A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thị xã Sơn Tây tăng cường tiềm lực quân sự, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh

QPTĐ-Quán triệt, triển khai thực hiện Chương trình 09-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về “Tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2025”, Ban Thường vụ Thị ủy Sơn Tây đã ban hành Kế hoạch số 61-KH/TU thực hiện Chương trình 09-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội. Kế hoạch đề ra mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ, giải pháp, lộ trình thực hiện trong từng thời gian, trong đó xác định tăng cường tiềm lực quân sự, xây dựng LLVT vững mạnh toàn diện là một bộ phận quan trọng cấu thành tiềm lực quốc phòng, an ninh, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Ban Chỉ đạo Chương trình 09 Thành ủy Hà Nội kiểm tra việc thực hiện Chương trình tại thị xã Sơn Tây.

Trước hết, Ban Thường vụ Thị ủy lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm các nghị quyết, chương trình, kế hoạch, đề án, dự án về quân sự, quốc phòng, an ninh, trọng tâm là Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Chương trình hành động số 06-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về “xây dựng thành phố Hà Nội thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới”; Kế hoạch số 166-KH/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về “Thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 8 (khóa XI) về Chiến lươc bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Nghị quyết số 30/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về “Xây dựng khu vực phòng thủ thành phố Hà Nội đến năm 2020 và những năm tiếp theo”. Qua đó từng bước củng co, xây dựng thị xã trở thành khu vực phòng thủ vững chắc, xây dựng lực lượng vũ trang thị xã vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao chất lượng tổng hợp, sức chiến đấu của lực lượng vũ trang thị xã. Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang có bản lĩnh chính trị vững vàng; có trình độ kỹ, chiến thuật và năng lực tham gia đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; có kiến thức nhất định về kinh tế, chính trị, văn hóa, khoa học; là lực lượng tin cậy bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, nhân dân, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vu được giao. 

Thị xã xây dựng lực lượng dân quân tự vệ theo hướng vững mạnh, rộng khắp, có số lượng phù hợp, chất lượng tổng hợp cao, có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; tổ chức biên chế tinh, gọn, chặt chẽ, trang bị vũ khí phù hợp. Không ngừng nâng cao chất lượng cán bộ quân sự, Ban CHQS cấp xã; bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ và huấn luyện DQTV. Tăng cường vai trò và hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, người đứng đầu cơ quan, tổ chức với dân quân tự vệ và công tác dân quân tự vệ theo quy định của pháp luật. Tổ chức huấn luyện cho các đối tượng, quân số, thời gian, nội dung, chương trình đạt 100% kế hoạch đối với lực lượng thường trực; 96% đối với dân quân tự vệ; tham gia hội thi, hội thao ở các cấp đạt mục đích, yêu cầu đề ra.

UBND Thị xã xây dựng kế hoạch sẵn sàng động viên công nghiệp, động viên quân đội phục vụ cho tác chiến phòng thủ khi có tình huống xảy ra. Hằng năm, hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân với chất lượng cao. Đối với lực lượng dự bị động viên, tập trung xây dựng vững mạnh, kết hợp chặt chẽ giữa đăng ký, quản lý con người, phương tiện với tổ chức huấn luyện, diễn tập đầy đủ theo quy định; chú trọng kiểm tra nắm chắc biến động để có biện pháp động viên, huy động, mở rộng lực lượng, phương tiện của nền kinh tế bổ sung cho các đơn vị thường trực khi cần thiết.

Công an thị xã hằng năm tham mưu với Ban Thường vụ Thị ủy ban hành chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an thị xã gắn với thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết số 12-NQ/TW cua Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”. Thực hiện chủ trương bố trí cán bộ theo khung tieu chuẩn, tiêu chí ở 4 cấp Công an, tăng cường biên chế cho cơ sở và lực lượng trực tiếp chiến đấu.

Thị ủy, UBND thị xã chỉ đạo tăng cường tuần tra, kiểm soát của lực lượng công an và an ninh cơ sở, kết hợp với tuần tra nhân dân, bảo vệ tài sản Nhà nước, tài sản nhân dân; tổ chức tốt công tác đăng ký, quản lý phương tiện kỹ thuật, bảo đảm huy động hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chiến đấu, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, phòng chống cháy nổ, cháy rừng trên địa bàn thị xã…

Với chủ trương, nhiệm vụ, biện pháp thực hiện cụ thể trong từng thời gian xác định về tăng cường tiềm lực quân sự, xây dựng lực lượng vũ trang thị xã vững mạnh toàn diện đã góp phần quan trọng xây dựng tiềm lực quốc phòng, an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ thị xã Sơn Tây vững chắc. Từ đó, chủ động ngăn ngừa, làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; giữ vững ổn định chính trị, môi trường an ninh an toàn, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của thị xã.

Phương Linh

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Phóng sự ảnh
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội
Tỷ giá ngoại tệ