A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tạo sự đồng thuận trong xã hội về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp 

 

QPTĐ-Để tuyên truyền sâu rộng, tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội để tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn thành phố Hà Nội đạt kết quả cao, bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân, UBND Thành phố ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

 Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bầu cử.

Kế hoạch nêu rõ cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, trong đó nêu bật mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; phân tích, làm rõ bối cảnh diễn ra sự kiện chính trị quan trọng này, nêu bật được những thành tựu trên mọi lĩnh vực đời sống đất nước ta đã đạt được sau 35 năm đổi mới, đặc biệt là vượt qua những khó khăn, thách thức của dịch bệnh Covid-19 năm 2020. Cùng với đó, quán triệt đầy đủ, sâu sắc chủ trương, quan điểm của Đảng, Nhà nước về cuộc bầu cử được nêu trong các chỉ thị của Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của các cơ quan chức năng các cấp, như Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng, Hội đồng Bầu cử quốc gia, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Hội đồng nhân dân các cấp... Tuyên truyền kịp thời các văn bản chỉ đạo của Trung ương và Thành phố về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026; các quy định của pháp luật, trong đó tập trung tuyên truyền vị trí, vai trò của Quốc hội và HĐND các cấp; vị trí, vai trò của đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân trong việc xây dựng bộ máy Nhà nước trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; nguyên tắc bầu cử, tiêu chuẩn đại biểu, quyền bầu cử và ứng cử của công dân; số lượng, cơ cấu đại biểu (độ tuổi, vùng miền, thành phần...); việc thẩm định hồ sơ, danh sách, lý lịch của người được giới thiệu ứng cử và tự ứng cử; quyền lợi và trách nhiệm của cử tri... 

Đặc biệt, chú trọng giới thiệu những điểm mới của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 202-2026. Trong đó, chú trọng tuyên truyền nội dung tại đơn vị phường không tổ chức bầu đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021-2026 để thực hiện Nghị quyết 97/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội; nêu bật những thành tựu của Quốc hội và HĐND các cấp qua các thời kỳ; khẳng định sự kế thừa, phát huy tinh thần đổi mới của Quốc hội trong hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước; việc thực hiện trách nhiệm là cơ quan quyền lực Nhà nước trong việc thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng thành chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc trong những năm vừa qua, đặc biệt là 5 năm gần đây.

Bên cạnh đó, tăng cường tuyên truyền sự lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả của cấp ủy Đảng và chính quyền các cấp đối với công tác bầu cử; nhấn mạnh vai trò, tinh thần trách nhiệm của các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị cũng như cử tri Thủ đô và cả nước, góp phần vào sự thành công của cuộc bầu cử; tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước và các hoạt động chào mừng; biểu dương kịp thời những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử, nhất là bầu cử ở các vùng còn nhiều khó khăn, các vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo… trên địa bàn thành phố Hà Nội; tuyên truyền đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc phá hoại cuộc bầu cử, lợi dụng bầu cử để kích động, gây rối, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chống phá Đảng và Nhà nước.

Thời gian và tiến độ thông tin, tuyên truyền, được tiến hành bắt đầu từ tháng 1 năm 2021, cao điểm từ tháng 4 năm 2021 đến ngày bầu cử 23/5/2021 và sau khi kết thúc bầu cử, công bố kết quả bầu cử, cụ thể. Theo đó, đợt 1 sẽ từ tháng 1, cao điểm đến 30/4/2021, đợt 2 từ 1/5/ đến ngày bầu cử 23/5/2021, đợt 3 là sau ngày bầu cử 23/5/2021.

Về hình thức, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên cổng/trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành, đoàn thể, quận, huyện, thị xã và hệ thống thông tin cơ sở; tuyên truyền cổ động trực quan; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao chào mừng và qua các hoạt động khác.

Thông qua tuyên truyền bầu cử góp phần tích cực vào việc xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Cát Tường


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Phóng sự ảnh
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội
Tỷ giá ngoại tệ