A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Phát huy vai trò của Quân đội, Công an giữ vững an ninh quốc gia, bảo vệ Tổ quốc

 

QPTĐ-“Phát triển kinh tế-xã hội là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt; phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội; bảo đảm quốc phòng, an ninh là trọng yếu, thường xuyên” là quan điểm chỉ đạo được nêu rõ trong Báo cáo Chính trị tại Đại hội XIII của Đảng. Nhấn mạnh vai trò trọng yếu, thường xuyên của nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng, an ninh, trong Phiên thảo luận tại Đại hội XIII, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an và Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã phát biểu tham luận, làm rõ hơn quan điểm chỉ đạo trên.

Đoàn đại biểu Quân đội dự Đại hội. (Ảnh: Internet)

Nòng cốt trong giữ vững an ninh quốc gia

Đại tướng Tô Lâm khẳng định: Tiếp tục đổi mới toàn diện, xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, phát huy vai trò nòng cốt, giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, là một trong những nhiệm vụ trọng yếu của lực lượng Công an nhân dân.

Theo Đại tướng Tô Lâm, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực có nhiều diễn biến phức tạp; bên cạnh những thuận lợi cơ bản, chúng ta cũng phải đối mặt với những khó khăn, thách thức rất lớn. Nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với Quân đội nhân dân, các bộ, ban, ngành, địa phương, sự ủng hộ, giúp đỡ có hiệu quả của các tầng lớp nhân dân; ngay từ đầu nhiệm kỳ Đảng bộ Công an Trung ương đã lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng Công an nhân dân triển khai toàn diện các mặt công tác, quyết liệt đổi mới, cơ cấu lại tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Trong phòng, chống đại dịch Covid-9 vừa qua, lực lượng Công an nhân dân đã phát huy vai trò nòng cốt là một trong ba lực lượng trọng yếu, tuyến đầu trên mặt trận phòng, chống dịch.

Dự báo nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc vừa có nhiều thuận lợi rất cơ bản, nhưng bốn nguy cơ mà Đảng ta đã chỉ ra vẫn còn tồn tại và có mặt còn gay gắt hơn, theo đồng chí, để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng về nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự, Đảng bộ Công an đề ra nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm mà lực lượng Công an nhân dân tập trung thực hiện trong những năm tới. Trong đó, chủ động phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng, nhất là Quân đội nhân dân giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lý tập trung, thống nhất của Nhà nước đối với công tác bảo đảm ANTT và xây dựng lực lượng Công an nhân dân. Huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, bảo vệ lợi ích quốc gia-dân tộc, bảo vệ an ninh chính trị, an ninh con người, trật tự an toàn xã hội và văn hóa; giữ vững ổn định chính trị và môi trường hòa bình, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an ninh, an toàn, lành mạnh để phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa”. Đây là mục tiêu, phương hướng bao trùm và quan trọng hàng đầu, song song với tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Đảng về an ninh trật tự…

Bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa

Theo Thượng tướng Phan Văn Giang, đất nước ta đứng trước những thời cơ, vận hội mới nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức, nhất là tình hình biển Đông, ảnh hưởng tiêu cực của dịch Covid-19, các thách thức an ninh phi truyền thống và sự chống phá của các thế lực thù địch, phản động. Để triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, tăng cường củng cố quốc phòng, xây dựng Quân đội, bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn cách mạng mới, Đảng bộ Quân đội đề xuất một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cần tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ 2021-2026. 

Trước hết, tập trung lãnh đạo Quân đội và các lực lượng chức năng tăng cường cảnh giác, nâng cao năng lực nghiên cứu, dự báo, tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước về quân sự, quốc phòng; kiên quyết, kiên trì, đấu tranh, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; chủ động, sẵn sàng ứng phó hiệu quả với các thách thức an ninh phi truyền thống.

Tiếp tục xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Phát huy tốt vai trò nòng cốt của lực lượng vũ trang trong giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; nâng cao chất lượng xây dựng và hoạt động của khu vực phòng thủ. Xây dựng lực lượng dự bị động viên hùng hậu, lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp. Kết hợp chặt chẽ quốc phòng, an ninh với kinh tế, kinh tế với quốc phòng, an ninh. Tiếp tục xây dựng, phát huy hiệu quả các khu kinh tế- quốc phòng, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Tập trung xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; ưu tiên hiện đại hóa một số quân chủng, binh chủng, lực lượng; đến năm 2025, cơ bản hoàn thành việc điều chỉnh tổ chức biên chế theo hướng “tinh, gọn, mạnh”, đến năm 2030 xây dựng một số quân binh chủng lực lượng hiện đại, phấn đấu từ năm 2030 xây dựng Quân đội hiện đại, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Thường xuyên giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng; chăm lo xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch vững mạnh, tiêu biểu, mẫu mực; phát huy tốt phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”. Tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, đào tạo, nghiên cứu khoa học; thực hiện tốt công tác hậu cần, kỹ thuật, phát triển công nghiệp quốc phòng. Đẩy mạnh hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng thực chất, hiệu quả, góp phần tạo thế chủ động bảo vệ vững chắc Tổ quốc từ sớm, từ xa bằng biện pháp hòa bình.

P.Linh


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Phóng sự ảnh
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội
Tỷ giá ngoại tệ