A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW của Bộ Chính trị

Bài 4: Bảo đảm quốc phòng, an ninh để xây dựng, phát triển Thủ đô

QPTĐ-Nghị quyết số 15-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 xác định, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội Thủ đô trong mọi tình huống là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên; là điều kiện tiên quyết bảo đảm cho phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của Thủ đô.

Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và Công an Thành phố phối hợp chặt chẽ bảo vệ an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị diễn ra trên địa bàn.

Nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên

Bảo đảm quốc phòng, an ninh là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và là quan điểm nhất quán của Đảng về xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, phần định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021-2030, Đảng ta chỉ rõ: “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. Giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, an ninh con người, an ninh kinh tế, an ninh mạng, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương”. Đây là sự kế thừa kinh nghiệm, truyền thống hàng nghìn năm “dựng nước đi đôi với giữ nước” của dân tộc, cũng như sự vận dụng, phát triển phù hợp của Đảng, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong điều kiện mới; trong đó, khẳng định bảo đảm quốc phòng, an ninh là quan điểm, tư tưởng xuyên suốt và cũng là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, cần được đặc biệt quan tâm trong suốt quá trình cách mạng, mọi giai đoạn lịch sử của đất nước và dân tộc. Đồng thời, nhấn mạnh mối quan hệ biện chứng giữa tăng cường quốc phòng, quân sự với bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nhất quán quan điểm trên, Nghị quyết 15 của Bộ Chính trị chỉ rõ 3 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, đó là: Thực hiện tốt nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên là bảo đảm quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; theo dõi sát, nắm chắc tình hình, chủ động phương án ứng phó kịp thời, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Bảo đảm tuyệt đối an toàn các mục tiêu, sự kiện quan trọng diễn ra trên địa bàn, tạo môi trường hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn để xây dựng, phát triển Thủ đô và đất nước. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về quốc phòng, an ninh, xây dựng vững chắc thế trận lòng dân; đẩy mạnh xây dựng khu vực phòng thủ các cấp, kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế-xã hội với bảo đảm quốc phòng-an ninh; chú trọng xây dựng các công trình có tính lưỡng dụng cao. Thẩm định chặt chẽ các chương trình, đề án, dự án hợp tác quốc tế, đầu tư nước ngoài tại khu vực chiến lược về quốc phòng, an ninh; bảo đảm phát triển kinh tế Thủ đô với quy hoạch tổng thể bố trí thế trận quốc phòng, an ninh trong khu vực phòng thủ. Đồng thời, triển khai quyết liệt các giải pháp trong phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp, điều tra, xử lý các loại tội phạm. Chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, các đối tượng cơ hội chính trị phản động.

Phát huy vai trò nòng cốt của quân đội, công an

Hà Nội là Thủ đô, trái tim của cả nước, trung tâm đầu não chính trị-hành chính quốc gia, nơi đặt trụ sở của các cơ quan Trung ương của Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị-xã hội, cơ quan đại diện ngoại giao, tổ chức quốc tế; là trung tâm lớn về văn hóa, giáo dục, khoa học và công nghệ, kinh tế và giao dịch quốc tế của cả nước. Với vị trí đặc biệt quan trọng về chính trị, kinh tế, quốc phòng, an ninh, Thủ đô Hà Nội luôn là trọng điểm chống phá của các thế lực thù địch. Do vậy,  thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô có ý nghĩa, vai trò hết sức quan trọng. Trong đó, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố Hà Nội, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và Công an thành phố Hà Nội luôn đoàn kết, thống nhất, phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quốc phòng, an ninh mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô tin cậy giao phó.

Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và Công an Thành phố phối hợp tham mưu ban hành nhiều văn bản để cụ thể hóa, nâng cao trách nhiệm, tăng cường khối đoàn kết và hiệp đồng chặt chẽ giữa quân đội và công an. Qua đó, tạo cơ sở quan trọng để hai lực lượng tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị. Chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, tạo sự thống nhất cao trong hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân về xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân. 

Công tác tham mưu, rà soát, xây dựng, bổ sung các quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của Thủ đô được Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và Công an thành phố Hà Nội chú trọng thực hiện có hiệu quả gắn với bảo đảm quốc phòng-an ninh phù hợp với thực tiễn. Thường xuyên trao đổi thông tin, phối hợp tham mưu, xây dựng, hoàn thiện và triển khai có hiệu quả các phương án, kế hoạch đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu, công trình trọng điểm, sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội, đối ngoại quan trọng của đất nước diễn ra trên địa bàn Thủ đô. 

Phát huy những kết quả, thành tích đạt được trong công tác bảo đảm quốc phòng, an ninh, trong thời gian tới, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và Công an Thành phố tiếp tục phối hợp chặt chẽ, kịp thời, hiệu quả trong thực hiện chức năng tham mưu, tổ chức thực hiện, góp phần quan trọng tăng cường thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, giữ vững ổn định chính trị, xã hội của Thủ đô, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, hoàn thành mục tiêu Thủ đô Hà Nội là Thành phố "Văn hiến-Văn minh-Hiện đại" mà Nghị quyết số 15-NQ/TW của Bộ Chính trị đã xác định.

Đức Minh
 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Phóng sự ảnh
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội
Tỷ giá ngoại tệ