A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị theo tư tưởng Hồ Chí Minh

QPTĐ-Xây dựng lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh về chính trị là nội dung cơ bản, xuyên suốt, một nguyên tắc quan trọng nhằm nâng cao sức chiến đấu toàn diện, sức mạnh tổng hợp của quân đội. Trước yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng cao trong tình hình mới, xây dựng quân đội theo hướng “tinh-gọn-mạnh”, cơ sở để nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu là xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Đây là là nguyên tắc căn bản, là điều kiện tiên quyết trong xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng của Đảng, là cơ sở để nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của quân đội. 

Theo các học giả, các nhà nghiên cứu lý luận trong và ngoài quân đội thì chính trị trong xây dựng quân đội theo quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh là chính trị mang bản chất cách mạng và khoa học theo lập trường giai cấp công nhân. Biểu hiện tập trung nhất chính trị của quân đội ta là tuyệt đối phục tùng sự lãnh đạo của Đảng, trung thành với mục tiêu, lý tưởng chiến đấu vì độc lập dân tộc, vì chủ nghĩa xã hội và hạnh phúc của nhân dân. Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ ra mục đích xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh về chính trị, là nhằm không ngừng củng cố, tăng cường bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân, tính dân tộc của quân đội; làm cho quân đội luôn kiên định mục tiêu, lý tưởng chiến đấu, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc, nhân dân, “nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN trong mọi tình huống.  

Xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị theo tư tưởng Hồ Chí Minh trước hết là xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước, Tổ quốc và nhân dân. Tăng cường bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân, tính dân tộc của quân đội. Xây dựng, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng chính trị của đội ngũ cán bộ quân đội trung thành, có trí tuệ, vững vàng vượt qua mọi khó khăn, thử thách, luôn thể hiện phẩm chất “Trí, dũng, liêm, trung”-như Bác Hồ đã nói. Cán bộ phải có trình độ hiểu biết về chủ nghĩa Mác - Lênin, khoa học xã hội và nhân văn, khoa học kỹ thuật quân sự; nắm vững đường lối, chính sách của Đảng, có niềm tin thắng lợi, có khả năng tổng kết thực tiễn, phát huy sức sáng tạo của quần chúng để góp phần thực hiện mọi chủ trương đường lối, chính sách của Đảng. Xây dựng tổ chức Đảng, tổ chức chỉ huy, tổ chức quần chúng, hệ thống cơ quan chức năng vững mạnh về chính trị. Các tổ chức trong quân đội được xây dựng, kiện toàn trên cơ sở đúng nguyên tắc, quan điểm, đường lối của Đảng, bảo đảm tinh gọn, hoạt động đúng chức năng và có hiệu quả. Xây dựng các mối quan hệ chính trị - xã hội của quân đội thực sự dân chủ, đoàn kết và kỷ luật. 

Đặc biệt là xây dựng mối quan hệ mật thiết giữa quân đội với nhân dân, “Quân và dân như cá với nước”. Cần làm mọi cán bộ, chiến sỹ quân đội hiểu rõ nhân dân là cội nguồn sức mạnh của quân đội; kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn phá hoại của các thế lực thù địch nhằm chia rẽ Đảng, Nhà nước, quân đội với nhân dân; luôn tận tâm, tận lực phục vụ nhân dân, phụng sự Tổ quốc và dân tộc. Xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị theo tư tưởng Hồ Chí Minh còn là ý chí, bản lĩnh đấu tranh, phòng, chống suy thoái về chính trị, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, củng cố sự thống nhất tư tưởng, chính trị và kiên quyết đấu tranh chống các âm mưu, hoạt động chống phá đường lối chính trị của Đảng. làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, gây bạo loạn chính trị của các thế lực thù địch
Như vậy, xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị theo tư tưởng Hồ Chí Minh là xây dựng sức mạnh chính trị-tinh thần, xây dựng quân đội có niềm tin tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Hữu Văn 
 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Đánh giá kết quả huấn luyện

Đánh giá kết quả huấn luyện

Sáng 29-9, quận Thanh Xuân tổ chức Hội thao Quốc phòng lực lượng dân quân tự vệ (DQTV) và Hội thao Trung đội dân quân ...
Phóng sự ảnh
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội
Tỷ giá ngoại tệ