A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Việt Nam nghiêm túc thực hiện khuyến nghị theo Cơ chế UPR

Bài 2: Nỗ lực bảo đảm cuộc sống của người dân

QPTĐ-Trong số 241 khuyến nghị mà Việt Nam chấp thuận có 45 khuyến nghị thuộc nhóm thực hiện các quyền về kinh tế, xã hội và văn hóa. Việt Nam xác định, mọi chủ trương, chính sách phát triển đều xuất phát từ con người, lấy con người là trung tâm. Tăng trưởng và phát triển kinh tế vì con người, đi đôi với phát triển các mặt về văn hóa, giáo dục, nâng cao dân trí, bảo vệ và cải thiện môi trường. Vì vậy, việc thực hiện các khuyến nghị trong nhóm này không chỉ là trách nhiệm của một quốc gia thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc mà còn là mục tiêu phấn đấu của Việt Nam. 

Việt Nam nỗ lực thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững.

Mục tiêu vì con người

Mục tiêu nhất quán của mọi chính sách kinh tế, xã hội và văn hóa do Đảng và Nhà nước Việt Nam đề ra đều hướng trọng tâm vào con người, nhằm không ngừng nâng cao đời sống vật chất của mọi thành viên trong xã hội, bảo đảm những nhu cầu tối thiểu nhất của con người là ăn, ở mặc, đi lại, học tập, nghỉ ngơi, khám chữa bệnh và nâng cao thể chất của con người Việt Nam. Phát biểu tại Diễn đàn cấp cao thường niên lần thứ ba về Công nghiệp 4.0 với chủ đề “Phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội bền vững thời kỳ hậu Covid-19 và đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong kỷ nguyên số” do Ban Kinh tế Trung ương chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành Trung ương liên quan tổ chức vào ngày 6-12-2021, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Phạm Minh Chính đã khẳng định: “Nhân quyền lớn nhất ở Việt Nam là lo cho 100 triệu dân ấm no và hạnh phúc, dân chủ, cuộc sống bình yên, an ninh, an toàn, an dân, phát huy tối đa yếu tố con người, đó là điều quan trọng nhất”.

Với quan điểm đó, Việt Nam luôn nỗ lực để bảo đảm quyền con người và con người giữ vị trí trung tâm của mọi chính sách kinh tế, xã hội. Vị trí trung tâm của con người được khẳng định thông qua việc phát huy đầy đủ vai trò làm chủ của nhân dân; phát huy tối đa nhân tố con người với vai trò là chủ thể, nguồn lực chủ yếu và là mục tiêu của phát triển bền vững. Bảo đảm quyền con người, quyền công dân và các điều kiện để mọi người được phát triển toàn diện. Nâng cao năng lực và tạo cơ chế để nhân dân thực hiện đầy đủ quyền làm chủ, nhất là dân chủ trực tiếp nhằm phát huy mạnh mẽ mọi khả năng sáng tạo và bảo đảm đồng thuận cao trong xã hội, tạo động lực phát triển đất nước. Phát huy lợi thế dân số và con người Việt Nam, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, trọng dụng nhân tài, chăm lo lợi ích chính đáng và không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của mọi người dân. Đồng thời, tạo điều kiện để mọi người và mọi cộng đồng trong xã hội có cơ hội bình đẳng để phát triển; cùng nhau xây dựng, tạo ra những nền tảng vật chất, tri thức và văn hóa tốt đẹp cho những thế hệ mai sau. Không để ai bị bỏ lại phía sau, tiếp cận những đối tượng khó tiếp cận nhất trước, bao gồm trẻ em, phụ nữ, người cao tuổi, người nghèo, người khuyết tật, đồng bào vùng sâu, vùng xa và những đối tượng dễ bị tổn thương khác. 

Nhiều khuyến nghị tương đồng

Có thể khẳng định, nhiều khuyến nghị của các nước thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc theo Cơ chế UPR có những điểm tương đồng, trùng lắp với quan điểm, chính sách của Việt Nam về bảo đảm quyền kinh tế, xã hội, văn hóa. Tiêu biểu như khuyến nghị của Singapore: Phân bổ đủ nguồn lực và đảm bảo phối hợp hiệu quả giữa các cơ quan để thực hiện hiệu quả các chương trình (Chiến lược phát triển kinh tế xã hội, Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, Chương trình Quốc gia về các mục tiêu phát triển bền vững Việt Nam), đặc biệt là tại cấp tỉnh thành. Khuyến nghị của Trung Quốc về tiếp tục nỗ lực xóa bỏ bất bình đẳng trong tiếp cận dịch vụ công. Hay tiếp tục các nỗ lực nhằm thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững thông qua tập trung vào giảm nghèo bền vững và đa chiều và giảm bất bình đẳng kinh tế-xã hội (Gabon); đảm bảo việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững thông qua Kế hoạch hành động quốc gia và thành lập Ủy ban Quốc gia về Phát triển bền vững, tập trung vào việc đảm bảo sinh kế bền vững và cải thiện chất lượng và khả năng tiếp cận dịch vụ, đặc biệt đối với các nhóm dễ bị tổn thương (Palestine); thúc đẩy hơn nữa phát triển bền vững thông qua việc thực hiện các mục tiêu của Chương trình nghị sự 2030 về phát triển bền vững (Algeria). 

Đặc biệt, nhiều nước quan tâm, khuyến nghị đảm bảo cho người nghèo, người dân ở vùng sâu, vùng xa, người yếu thế trong xã hội. Tiêu biểu như khuyến nghị của các nước Venezuela, Kyrgyzstan, CHDCND Triều Tiên, Lebanon... về thúc đẩy các biện pháp để tăng cường sinh kế và tăng thu nhập cho người dân, cải thiện đời sống nhân dân, thu hẹp khoảng cách thu nhập, việc làm và điều kiện sống giữa thành thị, nông thôn và vùng sâu vùng xa; ưu tiên nguồn lực cho việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững đến 2020 và sau đó; nhân rộng hiệu quả các mô hình giảm nghèo đa chiều và chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực này; nỗ lực và cải cách hiện tại nhằm giảm nghèo, cải thiện chất lượng cuộc sống và thúc đẩy phát triển bền vững…

Thành tựu đáng ghi nhận

Không chỉ chấp thuận hầu hết các khuyến nghị theo cơ chế UPR, Chính phủ Việt Nam còn có kế hoạch thực hiện các cam kết đó. Về chính sách bảo đảm các quyền kinh tế, xã hội, văn hóa, Kế hoạch tổng thể triển khai thực hiện các khuyến nghị Việt Nam chấp thuận theo UPR chu kỳ III của Chính phủ đã giao cho các bộ, ngành Trung ương, với lộ trình thực hiện cụ thể. Trong đó, tập trung thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững; chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội; Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững đến 2020 và sau đó; hỗ trợ nhà ở cho người nghèo và thu nhập thấp. Việt Nam cũng quan tâm xây dựng và triển khai chương trình quốc gia nhằm hỗ trợ phát triển kinh tế, đảm bảo công bằng và phúc lợi xã hội, thúc đẩy đầu tư và cải thiện cơ sở hạ tầng, đặc biệt tại các vùng nông thôn và khó khăn; thu hẹp khoảng cách giữa thành thị, nông thôn và vùng sâu, vùng xa…

Thực tiễn sinh động khẳng định, Việt Nam đã có những thành tựu đáng kể trong bảo đảm cuộc sống của người dân. Việt Nam là một trong những nước đã hoàn thành trước thời hạn nhiều mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ của Liên hợp quốc (MDG), được cộng đồng quốc tế đánh giá là điểm sáng trong các lĩnh vực giảm nghèo, y tế, dân số, giáo dục và đang tích cực triển khai thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững (SDG) đến năm 2030. Tốc độ tăng trưởng kinh tế được duy trì ở mức độ khá cao. Giai đoạn 2016-2019 đạt 6,8%/năm. Cùng với phát triển kinh tế, Việt Nam cũng chú trọng những vấn đề xã hội. Tỉ lệ hộ nghèo cả nước giảm nhanh, từ 14,2% năm 2010 xuống còn 7% năm 2015 (theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015) và giảm từ 9,2% năm 2016 xuống dưới 3% vào năm 2020 (theo chuẩn nghèo đa chiều). Cơ sở hạ tầng thiết yếu ở các huyện nghèo, xã nghèo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số được tăng cường. Đời sống người dân không ngừng được cải thiện; tạo sinh kế và nâng cao khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản. Thu nhập bình quân đầu người tăng 3,1 lần, từ 16,6 triệu đồng năm 2010 lên 51,5 triệu đồng năm 2019. 

Quyền giáo dục, y tế, nhà ở đều được cải thiện mạnh mẽ, trong đó 63 tỉnh, thành phố đã phổ cập giáo dục mầm non và phổ cập giáo dục tiểu học. Quyền bình đẳng giới được thực hiện có hiệu quả trên các lĩnh vực từ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội; tỷ lệ đại biểu nữ trong Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp đạt trên dưới 27%. Công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em được quan tâm cả về tổ chức bộ máy, chính sách, pháp luật, nguồn lực và được triển khai thực hiện ở cả ba cấp độ: Phòng ngừa, can thiệp giảm thiểu các nguy cơ và hỗ trợ phục hồi, hòa nhập cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Việc xây dựng gia đình tiến bộ, hạnh phúc được quan tâm; nhiều mô hình phòng, chống bạo lực gia đình được nhân rộng.

Đặc biệt, trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Việt Nam đã đưa ra những quyết định sáng suốt, kịp thời, phù hợp với điều kiện đất nước, chấp nhận hy sinh lợi ích kinh tế, có hành động quyết liệt, tạo nên sự đồng thuận trong toàn dân, huy động được sức mạnh toàn dân tộc để bảo vệ sức khỏe, tính mạng người dân, bảo đảm an toàn, ổn định xã hội. Đến nay, Việt Nam đã tiêm hơn 203 triệu liều vắc-xin phòng Covid-19 cho người dân, tỷ lệ bao phủ ít nhất 1 liều vắc-xin là 82,8%  dân số và tỷ lệ bao phủ đủ vắc-xin liều cơ bản là 80,2% tổng dân số Việt Nam. Với tỷ lệ bao phủ vượt mục tiêu 70%, Việt Nam có điều kiện để thực hiện chính sách “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19”, giúp kinh tế-xã hội khởi sắc. Tăng trưởng GDP trong quý I năm 2022 vượt qua mốc 5% cho thấy nền kinh tế Việt Nam đang trên đà hồi phục mạnh mẽ. Đây vừa là cơ sở, cũng là cơ hội để Việt Nam thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội, từng bước hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Đức Minh
 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Phóng sự ảnh
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội
Tỷ giá ngoại tệ