A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

90 năm vì sự nghiệp đoàn kết toàn dân

QPTĐ-Năm nay, nhân dân cả nước tự hào kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQ) giữa lúc công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của Đảng và nhân dân ta đang giành được những thắng lợi to lớn. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, MTTQ Việt Nam đã thực hiện sứ mệnh cao cả của mình là giương cao ngọn cờ đoàn kết dân tộc, phát huy sức mạnh toàn dân, vượt qua muôn vàn khó khăn, thách thức, đưa đất nước ta từ một nước nghèo đói, vươn lên thành nước có thu nhập trung bình, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện, nâng cao, nhiều thành tựu về phát triển kinh tế-xã hội được cộng đồng quốc tế ghi nhận, đánh giá cao. 

Đó là những thành quả rực rỡ, như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã khẳng đinh: “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ to lớn, vai trò và vị thế cao như ngày nay”. 

Ngay sau khi thành lập Đảng, ngày 18/11/1930 Ban Thường vụ Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương ra Chỉ thị thành lập Hội Phản đế Đồng minh. Đây là hình thức đầu tiên của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng. Trải qua nhiều giai đoạn lịch sử với nhiều tên gọi khác nhau như Mặt trận Thống nhất nhân dân Phản đế Đông Dương; Mặt trận Dân chủ Đông Dương; Mặt trận Việt Minh. Mặt trận Việt Minh đã góp phần bảo vệ thành quả Cách mạng Tháng Tám; tiến hành kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược. Đánh giá công lao to lớn của Việt Minh, Tuyên ngôn của Đại hội toàn quốc Thống nhất Việt Minh-Liên Việt tháng 3/1951 nêu rõ: “Việt Minh có công lớn trong việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, chống quân cướp nước. Công đức ấy tất cả mọi người Việt Nam phải ghi nhớ. Lịch sử của Việt Minh 10 năm đấu tranh cho độc lập, tự do của dân tộc cũng là những trang lịch sử vẻ vang vào bậc nhất của dân tộc Việt Nam ta”. Đến 9/1955, Đại hội Mặt trận Dân tộc Thống nhất đã quyết định thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thông qua Cương lĩnh nhằm đoàn kết mọi lực lượng dân tộc, dân chủ và hòa bình trong cả nước để đấu tranh chống đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai. MTTQ Việt Nam ra sức vận động các tầng lớp nhân dân thi đua yêu nước, tham gia khôi phục kinh tế và phát triển văn hóa, hàn gắn vết thương chiến tranh, cải tạo và xây dựng miền Bắc  là cơ sở vững chắc cho cuộc đấu tranh thống nhất nước nhà.

Trong thời kỳ đổi mới, MTTQ được Đảng ta xác định là một tổ chức chính trị-xã hội rộng lớn nhất, vừa có tính chất liên hiệp rộng rãi, vừa có tính quần chúng sâu sắc. Mặt trận đại diện cho quyền làm chủ của nhân dân lao động, là sợi dây nối liền các tầng lớp xã hội rộng rãi với Đảng, là chỗ dựa vững chắc của Nhà nước. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội đã khẳng định “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có vai trò rất quan trọng trong sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” và xác định: “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là liên minh chính trị của các đoàn thể nhân dân và của cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, các tầng lớp xã hội, các dân tộc, các tôn giáo, là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân. Đảng Cộng sản Việt Nam vừa là thành viên, vừa là người lãnh đạo Mặt trận.

Trong giai đoạn hiện nay, MTTQ Việt Nam đang thực hiện 5 Chương trình hành động do Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX đã đề ra, với các nội dung tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân; củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Vận động nhân dân thi đua lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của đất nước. Thực hiện dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giám sát và phản biện xã hội, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh. Tăng cường đoàn kết quốc tế, mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân và tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Hữu Văn 
 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Phóng sự ảnh
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội
Tỷ giá ngoại tệ