A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tự hào truyền thống vẻ vang 60 năm ngành Kiểm tra của Đảng trong Đảng bộ Quân đội

 

QPTĐ-Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng, ngày 13/11/1961, Bộ Chính trị ra Nghị quyết số 30-NQ/TW về một số vấn đề về tổ chức Đảng trong Quân đội. Bộ Chính trị nhấn mạnh: Cần tổ chức Ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp của Đảng trong Quân đội, về quyền hạn, nhiệm vụ và cách làm việc của UBKT ghi trong Chương VII (UBKT các cấp) và Chương X (kỷ luật Đảng) của Điều lệ Đảng. UBKT Đảng trong Đảng bộ Quân đội được tổ chức thành lập theo hệ thống dọc từ Quân ủy Trung ương đến cấp Trung đoàn và tương đương. Từ đó, ngày 13/11/1961 đã đi vào lịch sử của ngành và trở thành Ngày Truyền thống của ngành Kiểm tra trong Đảng bộ Quân đội nhân dân Việt Nam.

Thiếu tướng Nguyễn Xuân Yêm, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội phát biểu kết luận tại Hội nghị kiểm tra các tập thể, cá nhân thuộc Đảng ủy Sư đoàn 301 theo Điều lệ Đảng.

Ngày 28/11/1961, Tổng cục Chính trị trình Quân ủy Trung ương Tờ trình số 129/HM đề nghị thành lập UBKT các cấp của Đảng trong Đảng bộ Quân đội. Về tổ chức UBKT Quân ủy Trung ương, Tổng cục Chính trị đề cử danh sách 7 đồng chí gồm 4 đồng trí trong Quân ủy Trung ương (đồng chí Song Hào, Trần Văn Trà, Trần Quý Hai, Trần Độ) và 3 đồng chí ngoài Quân ủy Trung ương đề nghị BCHTW Đảng phê chuẩn. Ngày 27/3/1962, UBKT Quân ủy Trung ương họp phiên đầu tiên ra nghị quyết về “Tăng cường công tác kiểm tra, bảo vệ kỷ luật Đảng, góp phần bảo đảm chấp hành nghiêm chỉnh Điều lệ Đảng, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng”. Nghị quyết xác định về nhiệm vụ; phạm vi quyền hạn kiểm tra, xử lý các vụ án kỷ luật của đảng viên; lề lối làm việc; chế độ sinh hoạt và phân công trong UBKT. Sau đó, ngày 05/4/1962, Cục Tổ chức ban hành Hướng dẫn số 135-HIA về việc tổ chức và cách làm việc của UBKT các cấp trong Đảng bộ Quân đội. Cuối tháng 6 và đầu tháng 7 năm 1962, Cục Tổ chức chủ trì mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Công tác kiểm tra đầu tiên cho các Ủy viên UBKT và cán bộ tổ chức (giúp việc UBKT) các đầu mối trực thuộc Quân ủy Trung ương về nhiệm vụ, quyền hạn, nguyên tắc, lề lối làm việc của UBKT và nghiên cứu chuyên đề về xét xử kỷ luật, giải quyết tố cáo.

Trải qua 60 năm xây dựng, cống hiến và trưởng thành, lớp lớp các thế hệ cán bộ, nhân viên làm công tác kiểm tra trong Đảng bộ Quân đội không ngừng nỗ lực phấn đấu, đạt được nhiều thành tựu rất đáng tự hào, đóng góp quan trọng xây dựng Đảng bộ Quân đội và nâng cao sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang, góp phần cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước của cách mạng nước ta trước đây và trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Những thành tựu đạt được đã góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, quan liêu; qua đó xây dựng Đảng bộ Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ, tạo nên sức mạnh chiến đấu của Quân đội, đủ sức đánh bại mọi kẻ thù xâm lược. Với những thành tích đạt được, UBKT Quân ủy Trung ương, UBKT các cấp và hàng ngàn lượt cán bộ, nhân viên làm công tác kiểm tra trong Đảng bộ Quân đội đã vinh dự nhận được nhiều phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước và Quân đội trao tặng.

Kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang của ngành Kiểm tra Đảng trong Đảng bộ Quân đội. Cùng với sự ra đời của lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội là sự ra đời của các tổ chức Đảng và hệ thống UBKT các cấp. Mặc dù qua nhiều lần thay đổi về quy mô tổ chức và nhiều lần đổi tên gọi từ Quân khu Thủ đô và đến nay là Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Bộ Tư lệnh, cấp ủy, UBKT các cấp trong Đảng bộ BTL luôn được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kiện toàn về tổ chức, lựa chọn những cán bộ, nhân viên có đủ phẩm chất, năng lực và kinh nghiệm thực tiễn trực tiếp làm công tác kiểm tra. Do đó, chất lượng đội ngũ cán bộ, nhân viên làm công tác kiểm tra ngày càng được nâng lên, luôn giữ vững nguyên tắc trong công tác; nêu cao trách nhiệm, tận tụy với công việc; mẫu mực trong lời nói và hành động; có tinh thần kiên quyết bảo vệ cái đúng, đấu tranh với cái sai trái, tiêu cực, xứng đáng với truyền thống ngành Kiểm tra: “Trung thành vô hạn; giữ vững tính Đảng; Công minh, chính xác” và truyền thống “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” của lực lượng vũ trang Thủ đô. Qua các kỳ Đại hội nhiệm kỳ và hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát hằng năm đều đánh giá công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ Quân khu, Bộ Tư lệnh Thủ đô được triển khai toàn diện, có hiệu quả; luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của lực lượng vũ trang và yêu cầu xây dựng Đảng bộ BTL; quán triệt và triển khai đồng bộ, chặt chẽ nghị quyết, chỉ thị, quy định, chương trình, kế hoạch của cấp trên về nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát. Tập trung kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, những nhiệm vụ khó khăn, những lĩnh vực nhạy cảm dễ phát sinh tiêu cực nhằm khắc phục những khâu yếu, mặt yếu của các cơ quan, đơn vị; quyết liệt xử lý các vụ việc tồn đọng từ nhiều năm, như vi phạm pháp luật của Nhà nước, kỷ luật quân đội về quản lý, làm kinh tế, suy thoái về đạo đức, lối sống, vi phạm các nguyên tắc và những Điều đảng viên không được làm, vi phạm chính sách kế hoạch hóa gia đình, việc kê khai, sử dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp... Từ năm 2008 đến nay, cấp ủy, UBKT các cấp trong Đảng bộ BTL đã tiến hành kiểm tra, giám sát 1.590 lượt tổ chức Đảng, 14.093 lượt đảng viên; trong đó kiểm tra 26 tổ chức Đảng và 81 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Việc xem xét, xử lý kỷ luật được tiến hành chặt chẽ đúng phương hướng, phương châm, quan điểm, quy trình; xử lý nghiêm minh, nhưng bảo đảm thận trọng, khách quan, có lý, có tình, đúng người, đúng mức độ khuyết điểm, do đó từ năm 2008 đến nay, 07 tổ chức Đảng và 187 đảng viên bị thi hành kỷ luật không có trường hợp nào khiếu nại về kỷ luật, góp phần quan trọng xây dựng Đảng bộ trong sạch; phát huy tốt vai trò của cấp ủy các cấp và vai trò tiền phong gương mẫu của đảng viên. 

Công tác kiểm tra, giám sát đã giúp cho cán bộ, đảng viên khắc phục kịp thời những biểu hiện lệch lạc về nhận thức tư tưởng, phẩm chất, đạo đức, lối sống; chủ động phòng ngừa các vi phạm của tổ chức Đảng và đảng viên. Nhiều tổ chức Đảng, nhiều năm liền không có cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật. Những kết quả đó góp phần quan trọng trong đấu tranh phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu biện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; kịp thời răn đe, giáo dục, cảnh báo, cảnh tỉnh đồng thời giúp đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tổ chức Đảng có nhận thức đúng đắn, chấp hành nghiêm Điều lệ Đảng, chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, kỷ luật quân đội, quy định của địa phương. Với những kết quả đạt được, UBKT Đảng ủy Quân khu Thủ đô và BTL Thủ đô qua các thời kỳ liên tục được khen thưởng; hàng trăm lượt cán bộ, nhân viên làm công tác kiểm tra trong Đảng bộ được cấp trên khen thưởng hằng năm.

Có thể nói, công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng là cuộc chiến thầm lặng giữa những mặt tích cực, tiến bộ với các mặt sai trái, tiêu cực, lạc hậu. Hơn ai hết, đội ngũ cán bộ, nhân viên trực tiếp làm công tác kiểm tra mới thấu hiểu những khó khăn, có nhiều lúc suy tư, trăn trở; đảng viên vi phạm kỷ luật nhưng họ vẫn là đồng chí, đồng đội của mình, khi xem xét xử lý kỷ luật một tổ chức hay một cá nhân là vấn đề hệ trọng, liên quan đến sinh mệnh chính trị của đảng viên, đến cơ quan, tổ chức, đến gia đình, dòng họ…, không phải trường hợp nào cũng nhận thức đầy đủ để cảm thông, chia sẻ, do đó có lúc người làm công tác kiểm tra phải đứng trước sự lựa chọn hy sinh tình cảm, tình đồng chí đồng đội vốn có trước đây để làm tròn trách nhiệm trước Đảng. Hiện nay, đứng trước những yêu cầu, nhiệm vụ mới và “Xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, tình hình trên đặt ra yêu cầu xây dựng cấp ủy, tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Quân đội tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân, đòi hỏi công tác kiểm tra trong Đảng bộ Quân đội nói chung và trong Đảng bộ BTL nói riêng ngày càng nặng nề hơn. Tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống của ngành Kiểm tra trong Đảng bộ Quân đội, trước yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, cấp ủy, UBKT các cấp và đội ngũ cán bộ, nhân viên làm công tác kiểm tra trong Đảng bộ Bộ Tư lệnh luôn nỗ lực phấn đấu, không ngừng học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ, kiến thức; tu dưỡng, rèn luyện có phẩm chất đạo đức trong sáng, chí công, vô tư, có dũng khí đấu tranh ngăn chặn những việc làm sai trái, tiêu cực, đề cao trách nhiệm, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng đáng với truyền thống quý báu của ngành và những công lao cống hiến của các thế hệ cán bộ ngành Kiểm tra trong suốt 60 năm qua, góp phần quan trong xây dựng Đảng bộ Bộ Tư lệnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ đủ sức lãnh đạo lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao.

Thiếu tướng Nguyễn Xuân Yêm
Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy BTL Thủ đô Hà Nội


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Phóng sự ảnh
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội
Tỷ giá ngoại tệ