A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Khát vọng phát triển đất nước phồn vinh theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh

QPTĐ-Năm nay, chúng ta kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước giữa lúc sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước ta đang vững bước tiến vào giai đoạn phát triển mới với khát vọng lớn lao xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, phồn vinh. Khát vọng đó đã được chính Bác Hồ nuôi dưỡng ngay từ ngày đầu bước chân xuống con tàu Amiral Latouche Tréville, bắt đầu cuộc hành trình đày gian lao, với hai bàn tay trắng nhưng với ý chí cháy bỏng tìm đường cứu nước, cứu dân. Khi tiếp cận với Chủ nghĩa Mác-Lênin, Bác đã xác định con đường cách mạng Việt Nam là con đường độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Muốn đi lên CNXH thì trước hết đất nước phải giành được độc lập, dân tộc phải được tự do. “Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”. Đó là mong ước lớn nhất của Chủ tịch Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc và CNXH và Người đã dành trọn cả cuộc đời mình để thực hiện mong ước đó. 

Mới đây, trong bài phát biểu sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khóa XII, triển khai Kết luận số 01 của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh, tư tưởng Hồ Chí Minh  là  một hệ thống các quan điểm, nhận thức, tư tưởng chỉ đạo rất cơ bản về cách mạng và con đường đi lên của cách mạng Việt Nam trong thời đại ngày nay. Đó là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa của nhân loại. Độc lập phải gắn liền với chủ nghĩa xã hội; giải phóng dân tộc phải gắn liền với giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội, giải phóng con người, tức là phải tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa. Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có vẻ vang sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, điều quan trọng là phải phát huy được sức mạnh đại đoàn kết của toàn dân tộc, tập hợp được mọi lực lượng, dân tộc, tôn giáo, mọi người dân Việt Nam yêu nước: "Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; Thành công, thành công, đại thành công!". Cách mạng là sự nghiệp của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân dưới sự lãnh đạo đúng đắn của một đảng cách mạng chân chính. Đảng có mạnh thì dân tộc mới mạnh.

Trong bối cảnh quốc tế và những xu hướng phát triển của thời đại đặt ra yêu cầu phải phát huy chủ nghĩa yêu nước và tinh thần dân tộc, ý chí, khát vọng của toàn dân tộc cho sự phát triển nhanh, hiệu quả và bền vững. Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã chỉ rõ, trong hoàn cảnh thế giới phát triển phụ thuộc lẫn nhau, lợi ích quốc gia, dân tộc là nhân tố quyết định để mỗi quốc gia dân tộc tham gia vào các mối quan hệ quốc tế, hội nhập quốc tế. Ngoài tiềm lực kinh tế, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển của toàn dân tộc là chỗ dựa và điều kiện để mở rộng quan hệ hợp tác, hội nhập quốc tế. Trong điều kiện cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn diễn ra gay gắt, phức tạp, tác động mạnh mẽ đến Việt Nam hiện nay, việc giữ vững độc lập, tự chủ, khơi dậy và phát huy ý chí tự cường, khát vọng phát triển của toàn dân tộc góp phần giữ vững môi trường hòa bình, tận dụng cơ hội và hóa giải những thách thức đối với độc lập, hòa bình và phát triển của dân tộc. Đảng ta cũng đã chỉ rõ, hơn lúc nào hết, cần phát huy mạnh mẽ chủ nghĩa yêu nước và tinh thần dân tộc, ý chí, khát vọng phát triển trong toàn dân tộc theo tư tưởng Hồ Chí Minh làm động lực cho sự phát triển trong giai đoạn phát triển mới, vì một nước Việt Nam “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. 

Hữu Văn 
 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Phóng sự ảnh
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội
Tỷ giá ngoại tệ