A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đại đoàn kết toàn dân tộc

QPTĐ-Mới đây, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã tổ chức cuộc họp cho ý kiến về Đề án tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì cuộc họp.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Ảnh: Internet

Bộ Chính trị đã thảo luận, thống nhất đánh giá, trong 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc không ngừng được củng cố, tăng cường và phát huy, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Khoảng cách chênh lệch giữa các vùng, miền ngày càng thu hẹp; sự quan tâm phát triển toàn diện khu vực miền núi, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng khó khăn được chú trọng, bảo đảm giữ vững ổn định chính trị, tăng cường đồng thuận xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. 

Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội, các đoàn thể quần chúng tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tổ chức vận động, tập hợp người dân tham gia phong trào thi đua yêu nước, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được đặc biệt coi trọng và có chuyển biến tích cực, bảo đảm để Đảng thực sự là hạt nhân lãnh đạo khối đại đoàn kết toàn dân tộc; hình thành cơ chế động viên nhân dân tham gia và dựa vào nhân dân để xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Bộ Chính trị khẳng định, đại đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống quý báu, là đường lối chiến lược của Đảng, là nhân tố quyết định mọi thắng lợi trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, do đó cần tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc; lấy lợi ích hợp pháp, chính đáng, sự hài lòng của người dân là trung tâm của mọi chủ trương, chính sách; bảo đảm sự công bằng, bình đẳng của mỗi người dân trong tiếp cận nguồn lực, cơ hội phát triển, đóng góp và thụ hưởng thành quả của sự phát triển. 

Đại đoàn kết toàn dân tộc trên cơ sở phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, tôn trọng quyền con người, quyền công dân, thực hiện quyền làm chủ của nhân dân. Đại đoàn kết là sự nghiệp của toàn dân tộc; chăm lo bồi đắp, bảo vệ, gìn giữ khối đại đoàn kết là trách nhiệm của hệ thống chính trị và của mỗi người dân. Đoàn kết trong Đảng là hạt nhân để xây dựng đoàn kết của hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Quan điểm của Đảng ta về Đại đoàn kết dân tộc hoàn toàn nhất quán với tư tưởng đại đoàn kết dân tộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong suốt cuộc đời mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn xác định đại đoàn kết dân tộc là phương thức, là sức mạnh và là mục tiêu quan trọng nhất của cách mạng Việt Nam. 

Với tư tưởng ấy, dân tộc Việt Nam đã giành được độc lập và xây dựng đất nước từng bước đạt mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Tư tưởng đại đoàn kết dân tộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành giá trị văn hóa, giá trị chính trị quý báu của Việt Nam trong thời đại mới. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc cùng với khối đại đoàn kết dân tộc mà Chủ tịch Hồ Chí Minh dày công xây dựng là một di sản vô cùng quý báu cho Đảng ta và dân tộc ta

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã đưa ra mục tiêu: “Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại”, nhằm động viên toàn Đảng, toàn dân nêu cao ý chí tự cường dân tộc, hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, để thỏa lòng mong ước của Bác Hồ vĩ đại.

Hữu Văn

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Phóng sự ảnh
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội
Tỷ giá ngoại tệ