A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Xây dựng lực lượng vũ trang Thủ đô vững mạnh ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ

 

QPTĐ-Xuất phát từ vị trí chiến lược trọng yếu và yêu cầu cao của nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, trực tiếp là Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, lực lượng vũ trang Thủ đô không ngừng trưởng thành, lớn mạnh. Cán bộ, chiến sĩ luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, quyết tâm chiến đấu cao, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ; giữ vững và phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, “Người chiến sĩ Thủ đô”. Hệ thống tổ chức đảng, tổ chức chỉ huy, tổ chức quần chúng thường xuyên được kiện toàn, củng cố vững mạnh. Công tác huấn luyện, diễn tập có nhiều đổi mới về hình thức, phương pháp, đạt chất lượng cao. Trình độ chỉ huy, tham mưu tác chiến và năng lực tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện công tác quốc phòng, quân sự không ngừng nâng lên, phát huy tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi để Hà Nội phát triển toàn diện, bền vững.

 

 

Đồng chí Tư lệnh và đồng chí Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội

động viên chiến sĩ mới Trung đoàn 692, Sư đoàn Bộ binh 301 kiểm tra kết thúc huấn luyện.


Để có được kết quả đó, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tập trung xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh về chính trị, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong mọi tình huống; coi đó vừa là giải pháp, vừa là nhiệm vụ tiên quyết trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Những năm gần đây, trên địa bàn Thủ đô, các thế lực thù địch, phản động đẩy mạnh hoạt động chống phá với những thủ đoạn hết sức tinh vi, thâm độc; nhiệm vụ quốc phòng, quân sự có sự phát triển với yêu cầu ngày càng cao, đan xen cả thời cơ và thách thức. Nắm chắc đặc điểm địa bàn, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị không ngừng nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động công tác đảng, công tác chính trị; xây dựng các tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, thực sự là hạt nhân lãnh đạo thắng lợi nhiệm vụ cả thường xuyên và đột xuất. Tập trung kiện toàn tổ chức, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng đơn vị thường trực. Cấp ủy, tổ chức đảng cơ quan quân sự địa phương chủ động quán triệt, nắm chắc đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, tham mưu thực hiện thắng lợi công tác quốc phòng, quân sự, thực sự là lực lượng nòng cốt bảo vệ Đảng, chính quyền và nhân dân Thủ đô.

 

 

Nâng cao chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu của LLVT Thủ đô. 


Trên cơ sở chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của Tổng cục Chính trị và Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị xây dựng chương trình hoạt động, kế hoạch giáo dục chính trị theo hướng thiết thực, sát yêu cầu, nhiệm vụ và điều kiện của Thành phố. Trong đó, đi sâu giáo dục chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm quân sự, quốc phòng của Đảng, âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch và đặc điểm, mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ lực lượng vũ trang Thủ đô, v.v.

 

Đẩy mạnh Phong trào Thi đua Quyết thắng gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (Khóa XII), tạo chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động. Kiên quyết đấu tranh với những quan điểm, nhận thức sai trái, chủ động phòng, chống hiệu quả với các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đồng thời, thường xuyên phổ biến, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ trước những âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, phản động, đề cao cảnh giác, xây dựng ý chí chiến đấu kiên quyết, bền bỉ, nâng cao bản lĩnh chính trị, lập trường giai cấp công nhân, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, không ngừng rèn luyện phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”,  “Người chiến sĩ Thủ đô”, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. 


Cùng với đó, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh chú trọng kiện toàn, củng cố tổ chức biên chế, xây dựng lực lượng vũ trang Thủ đô có số lượng hợp lý, chất lượng cao, làm nòng cốt xây dựng nền quốc phòng toàn dân, khu vực phòng thủ vững chắc. Quán triệt, thực hiện Nghị quyết số 606-NQ/QUTW, ngày 16/6/2018 của Quân ủy Trung ương về “Lãnh đạo tổ chức thực hiện tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam đến năm 2021”, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh tập trung lãnh đạo xây dựng lực lượng thường trực theo hướng “tinh, gọn, mạnh”, trọng tâm là khối cơ quan Bộ Tư lệnh, các đơn vị làm nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và cơ quan quân sự quận, huyện, thị xã. Việc điều chỉnh được tiến hành thường xuyên, bảo đảm phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và quân số hợp lý, có chất lượng tổng hợp, sức chiến đấu cao và trang bị phù hợp, thiết thực. Đối với lực lượng dân quân tự vệ, tập trung xây dựng theo hướng “vững mạnh, rộng khắp”, có chất lượng chính trị cao, đúng quy định của pháp luật và phù hợp với tình hình thực tiễn của Thủ đô; trong đó, chú trọng xây dựng dân quân tư vệ tại chỗ, cơ động, binh chủng chuyên môn kĩ thuật. 


Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, thời gian tới, Bộ Tư lệnh đẩy mạnh đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ, phát triển mạnh mẽ mô hình lực lượng dân quân thường trực trong các quận nội thành; nghiên cứu và tổ chức lực lượng tự vệ trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh. Bộ Tư lệnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tốt các khâu đăng ký, quản lý, tạo nguồn, kiểm tra, động viên… xây dựng lực lượng dự bị động viên “hùng hậu”, có chất lượng chính trị tốt, tỷ lệ đúng chuyên môn quân sự cao; sẵn sàng huy động, động viên khi có tình huống, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Đẩy mạnh đổi mới nâng cao chất lượng đào tạo sĩ quan dự bị, chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn; đào tạo tiểu đội trưởng, khẩu đội trưởng, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quân sự cơ sở.


Đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập là khâu đột phá để xây dựng lực lượng vũ trang Thủ đô vững mạnh. Theo đó, Bộ Tư lệnh tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 765-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương và Nghị quyết số 939-NQ/ĐU của Đảng ủy Bộ Tư lệnh về “Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo” phù hợp với tình hình mới. Trên cơ sở bám sát phương châm huấn luyện “cơ bản, thiết thực, vững chắc” đối với lực lượng thường trực và “cơ bản, thiết thực, hiệu quả” đối với dân quân tự vệ, thực hiện đổi mới toàn diện, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, lấy đổi mới cơ chế chỉ đạo, quản lý, điều hành và nội dung, phương pháp huấn luyện làm khâu đột phá. Các cơ quan, đơn vị thực hiện huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, sát thực tế chiến đấu của từng thành phần, lực lượng; tăng cường huấn luyện thực hành, huấn luyện theo nhiệm vụ, tình huống; kết hợp chặt chẽ huấn luyện với rèn luyện, luyện tập với diễn tập; huấn luyện trong điều kiện địa hình, thời tiết từng địa bàn cụ thể, tác chiến đồng thời với nhiều lực lượng, địch sử dụng vũ khí công nghệ cao, v.v.


Bên cạnh đó, Bộ Tư lệnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch, chương trình huấn luyện cho các đối tượng phù hợp đặc điểm tình hình, bảo đảm vừa thực hiện đúng, đủ nội dung, thời gian, chương trình huấn luyện, vừa bảo đảm ứng trực xử lý tốt các tình huống trên địa bàn; lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ ở các cơ sở vừa hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế, vừa thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự. Bộ Tư lệnh chú trọng nâng cao chất lượng các cuộc diễn tập khu vực phòng thủ, diễn tập vòng tổng hợp, diễn tập phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, phòng, chống dịch... 

 

Trong tác chiến phòng thủ, kết hợp chặt chẽ giữa tác chiến của bộ đội chủ lực với bộ đội địa phương, dân quân tự vệ; nâng cao trình độ phối hợp hiệp đồng, trình độ tổ chức chỉ huy, tham mưu của cơ quan quân sự các cấp và trình độ sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang địa phương. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học-công nghệ, nhất là công nghệ thông tin vào quản lý và thực hành huấn luyện, diễn tập; nghiên cứu biên soạn giáo án, tài liệu, cải tiến mô hình học cụ huấn luyện phù hợp với từng đối tượng, góp phần nâng cao sức mạnh, trình độ sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang Thủ đô trong tình hình mới. Đồng thời, tiếp tục thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập phối hợp tác chiến với các đơn vị chủ lực của Bộ Quốc phòng, nâng cao sức cơ động, hiệp đồng tác chiến khu vực phòng thủ.


Ngoài ra, Bộ Tư lệnh tiếp tục tăng cường xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật bộ đội, xây dựng nét đẹp văn hóa Người chiến sĩ Thủ đô. Duy trì nghiêm túc chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, thường xuyên luyện tập các phương án tác chiến, chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, phối hợp với công an và các lực lượng giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, bảo đảm an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị diễn ra trên địa bàn.


Năm 2020 là năm có nhiều sự kiện chính trị trọng đại diễn ra ở Thủ đô Hà Nội: Các hội nghị cấp cao của các nước ASEAN, của Hội đồng Liên Nghị viện ASEAN và đại hội Đảng bộ Thành phố, Đảng bộ Quân đội, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Vì thế, lực lượng vũ trang Thủ đô tiếp tục quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội; nắm chắc tình hình địa bàn tham mưu kịp thời với Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ quốc phòng, quân sự; kết hợp với phát triển kinh tế-văn hóa với quốc phòng, an ninh, đối ngoại. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân, chú trọng xây dựng “thế trận lòng dân”, khu vực phòng thủ vững chắc, bảo vệ tuyệt đối an toàn các cơ quan đầu não của Đảng, Nhà nước, Quân đội, xứng đáng là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của cấp ủy, chính quyền và nhân dân Thủ đô.

 

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Duyệt, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy,

Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Phóng sự ảnh
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội
Tỷ giá ngoại tệ