A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên

 

QPTĐ-Tại Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai kết luận và quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có bài phát biểu chỉ đạo quan trọng. Mở đầu bài phát biểu, ổng Bí thư nêu rõ, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, mới đây Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương đã thảo luận và thống nhất cao ban hành Kết luận về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; và Quy định mới về những điều đảng viên không được làm.  

Nói về tầm quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Tổng Bí thư nêu rõ, sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam; và công tác xây dựng Đảng luôn luôn là nhiệm vụ then chốt của Đảng, có ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với sự nghiệp cách mạng nước ta. 

Thực tiễn phong phú, sinh động của cách mạng Việt Nam hơn 90 năm qua đã chứng tỏ, ở Việt Nam không có một lực lượng chính trị nào khác, ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam, có đủ bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm, uy tín và khả năng lãnh đạo đất nước vượt qua mọi khó khăn, thử thách để đưa dân tộc đến bến bờ vinh quang, giành được hết thắng lợi này đến thắng lợi khác. Có được những thành tựu đó là do từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đến nay, Đảng ta đã kiên định, nắm vững và vận dụng sáng tạo, đúng đắn chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đồng thời luôn coi trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa quyết định đến sức mạnh, uy tín của Đảng. Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng cũng khẳng định: “Kết quả của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng các nhiệm kỳ qua và nhiệm kỳ Đại hội XII đã góp phần rất quan trọng để đất nước ta có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay; Đảng ta đoàn kết, thống nhất và trong sạch, vững mạnh hơn; niềm tin của nhân dân đối với Đảng được củng cố tăng cường hơn, tạo nền tảng vững chắc đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững trong những năm tới”. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã tổng kết 5 bài học lớn; trong đó, bài học kinh nghiệm đầu tiên là về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đây là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng phải được triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, để Đảng ta tiếp tục vận dụng, phát huy và phát triển sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo, vững vàng vượt qua những khó khăn, thách thức trong giai đoạn cách mạng mới.

Đảng bộ Hà Nội là một Đảng bộ có truyền thống lịch sử và cách mạng, được thành lập tháng 3/1930 ngay sau sự kiện thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Sau hơn 90 năm xây dựng và phát triển, Đảng bộ Hà Nội đã lãnh đạo nhân dân Thủ đô đạt được nhiều thành tựu to lớn trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược; lãnh đạo nhân dân Thủ đô, cùng cả nước thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới. Những thành tựu to lớn đó đã chứng minh Đảng bộ thành phố Hà Nội là một Đảng bộ tiêu biểu trong sạch, vững mạnh là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của sự nghiệp cách mạng ở Thủ đô. Trong những nhiệm kỳ gần đây, Đảng bộ Thành phố đã thực hiện nhiều bước đột phá, tạo chuyển biến mạnh trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị; nhiều chủ trương mới, sáng tạo được ban hành, hệ thống chính trị từ Thành phố đến cơ sở được củng cố, kiện toàn. Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII đã xây dựng Chương trình số 01-CTr/TU về tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị Thành phố trong sạch, vững mạnh; xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, xứng đáng với niềm tin yêu của nhân dân cả nước.

Hữu Văn


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Phóng sự ảnh
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội
Tỷ giá ngoại tệ