A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Xác định nội dung đột phá trong học tập và làm theo Bác

 

QPTĐ-Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách  Hồ Chí Minh thành công việc tự giác, thường xuyên của mỗi cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội, của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, trước hết thúc đẩy việc tự giác nêu gương của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân, nhằm tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp xây dựng, phát triển Thủ đô, gắn với xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh. Đó là mục đích trọng tâm của Kế hoạch số 39-KH/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về “Thực hiện Kết luận số 01-KL/TƯ, ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Hà Nội xác định 7 nhóm nội dung thực hiện Kết luận số 01-KL/TU về thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.

Nhiều kết quả quan trọng trong học tập và làm theo Bác

5 năm qua, thành phố Hà Nội đã triển khai nghiêm túc, bài bản, khoa học, sáng tạo Chỉ thị số 05-CT/TƯ về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Việc thực hiện đã trở thành việc làm thường xuyên, tự giác trong sinh hoạt chi bộ và trong công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên, phát huy được vai trò gương mẫu, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu các đơn vị. Công tác tuyên truyền có nhiều đổi mới, từng bước khắc phục bệnh hình thức, hô hào cứng nhắc, đặc biệt là tuyên truyền thông qua hình thức nêu gương. Việc xây dựng kế hoạch, hướng dẫn thực hiện cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị; thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá kết quả, rút kinh nghiệm trong quá trình chỉ đạo tổ chức thực hiện; định kỳ đánh giá, kiểm điểm việc thực hiện. Qua đó, giúp cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc hơn về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, từ đó nâng cao ý thức thường xuyên trau dồi, rèn luyện bản thân, đổi mới tác phong, lề lối làm việc, thái độ phục vụ nhân dân, giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức xúc, tồn đọng…

Qua việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cán bộ, đảng viên đã vận động gia đình, nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định, quy ước, hương ước của địa phương nơi cư trú, nhất là việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Tiếp tục phát hiện, biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, tạo ra sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng…

Những kết quả đạt được trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ đã góp phần quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Thành phố, đưa kinh tế-xã hội tiếp tục phát triển, chất lượng cuộc sống nhân dân Thủ đô được cải thiện rõ rệt. Đồng thời, góp phần tạo chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội…

Nâng cao ý thức trách nhiệm cá nhân

Nhằm thực hiện Kết luận số 01-KL/TƯ, ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 39-KH/TU. Kế hoạch xác định 7 nhóm nội dung thực hiện, bao gồm: Tổ chức học tập, quán triệt Kết luận 01-KL/TƯ; đưa việc học tập và làm theo Bác vào các chương trình, kế hoạch thực hiện các nghị quyết của Đảng gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm; đổi mới thông tin, tuyên truyền; nâng cao chất lượng, hiệu quả nghiên cứu, giảng dạy, học tập, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; triển khai thực hiện chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, xác định đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện... Mỗi nội dung đều được cụ thể hóa nhiệm vụ, có phân công tổ chức, cơ quan phụ trách và thời gian thực hiện.

Triển khai thực hiện Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội xác định tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị phải tạo được đột phá ở ba nội dung là: Đổi mới việc học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh; đổi mới và thể hiện đột phá trong việc “làm theo”; việc nêu gương của cán bộ, đảng viên với yêu cầu chức vụ càng cao, trọng trách càng lớn thì càng phải thực hiện nêu gương. Ban Thường vụ Thành ủy nhấn mạnh, Hà Nội sẽ tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, trước hết là các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố (khóa XVII) để khẳng định vai trò lãnh đạo, tính tiên phong, gương mẫu “trên trước, dưới sau”, “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”.

Đặc biệt, Ban Thường vụ Thành ủy xác định nội dung đột phá nhằm làm chuyển biến rõ nét hơn trong học tập và làm theo Bác là: Cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị-xã hội các cấp, các địa phương, cơ quan, đơn vị tùy theo tình hình thực tiễn, xây dựng và thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế làm việc, nâng cao ý thức, trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu, thực hiện “nói đi đôi với làm”, đổi mới phương thức lãnh đạo, tác phong công tác, bảo đảm gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với nhân dân, chống bệnh thành tích, hình thức, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên…

Minh Phương
 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Đánh giá kết quả huấn luyện

Đánh giá kết quả huấn luyện

Sáng 29-9, quận Thanh Xuân tổ chức Hội thao Quốc phòng lực lượng dân quân tự vệ (DQTV) và Hội thao Trung đội dân quân ...
Phóng sự ảnh
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội
Tỷ giá ngoại tệ