ giá ngoại tệ