A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Nâng cao chất lượng công tác giáo dục quốc phòng và an ninh

 

QPTĐ-Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh (QP-AN) là một chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước nhằm góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, nền an ninh nhân dân ngày càng vững chắc. Xác định rõ vấn đề trên, trong những năm qua, Thành ủy, UBND thành phố Hà Nội  đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác bồi dưỡng kiến thức QP-AN trên địa bàn thành nền nếp, có chiều sâu và đạt kết quả thiết thực. 

 

 

Học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh đối tượng 2

thành phố Hà Nội kiểm tra bắn súng K54. 

Ảnh: V.Lộc

 

Quán triệt sâu sắc Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới"; các chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy đảng các cấp về công tác giáo dục QP-AN, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQP-AN) thành phố Hà Nội đã tham mưu với Thành uỷ, UBND Thành phố ban hành chỉ thị, kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ quốc phòng, quân sự và công tác GDQP-AN kịp thời, đồng bộ. Hội đồng  GDQP-AN các cấp thường xuyên được củng cố, kiện toàn đúng, đủ thành phần theo quy định đã phát huy tốt chức năng tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện công tác GDQP-AN.

 

Năm 2019, Hội đồng GDQP-AN thành phố Hà Nội đã chỉ đạo các địa phương, cơ sở, nhà trường tổ chức được 700 lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho 81.592 đối tượng 2, 3, 4, đối tượng 4 mở rộng, chức sắc, chức việc tôn giáo, người có uy tín trong cộng đồng dân cư đúng nội dung, chương trình, thời gian quy định, đạt 101,4% chỉ tiêu. Thông qua bồi dưỡng kiến thức QP-AN, đội ngũ cán bộ, đảng viên các cấp, các ngành, lực lượng vũ trang đã nâng cao nhận thức về quan điểm, đường lối quốc phòng, an ninh của Đảng, Nhà nước; nắm vững cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý điều hành, vai trò tham mưu của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân; thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.


Công tác GDQP-AN cho sinh viên, học sinh cũng được triển khai thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy định. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội chỉ đạo 100% các trường tiểu học, trung học cơ sở (Năm học 2018-2019: 728 trường Tiểu học/643.986 học sinh, 628 trường Trung học cơ sở/404.186 học sinh; Năm học 2019-2020: 736 trường Tiểu học/738.986 học sinh, 624 trường Trung học cơ sở/451.886 học sinh) lồng ghép GDQP-AN vào nội dung, chương trình học tập.

 

Ngoài ra, Chương trình “Học kỳ Quân đội” và “Trải nghiệm quân ngũ” được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo thực hiện hiệu quả, thiết thực. Công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức QP-AN cho toàn dân được tiến hành thường xuyên, hiệu quả thiết thực. Các cơ quan chức năng đã làm tốt công tác phối hợp tuyên truyền, phổ biến kiến thức QP-AN cho toàn dân trên các phương tiện thông tin đại chúng kết hợp với nhiều hình thức, biện pháp khác như, tuyên truyền qua đội ngũ tuyên truyền viên, báo cáo viên; lồng ghép trong các buổi sinh hoạt cộng đồng dân cư, các đợt gọi công dân nhập ngũ, trong các ngày lễ, hội… của địa phương.

 

Qua đó, đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi công dân với nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với an ninh nhân dân, tích cực tham gia cùng các lực lượng giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở địa phương, cơ sở.


Từ kết quả lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác GDQP-AN trên địa bàn Thành phố trong năm qua, để tiếp tục nâng cao chất lượng công tác GDQP-AN năm 2020, thường xuyên quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 03/5/2007 của Bộ Chính trị về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác GDQP-AN trong tình hình mới; Chương trình số 05 của Thành ủy Hà Nội về “Tăng cường quốc phòng-an ninh, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới, giai đoạn 2016-2020”. Phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng; sự chỉ đạo, quản lý điều hành của chính quyền; vai trò làm tham mưu của cơ quan thường trực hội đồng GDQP-AN ở các cấp trong tổ chức thực hiện GDQP-AN. Kịp thời ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác GDQP-AN phù hợp với thực tế của địa phương, tạo sự đồng thuận cao trong tổ chức thực hiện.


Kịp thời kiện toàn Hội đồng GDQP-AN ở các cấp đúng, đủ thành phần cơ cấu, đồng thời, phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của từng thành viên Hội đồng và cơ quan Thường trực hội đồng; thực hiện có chất lượng, thành nền nếp hoạt động của Hội đồng GDQP-AN ở các cấp. Hằng năm, cơ quan thường trực hội đồng GDQP-AN ở các cấp phải khảo sát, nắm chắc đối tượng trong diện phải bồi dưỡng kiến thức QP-AN. Chủ động xây dựng kế hoạch, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cử cán bộ đi bồi dưỡng, đồng thời mở các lớp bồi dưỡng theo phân cấp phù hợp với tình hình thực tế. 


Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy-học, ứng dụng công nghệ thông tin trong GDQP-AN ở các nhà trường; kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục pháp luật với GDQP-AN. Cơ quan thường trực Hội đồng GDQP-AN ở các cấp cần tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn nâng cao chất lượng hội thao GDQP-AN cho học sinh, sinh viên, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học của giáo viên, học sinh, sinh viên đối với môn học GDQP-AN trong hệ thống các trường trong toàn Thành phố. Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Công an Thành phố, các tổ chức chính trị-xã hội của Thành phố làm tốt công tác phổ biến kiến thức QP-AN toàn dân và bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho đội ngũ cán bộ, công chức đúng đối tượng theo phân cấp. Phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ huy Quân sự các bộ, ngành Trung ương tổ chức bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho cán bộ các đối tượng thuộc cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong các thành phần kinh tế, kể cả những đơn vị tổ chức Đảng không trực thuộc cấp ủy địa phương, tích cực đổi mới phương pháp, vận dụng linh hoạt các hình thức, biện pháp tổ chức phổ biến kiến thức QP-AN cho toàn dân. Làm tốt công tác thanh tra, kiểm tra để phát hiện những thiếu sót, tồn tại và có biện pháp khắc phục kịp thời. Đẩy mạnh công tác thi đua-khen thưởng, phát hiện những nhân tố mới, cách làm sáng tạo để nhân rộng thành phong trào thi đua ở các địa phương, đơn vị trong công tác GDQP-AN.


Nguyễn Quang Vinh

 


Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Phóng sự ảnh
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội
Tỷ giá ngoại tệ