A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Lấy dân làm gốc

QPTĐ-Trong Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trình bày trước Đại hội khóa XIII, của Đảng, đã nhấn mạnh về những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử qua 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH. Để có được những thành tựu to lớn đó, Báo cáo đã nêu rõ một số bài học kinh nghiệm quý báu về công tác xây dựng Đảng; xây dựng Nhà nước và hệ thống chính trị; về quan điểm “dân là gốc” và bài học trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện, phải có quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, năng động, sáng tạo và kinh nghiệm xây dựng thể chế để phát triển… 

Quang cảnh phiên tham luận tại Đại hội XIII của Đảng. 

 

Nhấn mạnh về quan điểm “dân là gốc”, Báo cáo nêu rõ, trong mọi công việc của Đảng và Nhà nước, phải luôn quán triệt sâu sắc quan điểm "dân là gốc"; thật sự tin tưởng, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, kiên trì thực hiện phương châm "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng". Nhân dân là trung tâm, là chủ thể của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; mọi chủ trương, chính sách phải thực sự xuất phát từ cuộc sống, nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân, lấy hạnh phúc, ấm no của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu. Thắt chặt mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng; củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ XHCN. 

Đây là quan điểm nhất quán của Đảng ta, cách mạng là sự nghiệp của quần chúng nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Trong công cuộc đổi mới, Đảng ta tiếp tục khẳng định lấy dân làm gốc là cơ sở cho việc hoạch định đường lối phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.  Bài học “lấy dân làm gốc” tiếp tục được phát huy trong các kỳ Đại hội VII, Đại hội VIII và đến Đại hội lần thứ IX của Đảng lại một lần nữa khẳng định, Đổi mới phải dựa vào nhân dân, vì lợi ích của nhân dân, phù hợp với thực tiễn, luôn luôn sáng tạo. Đại hội XII chỉ rõ, Đảng và Nhà nước tiếp tục ban hành nhiều chủ trương, chính sách, pháp luật nhằm phát huy dân chủ XHCN, bảo đảm thực hiện quyền làm chủ của nhân dân, vì lợi ích an dân. Gắn bó với nhân dân, dựa vào nhân dân xây dựng Đảng là nguồn gốc, sức mạnh, quy luật tồn tại và phát triển của Đảng. Phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” đã được hoàn thiện trong Báo cáo chính trị của BCH TƯ khóa XII là “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, tiếp tục được thể chế hóa thành các văn bản quy phạm pháp luật. 

Báo cáo chính trị xác định các mục tiêu cụ thể không chỉ trong nhiệm kỳ khoá XIII mà hướng tới những dấu mốc phát triển quan trọng của đất nước ta trong những thập niên sắp tới. Đến năm 2025: Là nước đang phát triển có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp. Đến năm 2030: Là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Đến năm 2045: Trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Đây là những dấu mốc quan trọng và là mục tiêu phấn đấu của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta trong chặng đường tiếp theo. Để thực hiện các mục tiêu trên, Báo cáo chính trị đề ra các định hướng lớn bao quát những vấn đề phát triển quan trọng của đất nước, trong đó có nhiều vấn đề mới, nổi bật, đó là tiếp tục đổi mới tư duy, hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển đất nước, đẩy mạnh chuyển đối số quốc gia, phát triển nền kinh tế số, xã hội số; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thu hút và trọng dụng nhân tài, ứng dụng mạnh mẽ thành tựu của cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ Tư. Phát triển con người toàn diện và xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc…

Khát vọng vì sự phồn vinh của đất nước sẽ trở thành hiện thực, bởi người dân một lòng theo Đảng vì “Ngoài lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân, Đảng ta không có lợi ích gì khác”-như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói.

Hữu Văn

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Tập trung vào các khâu đột phá

Tập trung vào các khâu đột phá

Sáng 6-7, Đảng ủy Quân sự huyện Quốc Oai tổ chức Hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo thực nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. ...
Phóng sự ảnh
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội
Tỷ giá ngoại tệ