A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hà Nội xây dựng bộ máy tinh gọn, đáp ứng yêu cầu mới

 

QPTĐ-Nhằm xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 71-KH/TU về thực hiện Kết luận số 28-KL/TƯ ngày 21-2-2022 của Bộ Chính trị về “Tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức”.

Hà Nội đẩy mạnh cải cách hành chính để tinh giản biên chế. (Ảnh: Internet)

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm chủ trương tinh giản biên chế và cơ cấu lại, nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị Thành phố theo tinh thần Kết luận số 28-KL/TƯ. Khắc phục những khuyết điểm, hạn chế và phát huy những kết quả tích cực đã đạt được trong thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TƯ ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về “Tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức”, giai đoạn 2015-2021. Ban Thường vụ Thành ủy cũng yêu cầu bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, vai trò giám sát của cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội và nhân dân trong quá trình thực hiện. Thực hiện đồng bộ, quyết tâm, thống nhất về nhận thức, phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị từ Thành phố đến cơ sở; đề cao vai trò, trách nhiệm của tập thể, cá nhân, nhất là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị trong việc tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức… Gắn việc tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức với thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TƯ, Nghị quyết số 19-NQ/TƯ, Nghị quyết số 27-NQ/TƯ của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) và việc thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội và các kế hoạch của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy…

Căn cứ các nhiệm vụ, giải pháp, các cấp ủy Đảng, các ban cán sự Đảng, đảng đoàn, thủ trưởng các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội Thành phố nghiêm túc quán triệt, chỉ đạo thực hiện. Đảng đoàn HĐND Thành phố, Ban Cán sự Đảng UBND Thành phố chỉ đạo việc rà soát, sửa đổi, bổ sung, xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản để cụ thể hóa và tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã được đề ra tại kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy. Các cấp ủy Đảng, các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội Thành phố chủ động xây dựng kế hoạch, chỉ đạo thực hiện phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương, cơ quan, đơn vị… Ban Tổ chức Thành ủy, Sở Nội vụ Hà Nội có trách nhiệm chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan thường xuyên theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch này; định kỳ sơ kết, tổng kết báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy.

Thực hiện kế hoạch, các cơ quan chức năng, quận, huyện, thị xã và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thành phố Hà Nội đang vào cuộc với quyết tâm cao, khắc phục những khuyết điểm, hạn chế để đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có sự chuyển biến mạnh, đáp ứng với yêu cầu mới... Đến nay, Hà Nội đã sắp xếp giảm được 280/2.780 đơn vị sự nghiệp công lập, giảm 10,1% so với năm 2015; giảm 280 cấp trưởng, 560 cấp phó; giảm 840 người tại các vị trí việc làm. Từ Kế hoạch số 71-KH/TU của Ban Thường vụ Thành ủy, Sở Nội vụ Hà Nội tiếp tục chủ trì phối hợp với cơ quan liên quan thường xuyên theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện Kế hoạch; định kỳ sơ kết, tổng kết báo cáo Thành ủy tiến độ thực hiện.

Văn Thể


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Phóng sự ảnh
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội
Tỷ giá ngoại tệ