A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Học tập và làm theo Bác để xây dựng quận Thanh Xuân giàu đẹp, văn minh

 

QPTĐ-Xác định tính chất, tầm quan trọng của việc quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (Khóa XII), Quận ủy Thanh Xuân đã bám sát các văn bản và chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy, Ban Tuyên giáo Thành uỷ để cụ thể hóa, xây dựng và triển khai các kế hoạch, hướng dẫn đến các cơ sở đảng, các cơ quan, đơn vị trong toàn quận. Cụ thể, Quận ủy đã ban hành Kế hoạch số 28-KH/QU ngày 26/9/2016 về “Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; các kế hoạch tổ chức quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và học tập các chuyên đề hằng năm; đồng thời, chỉ đạo Ban Tuyên giáo Quận ủy ban hành các văn bản hướng dẫn cụ thể hóa các nội dung, đôn đốc các cơ sở đảng, các tổ chức, đơn vị quận nghiêm túc thực hiện. 

 

 

Quận Thanh Xuân tuyên truyền học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng nhiều hình thức.

 

Cùng với việc ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, Quận uỷ đã tổ chức các hội nghị cán bộ chủ chốt quận học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các kế hoạch của Thành ủy nhằm thống nhất nhận thức, hiểu đúng, nắm chắc những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; liên hệ với địa phương, đơn vị, với bản thân để xây dựng kế hoạch làm theo. Các hội nghị cán bộ chủ chốt quận do đồng chí Bí thư Quận ủy chủ trì, quán triệt và mời các đồng chí báo cáo viên Trung ương, Thành phố truyền đạt sâu theo chuyên đề. Sau các hội nghị cán bộ chủ chốt, Quận uỷ đã tổ chức các lớp cho đảng viên của các chi bộ cơ sở và Hội nghị báo cáo viên về học tập, quán triệt các Nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương 4 (Khoá XII) và chuyên đề toàn khoá “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (Khóa XII) gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) và học tập chuyên đề hàng năm. 


Ngoài việc tham gia học tập trung, các tổ chức cơ sở đảng còn đưa nội dung chuyên đề hằng năm vào sinh hoạt định kỳ ở chi bộ, cơ quan, đơn vị, gắn với nhiệm vụ chuyên môn được giao. Đồng thời, tổ chức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động cam kết thực hiện và đăng ký nội dung học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, trong đó chú trọng nội dung “làm theo”, với những việc làm thiết thực, sát với yêu cầu nhiệm vụ; nội dung đăng ký cụ thể, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện, là cơ sở để các tổ chức cơ sở đảng, các cơ quan, đơn vị đánh giá, phân loại cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức hằng năm. 


Với sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, sát sao việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, 4 năm qua, quận Thanh Xuân đã đạt được những kết quả nổi bật. Trước hết, công tác tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác được triển khai đồng bộ, hiệu quả. Nội dung tuyên truyền phân tích, làm rõ những điểm mới trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII). Tuyên truyền, biểu dương những tập thể, cá nhân điển hình học tập và làm theo Bác gắn với việc xây dựng chi, đảng bộ trong sạch, vững mạnh, Phong trào thi đua “Người tốt-việc tốt”, việc thực hiện kỷ cương hành chính theo hướng “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ quy trình, rõ hiệu quả”, “một việc-một đầu mối xuyên suốt”...

 

Hằng năm, vào dịp kỷ niệm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặc biệt là dịp kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Người, Quận ủy đã chỉ đạo tổ chức nhiều hoạt động như: Trao Huy hiệu Đảng; dâng hương tưởng nhớ công ơn Bác; tổ chức hội thảo, tọa đàm, biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, hưởng ứng cuộc thi viết về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh... Công tác thông tin, tuyên truyền bám sát các chủ đề năm; năm 2020 tập trung thực hiện chủ đề “Phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị, phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020 và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp” gắn với thực hiện “Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội” và “Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn Thành phố”, tạo bước chuyển biến tích cực trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực.


Quận ủy đưa việc học tập và làm theo Bác vào chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII), các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; tập trung vận động, huy động mọi nguồn lực thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội; giải quyết những vấn đề tồn tại, nổi cộm trên địa bàn dân cư. Quận ủy chỉ đạo các cấp ủy triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao nhất, gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhất là nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, việc chấp hành các nguyên tắc của Đảng, tính tiền phong, gương mẫu, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên. Qua thực hiện, đã tạo sự chuyển biến tích cực trong cấp ủy, cơ quan, đơn vị từ quận đến cơ sở. Việc tự phê bình và phê bình được thực hiện nghiêm túc hơn, từng bước lập lại trật tự, kỷ cương, ngăn chặn các hành vi tiêu cực. Tinh thần trách nhiệm, tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có chuyển biến rõ nét, chú trọng khắc phục, sửa chữa những khuyết điểm, hạn chế. 


Trong 4 năm qua, quận hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kinh tế-xã hội, trong đó nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch đề ra. Kinh tế cơ bản ổn định, phát triển và đạt mức tăng trưởng khá; thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt và vượt kế hoạch Thành phố giao. Quy hoạch, đầu tư xây dựng cơ bản, giải phóng mặt bằng các công trình trọng điểm được tập trung chỉ đạo, đạt kết quả tốt. Quản lý, phát triển hệ thống hạ tầng đô thị, hạ tầng xã hội được chú trọng, có tiến bộ rõ rệt, bộ mặt đô thị ngày càng sáng, xanh, sạch, đẹp hơn. Công tác quản lý đất đai, quản lý trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường được tăng cường. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền được chú trọng và ngày càng vững mạnh. Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng bộ trên các lĩnh vực. Công tác chỉ đạo, điều hành có nhiều chuyển biến tích cực. Quận đặc biệt chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, quan tâm rèn luyện nâng cao chất lượng, thực hiện tốt công tác đánh giá, quy hoạch, luân chuyển cán bộ. Hàng năm, đều đạt và vượt chỉ tiêu phát triển đảng viên mới; chất lượng tổ chức cơ sở đảng được nâng lên.


Xác định phương châm đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho sự phát triển, Quận ủy, UBND quận chỉ đạo ngành Giáo dục và Đào tạo quận xác định việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW là nhiệm vụ trọng tâm gắn với các phong trào thi đua và nhiệm vụ chuyên môn của toàn ngành. Việc học tập và làm theo Bác luôn được cụ thể hóa thông qua Cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” cùng Phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; tổ chức các chuyên đề điểm cấp quận như: “Lồng ghép giáo dục đạo đức học sinh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong hoạt động ngoài giờ lên lớp”, “Bác Hồ trong trái tim thiếu niên Việt Nam”; nghiêm túc giảng dạy đại trà Bộ tài liệu “Bác Hồ và các bài học đạo đức cho học sinh phổ thông” do Bộ GD&ĐT ban hành; tổ chức nhiều diễn đàn, sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt tập thể nhằm truyền tải các bài học ý nghĩa về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người; bổ sung thêm nhiều sách, vở, tài liệu tham khảo về Bác Hồ nhằm khuyến khích học sinh đọc sách, học tập và làm theo gương Bác.

 

Qua đó, tạo được những chuyển biến tích cực trong ý thức rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, phẩm chất nghề nghiệp, đồng thời, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học của các đơn vị. Ngành GD&ĐT quận liên tục 5 năm liền khẳng định vị trí số 1 trong toàn Thành phố; luôn tiên phong đi đầu triển khai các mô hình đổi mới đạt hiệu quả cao, được Thành phố, Sở GD&ĐT ghi nhận và đánh giá cao. Chất lượng giáo dục đại trà giữ vững, chất lượng mũi nhọn giáo viên và học sinh phát triển, nâng cao; nhiều học sinh đạt giải Thành phố, Quốc gia, Quốc tế.


Có thể khẳng định, 4 năm qua, việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã góp phần quan trọng vào kết quả chung của quận. Năm 2016, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Thanh Xuân đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất (lần thứ hai); năm 2016, 2017, 2019 được tặng Cờ “Đơn vị xuất sắc phong trào thi đua” của UBND thành phố Hà Nội; năm 2018, được tặng Bằng khen của UBND thành phố Hà Nội. 

 

Nguyễn Xuân Lưu, Thành ủy viên,

Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Phóng sự ảnh
Dự báo thời tiết
Tỷ giá ngoại tệ