A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Báo chí cách mạng góp phần xây dựng Đảng vững mạnh

QPTĐ-Ngày 21/6/1925, tờ báo Thanh niên, do Nguyễn Ái Quốc sáng lập và chỉ đạo đã ra số báo đầu tiên. Đây là sự kiện lịch sử của báo chí cách mạng Việt Nam, bắt đầu sự nghiệp báo chí đấu tranh vì sự nghiệp cách mạng của Đảng, vì lợi ích của nhân dân, một sự nghiệp đấu tranh đầy gian lao, thách thức nhưng cũng hết sức vẻ vang. 

Phóng viên Báo Quốc phòng Thủ đô tác nghiệp tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều tháng 5-2021. 

Ngay từ những số đầu tiên, Báo Thanh niên đã góp phần rất quan trọng vào việc truyền bá Chủ nghĩa Mác-Lênin vào nước ta; cổ vũ phong trào yêu nước và phong trào công nhân; góp phần rất quan trọng trong việc chuẩn bị về mặt lý luận, chính trị, tư tưởng và tổ chức cho việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Từ khi Đảng ta ra đời, báo chí cách mạng Việt Nam là vũ khí sắc bén của công tác tư tưởng, có trọng trách góp phần xây dựng Đảng vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, góp phần xây dựng Đảng ta giữ vững vai trò đội tiên phong. 

Trong thời kỳ cách mạng mới hiện nay, nhất là sau thành công của Đại hội XIII của Đảng, được coi là cột mốc mở đầu đưa đất nước bước vào thời kỳ phát triển mới với khí thế mới, sức bật mới với khát vọng thịnh vượng đã được khơi dậy. Đó là khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc và đổi mới sáng tạo để đạt cho bằng được mục đích đến năm 2045-khi Việt Nam kỷ niệm 100 năm thành lập nước, sẽ trở thành một nước có trình độ phát triển cao, nhân dân được “hạnh phúc”. Để lãnh đạo thắng lợi sự nghiệp cách mạng to lớn, toàn diện, sâu sắc này, trong bối cảnh, tình hình có cả thuận lợi, thời cơ cũng như những khó khăn, thách thức thì sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng. Do đó, Đảng ta ra sức đẩy mạnh nhiệm vụ then chốt xây dựng, chỉnh đốn Đảng, làm cho Đảng ta ngày càng trong sạch và vững mạnh,  ngăn chặn, đẩy lùi nguy cơ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tham nhũng, lãng phí, quan liêu, xa dân…

Báo chí  là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng, tiếp tục phản ánh thực tiễn của công cuộc xây dựng và chỉnh đốn Đảng, trên các phương diện xây dựng Đảng về chính trị, nắm vững và kiên định bản chất cách mạng và khoa học của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vận dụng sáng tạo để định ra cương lĩnh, đường lối đúng đắn, hợp quy luật phát triển, hợp lòng dân. Do đó, báo chí cách mạng Việt Nam không chỉ góp phần thúc đẩy tiếp tục đổi mới tư duy lý luận, tư duy khoa học trong Đảng và trong nhân dân, mà còn đẩy mạnh giáo dục lý luận chính trị, củng cố niềm tin vào mục tiêu lý tưởng và con đường đi lên CNXH và tiền đồ tươi sáng của dân tộc. Báo chí góp phần xây dựng Đảng vững mạnh về tư tưởng, tạo nên sự nhất trí cao trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội và phong trào hành động cách mạng thực hiện Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Góp phần xây dựng Đảng về tổ chức, về đạo đức như tuyên truyền nâng cao chất lượng các hình thức sinh hoạt của Đảng như sinh hoạt phê bình và tự phê bình để góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của Đảng, đặc biệt là nội dung Hội nghị toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khóa XII, triển khai Kết luận số 01 của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh do Ban Bí thư Trung ương Đảng vừa tổ chức 

Phát huy truyền thống vẻ vang của báo chí cách mạng Việt Nam, trước yêu cầu của giai đoạn cách mạng mới, báo chí cách mạng phấn đấu không ngừng thực hiện nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần tạo đồng thuận trong xã hội, ý chí quyết tâm, tinh thần tự lực, tự cường và sức mạnh đoàn kết của dân tộc Việt Nam.

Hữu Văn 
 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Phóng sự ảnh
Dự báo thời tiết
Tỷ giá ngoại tệ