Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội

Quá trình xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng và giữ vai trò chủ đạo trong đời sống tinh thần của xã hội, cũng chính là quá trình xây dựng con người, phát huy tối đa nhân tố con người, thực hiện chiến lược con người-khâu trung tâm của sự nghiệp xây dựng nền tảng tinh thần, tiềm lực văn hóa và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Kiểm soát ca nhiễm mới 

Kiểm soát ca nhiễm mới 

Sau hơn 1 tháng triển khai thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ, nước ta đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong kiểm soát tình hình dịch ...
Giữ vững thành quả chống dịch

Giữ vững thành quả chống dịch

Tinh thần chỉ đạo của Chỉ thị số 08/CT-TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về “Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thích ứng an toàn, ...
Phóng sự ảnh
Dự báo thời tiết
Tỷ giá ngoại tệ