A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Lực lượng tuyến đầu bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

QPTĐ-Mới đây, Bộ Chính trị thống nhất tên gọi “Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực” thay cho tên cũ là “Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng”. Việc đổi tên, bổ sung từ “tiêu cực”, để bao quát được đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo theo tinh thần thống nhất tại phiên họp thứ 20 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng. Nhưng ngay sau đó, trên một số trang mạng xã hội, có cả trang nước ngoài đã bình luận một cách phiến diện, tiêu cực về việc đổi tên và xuyên tạc về công tác phòng chống tham nhũng ở Việt Nam…

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại Hội thảo khoa học “Báo chí với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”

Và cũng ngay lập tức, nhiều tờ báo của ta đã mạnh mẽ lên án những “chiêu trò” “bôi đen” quen thuộc, không lừa dối được ai của những trang mạng xấu, độc.  Báo chí của ta khẳng định, việc đổi tên Ban Chỉ đạo lần này là bước tiến mới mạnh mẽ hơn trong công cuộc xây dựng và chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn từ gốc những biểu hiện tiêu cực để ngăn ngừa từ xa các hành vi tham nhũng. Sự việc trên đây chỉ là một trong các cuộc đấu tranh của báo chí cách mạng Việt Nam phản bác với các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch. Kẻ địch càng nhiều âm mưu, thủ đoạn thì báo chí cách mạng Việt Nam càng trở nên sắc bén và có sức thuyết phục mạnh mẽ, để bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.

Tại Hội thảo khoa học “Báo chí với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã phát biểu ý kiến. Đồng chí nêu rõ: “Báo chí cách mạng Việt Nam đã thực sự là lực lượng tuyến đầu, tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; kịp thời đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, phản động, nội dung thông tin bịa đặt, vu khống, gây chia rẽ nội bộ, mất đoàn kết trong Đảng và xã hội; đồng thời, tôn vinh, khen thưởng kịp thời những cá nhân hoàn thành xuất sắc sứ mệnh trên mặt trận tư tưởng”.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nội dung cơ bản, hệ trọng, có ý nghĩa sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Theo các ý kiến tại Hội thảo, trong giai đoạn hiện nay,  các cơ quan báo chí cần nhận diện rõ bối cảnh mới, những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động, từ đó đề ra định hướng, giải pháp phù hợp. Các cơ quan báo chí cần nêu cao tính Đảng, tính chiến đấu, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng đối với hoạt động báo chí. Trong đó, tăng cường xây dựng Đảng trong cơ quan báo chí nhằm đảm bảo nguyên tắc giữ vững sự lãnh đạo của Đảng đối với báo chí, có ý nghĩa quyết định đến “tính tư tưởng, tính chân thật, tính nhân dân, tính chiến đấu” trong hoạt động báo chí. Đề cao trách nhiệm đảng viên của người làm báo, nhất là người giữ cương vị lãnh đạo, người đứng đầu. Đặc biệt coi trọng cung cấp thông tin chính thống, lấy cái đẹp, dẹp cái  xấu, lấy thông tin tích cực để đẩy lùi thông tin xấu độc, kết hợp hài hòa giữa “xây” và “chống”, trong đó “xây” là cơ bản, “chống” phải quyết liệt, hiệu quả. Thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị “Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, trong đó nêu rõ: “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là bảo vệ Đảng, Cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng; bảo vệ nhân dân, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước”. Đó là nhiệm vụ của toàn Đảng, của cả hệ thống chính trị và sự tham gia tích cực của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị-xã hội, của từng địa phương, cơ quan, đơn vị trong đó lực lượng làm công tác tư tưởng, lý luận, báo chí là nòng cốt…

Hữu Văn 
 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Phóng sự ảnh
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội
Tỷ giá ngoại tệ