A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Sức mạnh nội sinh của  dân tộc

QPTĐ-Trong ý kiến trao đổi với báo chí về  cuộc Hội thảo quốc gia “Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới”, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh hệ giá trị quốc gia là nền tảng, sức mạnh nội sinh mang tính quyết định để dân tộc trường tồn và phát triển. Ông cho biết thêm, Hội thảo là một trong những sự kiện quan trọng nhằm nhìn lại một năm thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Hệ giá trị quốc gia về văn hóa, gia đình và hệ giá trị con người Việt Nam đã được nêu trong nhiều văn kiện của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII, Nghị quyết Trung ương 9 khóa XI, văn kiện Đại hội XIII của Đảng và đã được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cụ thể hóa, khẳng định trong phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc vào ngày 24/11/2021. Hệ giá trị quốc gia về văn hóa dựa trên nền tảng là những giá trị truyền thống, văn hóa và con người Việt Nam đã hình thành, hun đúc qua hàng ngàn năm lịch sử, gắn với yêu cầu của thời đại mới. Đó là thời đại Việt Nam đẩy mạnh đồng bộ, toàn diện công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát triển, hội nhập sâu rộng vào đời sống quốc tế.

Theo các nhà nghiên cứu, khái niệm “nội sinh” của văn hóa nói lên sức mạnh bên trong, được sản sinh ra từ con người, đất nước, dân tộc và xã hội. Sức mạnh nội sinh của văn hóa được nhận biết từ các giá trị văn hóa và khả năng tác động, ảnh hưởng của văn hóa đối với con người và xã hội. Trải qua quá trình lich sử, dân tộc ta đã định hình bền vững các giá trị truyền thống như truyền thống dựng nước và giữ nước, truyền thống lao động, truyền thống đấu tranh cách mạng, truyền thống đoàn kết, truyền thống đạo đức...Trong các truyền thống thì  thành quả văn hóa vật chất và tinh thần kết tinh lại thành giá trị và hệ giá trị. Trong những giá trị đó, giá trị chân, thiện, mỹ có tính khái quát và có sự biểu hiện phong phú, đa dạng, đậm đà bản sắc.Thống nhất trong đa dạng, đa dạng từ những khác biệt, đặc thù làm nên sự phong phú, đặc sắc trong hệ giá trị đặc trưng của văn hóa  của con người, dân tộc Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc tháng 11/2021, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nêu rõ, Đảng ta xác định: Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là sức mạnh nội sinh, động lực quan trọng để phát triển đất nước; xác định phát triển văn hóa đồng bộ, hài hòa với tăng trưởng kinh tế và tiến bộ xã hội là một định hướng căn bản của quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, thể hiện tính ưu việt của chế độ ta. Nói sâu sắc, ngắn gọn như Bác Hồ là: "Văn hóa soi đường cho quốc dân đi"! Nền văn hóa mà chúng ta xây dựng là nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc với nội dung cốt lõi là độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; chủ nghĩa Mác -Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh giữ vai trò chủ đạo trong đời sống tinh thần của xã hội; kế thừa những truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc đồng thời tiếp thu có chọn lọc những thành tựu, tinh hoa văn hóa của thế giới, phấn đấu xây dựng một xã hội văn minh, lành mạnh vì lợi ích chân chính và phẩm giá con người.

Dân tộc ta đã xây dựng được một nền văn hóa dân tộc trải qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước. Trong  hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, nhân dân ta đã phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết một lòng dưới sự lãnh đạo của Đảng, quyết tâm giành độc lập, tự do và thống nhất đất nước; kiên định vượt qua gian nan thách thức, tiến hành công cuộc đổi mới, “...đưa đất nước phát triển lên một tầm cao mới, để xây dựng Tổ quốc ta ngày càng cường thịnh, nhân dân ta ngày càng hạnh phúc, đất nước ta ngày càng phồn vinh, xứng đáng với truyền thống ngàn năm văn hiến và anh hùng của một dân tộc anh hùng, sánh vai với các cường quốc năm châu trên thế giới”-Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Hữu Văn

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Phóng sự ảnh
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội
Tỷ giá ngoại tệ