A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Học tập và thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

 

QPTĐ-Ngày 9-3 vừa qua, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Chỉ thị của Bộ Chính trị về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Chỉ thị nêu rõ, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã thành công rất tốt đẹp. Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là sự tổng kết sâu sắc lý luận và thực tiễn, kết tinh trí tuệ, ý chí, nguyện vọng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta; đề ra phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025; xác định chiến lược phát triển kinh tế-xã hội đến năm 2030 và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045; có giá trị định hướng và lãnh đạo, chỉ đạo toàn bộ các hoạt động của Đảng, Nhà nước và xã hội. 

Để việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng có hiệu quả, Bộ Chính trị yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, các cấp, các ngành tập trung thực hiện tốt những nội dung lớn. Đó là việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là công việc thường xuyên, phải được thực hiện một cách nghiêm túc, bài bản, khoa học trong suốt cả nhiệm kỳ. Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2021 và là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng để mỗi cán bộ, đảng viên đều nắm vững và thực hiện đúng đắn, sáng tạo Nghị quyết của Đảng, tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng, sự đồng thuận cao trong nhân dân; cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Các cấp ủy, tổ chức Đảng, người đứng đầu trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, chủ trì và chịu trách nhiệm về chất lượng nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, xây dựng chương trình hành động của cấp ủy. Công tác tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng phải được tiến hành khẩn trương, nghiêm túc, chất lượng; kết hợp tự nghiên cứu với nghe phổ biến, quán triệt; nhấn mạnh, làm rõ những vấn đề mới, cốt lõi; nêu cao trách nhiệm của báo cáo viên, người đứng đầu cấp ủy trong báo cáo truyền đạt Nghị quyết. Ngay sau đợt nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, cần  khẩn trương tiến hành xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết  gắn với chức năng, nhiệm vụ, phù hợp với đặc điểm tình hình và điều kiện thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Học tập, quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng là nhiệm vụ thường xuyên của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta qua các kỳ Đại hội. Thông qua việc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội của Đảng, người dân nắm chắc được đường lối lãnh đạo của Đảng qua mỗi thời kỳ cách mạng, từ đó không ngừng củng cố niềm tin, tăng cường sức mạnh đoàn kết dân tộc, quyết tâm đưa đất nước vượt qua khó khăn, thách thức ngày càng đạt được những thành tựu to lớn hơn. “Với tất cả sự khiêm tốn, chúng ta vẫn có thể nói rằng: Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”-Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã một lần nữa khẳng định nhận định trên, khi trình bày Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tại phiên khai mạc Đại hội XIII của Đảng. Cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế của nước ta có được trước hết là nhờ chủ trương, đường lối lãnh đạo đúng đắn của Đảng. Đó là sự kế thừa, phát triển, kết tinh trí tuệ, bản lĩnh, ý chí của toàn Đảng, toàn dân thể hiện tập trung trong Nghị quyết của Đảng. 

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng sẽ mở ra một tầm nhìn chiến lược phát triển mới, đem lại tương lai tươi sáng cho dân tộc.

Hữu Văn


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Phóng sự ảnh
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội
Tỷ giá ngoại tệ