A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh

 

QPTĐ-Xây dựng các cấp ủy và tổ chức cơ sở Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh; đội ngũ cán bộ, đảng viên thực sự gương mẫu, tiêu biểu về chính trị, tư tưởng, phẩm chất, năng lực và uy tín; xây dựng hệ thống chính trị các cấp từ Thành phố đến cơ sở thực sự tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả... là những mục tiêu tổng quát được xác định trong Chương trình Số 01-Ctr/TU của Thành ủy Hà Nội về "tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị Thành phố trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025”.

Thành ủy Hà Nội thực hiện tốt công tác quy hoạch, tạo nguồn và đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ

Nhiều cách làm mới, sáng tạo

Văn kiện Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 nêu rõ, nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Hà Nội luôn gương mẫu, đi đầu, tổ chức thực hiện nghiêm túc, bài bản, sáng tạo các Nghị quyết của Trung ương. Là địa phương thực nghiêm túc, quyết liệt trong triển khai thực hiện công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế theo Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết Trung ương 6, 7 (khóa XII) về: Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, hệ thống chính trị; về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, với nhiều cách làm đổi mới, sáng tạo, thiết thực, tạo được sự đồng thuận, thống nhất cao của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Công tác tổ chức xây dựng Đảng đã tập trung thực hiện những việc mới, việc khó, khắc phục những vấn đề tồn tại, hạn chế, yếu kém, thực tiễn đòi hỏi phải giải quyết. Trong nhiệm kỳ, Thành ủy đã dành nhiều công sức củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; ban hành và quyết liệt triển khai Nghị quyết số 15-NQ/TU về xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố cơ sở đảng yếu kém, giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, đã củng cố được 193/226 tổ chức cơ sở đảng cần quan tâm, đạt 85,39%. Nhận thức và sự vào cuộc của các cấp ủy đảng trong củng cố cơ sở đảng được nâng lên; an ninh chính trị, trật tự an toàn đô thị và an ninh nông thôn được củng cố một bước. 

Thành ủy đã triển khai thực hiện đồng bộ các chủ trương, giải pháp đổi mới công tác cán bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII); chỉ đạo các đảng đoàn, ban cán sự đảng, các cấp ủy trực thuộc thực hiện rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy, xây dựng đề án vị trí việc làm, thực hiện tinh giản biên chế. Các khâu trong công tác cán bộ được thực hiện đồng bộ, bài bản và đạt được kết quả quan trọng. Công tác quy hoạch đi vào nền nếp, hệ số quy hoạch đảm bảo, chất lượng quy hoạch được nâng cao, quy hoạch đã được gắn với đào tạo, bồi dưỡng về lý thuyết và thực tiễn. 

 Tuy nhiên, Thành ủy cũng thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm như: Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là ở cơ sở còn thấp; cá biệt, có cấp ủy mất vai trò lãnh đạo, để xảy ra những vụ việc nổi cộm, phức tạp, trở thành điểm nóng; đội ngũ cán bộ chưa đồng đều, có nơi còn hụt hẫng; một số cán bộ, đảng viên, trong đó có cán bộ chủ chốt có biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; cơ chế, chính sách chưa đồng bộ, còn bất cập…

Kiên quyết, đồng bộ các giải pháp

Trên cơ sở các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể và yêu cầu, Chương trình số 01-Ctr/TU của Thành ủy xác định 3 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chính trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Trong đó, Thành ủy tập trung xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức, xây dựng Đảng bộ Thành phố thực sự gương mẫu, trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, chủ động trong đấu tranh với âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” và thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch; phê phán, ngăn chặn biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Ðổi mới mạnh mẽ nội dung, hình thức, biện pháp tuyên truyền sâu rộng về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tăng cường giáo dục phẩm chất đạo đức cách mạng trong toàn Đảng bộ và nhân dân, đặc biệt là đối với thế hệ trẻ; gắn với bồi dưỡng lòng yêu nước, yêu nhân dân, lý tưởng độc lập dân tộc và CNXH.

Chỉ đạo tổ chức thực hiện kiên trì, kiên quyết, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), đặc biệt coi trọng kiểm tra việc sửa chữa, khắc phục hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Tăng cường công tác quản lý, giám sát cán bộ, đảng viên về mức độ hoàn thành nhiệm vụ và phẩm chất đạo đức, lối sống trong sạch, lành mạnh, kỷ cương, kỷ luật.

Rà soát, kiện toàn, hoàn thiện mô hình tổ chức, chức năng, nhiệm vụ và phương thức hoạt động của các loại hình tổ chức cơ sở đảng và các đảng bộ trực thuộc Thành ủy. Tiếp tục thực hiện Đề án 21-ĐA/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về sắp xếp, bố trí kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và thôn, tổ dân phố trên địa bàn Thành phố; Nghị quyết số 15-NQ/TU về xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố cơ sở đảng yếu kém, giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; rà soát, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo đề án vị trí việc làm; kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quá trình thực hiện. Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị tại các quận và thị xã. Nghiên cứu xây dựng, ban hành nghị quyết chuyên đề về công tác cán bộ.

Cùng với đó, Thành ủy tập trung lãnh đạo nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp gắn với thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị; đổi mới phương thức và nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội, phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

Phương Linh


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Phóng sự ảnh
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội
Tỷ giá ngoại tệ