A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Giữ vững an ninh, ổn định chính trị, tạo môi trường hòa bình để xây dựng, phát triển Thủ đô, đất nước (*)

 

Kính thưa các đồng chí!

Trong những năm tới, tình hình địa chính trị và kinh tế thế giới, khu vực dự báo sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Hòa bình, hợp tác, liên kết phát triển vẫn là xu thế chính nhưng chủ nghĩa dân túy cực đoan, xung đột cục bộ, sắc tộc, tôn giáo, tranh chấp lãnh thổ, tài nguyên, ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh và các vấn đề an ninh phi truyền thống khác là những thách thức đe dọa sự ổn định và phát triển. Trong nước, nền kinh tế sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức và tiềm ẩn nhiều rủi ro, nhất là sau đại dịch COVID-19. Các yếu tố nền tảng để đảm bảo nước ta sớm trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại còn thấp so với yêu cầu; năng lực tiếp cận nền kinh tế thị trường hiện đại còn không ít hạn chế. Nền kinh tế cũng như các vấn đề xã hội, môi trường, dịch bệnh và nhiệm vụ bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội vẫn tiềm ẩn những khó khăn, thách thức lớn.

 

 

Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy,

Bí thư Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.


Đối với Thủ đô Hà Nội, những thành tựu, kinh nghiệm gần 35 năm đổi mới, hội nhập và 5 năm nỗ lực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ Thành phố đã nâng cao vị thế, tiềm lực kinh tế, quốc phòng và uy tín Thủ đô. Tuy nhiên, những hạn chế, bất cập trong quá trình phát triển kinh tế, tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống; tệ quan liêu tham nhũng, lãng phí trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức chưa được khắc phục triệt để, đã và đang là rào cản trong quá trình đổi mới và phát triển Thủ đô. Các thế lực, phần tử thù địch, phản động trong và ngoài nước luôn lấy Thủ đô làm địa bàn trọng điểm để thực hiện các âm mưu chống phá Đảng, Nhà nước, gây mất ổn định chính trị, an ninh trật tự xã hội.


Trước yêu cầu nhiệm vụ của thời kỳ mới, đòi hỏi Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Thủ đô Hà Nội càng phải ra sức tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, tiến hành toàn diện công cuộc đổi mới, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng Thủ đô phát triển nhanh và bền vững.


Để góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu nêu trên, yếu tố quan trọng hàng đầu là phải giữ vững cho được sự ổn định về chính trị, đảm bảo vững chắc về quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội. Trong đó, LLVT Bộ Tư lệnh Thủ đô cùng với Công an Thành phố giữ vai trò nòng cốt. Đảng bộ và LLVT Bộ Tư lệnh Thủ đô cần nhận thức sâu sắc, vinh dự, tự hào và trách nhiệm trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Thủ đô với vị thế là trung tâm đầu não chính trị-hành chính quốc gia; trái tim của cả nước; trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế, một động lực phát triển của Vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ và cả nước.


Với tinh thần “Đổi mới, trách nhiệm cao”, Đại hội chúng ta sẽ thảo luận và quyết định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm, các chỉ tiêu chủ yếu, khâu đột phá và những giải pháp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và công tác xây dựng Đảng bộ 5 năm tới.


Tôi xin nhấn mạnh và lưu ý thêm mấy vấn đề sau đây:


Thứ nhất, thường xuyên quán triệt, nắm vững đường lối chính trị, quân sự của Đảng, nghị quyết của QUTW, Thành ủy Hà Nội, sự chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, lãnh đạo Thành phố và thực tiễn địa bàn Thủ đô để thực hiện tốt nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên là giữ vững an ninh, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống; bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, sự kiện quan trọng diễn ra trên địa bàn, tạo môi trường hòa bình, ổn định, an ninh và an toàn để xây dựng, phát triển Thủ đô, đất nước. Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, khu vực phòng thủ Thành phố ngày càng vững chắc.

 

Kết hợp chặt chẽ giữa quốc phòng với kinh tế-xã hội và giữa kinh tế-xã hội với quốc phòng. Tập trung tham mưu và triển khai có hiệu quả các chương trình, kế hoạch thực hiện “Chiến lược Quốc phòng Việt Nam”, “Chiến lược Quân sự Việt Nam”, “Chiến lược Bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng”. Phối hợp chặt chẽ với Công an Thành phố xây dựng các phương án, nắm chắc tình hình, chủ động phát hiện sớm, ngăn chặn, đấu tranh, đập tan mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.


Thứ hai, xây dựng lực lượng vũ trang Thủ đô “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại” theo hướng tinh gọn, mạnh, cơ động, linh hoạt, trước hết là vững mạnh về chính trị, có chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu cao; là lực lượng nòng cốt, xung kích trong phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm, cứu nạn; xây dựng lực lượng dự bị động viên hùng hậu và dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp. Thực hiện tốt chính sách đối với quân đội và hậu phương quân đội.


Thứ ba,  tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ; quán triệt sâu sắc nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với lực lượng vũ trang nhân dân. Hết sức coi trọng công tác giáo dục, nâng cao nhận thức tư tưởng, quan điểm, lập trường giai cấp công nhân, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, đề cao tinh thần cảnh giác làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn “phi chính trị” lực lượng vũ trang, các thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực cơ hội, thù địch. Chủ động đấu tranh khắc phục những biểu hiện mơ hồ, phai nhạt lý tưởng của Đảng, tư tưởng bình quân chủ nghĩa, hữu khuynh, cơ hội, thực dụng, kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa trong nội bộ”, bảo vệ đường lối, nguyên tắc tổ chức hoạt động của Đảng.

 

Chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đảng bộ. Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng, đặc biệt là nguyên tắc tập trung dân chủ. Tăng cường đoàn kết nội bộ, mở rộng dân chủ đi đôi với nâng cao ý thức tổ chức, kỷ luật. Chăm lo công tác phát triển Đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp, đảm bảo tính ổn định, tính kế thừa và phát triển. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 


Thứ tư, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách và lề lối làm việc; đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng theo hướng cụ thể, sát thực, phù hợp với từng loại hình tổ chức Đảng, gắn hoạt động của các đảng bộ, chi bộ với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị và trách nhiệm đối với nhiệm vụ chung của Đảng bộ. Gắn xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh với xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện. Chăm lo công tác lãnh đạo các đoàn thể. Chú trọng củng cố, kiện toàn và xây dựng các tổ chức đoàn thanh niên vững mạnh; đổi mới phương thức hoạt động theo hướng đi vào chiều sâu, có chất lượng và hiệu quả thiết thực. Tăng cường xây dựng mối quan hệ máu thịt giữa nhân dân và quân đội.


Thứ năm, Đại hội có nhiệm vụ quan trọng là tham gia đóng góp ý kiến vào Dự thảo các văn kiện của Trung ương trình Đại hội XIII của Đảng và Dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII. Tôi đề nghị mỗi đại biểu phát huy cao độ dân chủ, trí tuệ để thảo luận, phân tích, làm sâu sắc thêm nội dung của các Dự thảo nhằm quyết định những vấn đề quan trọng của Đảng, đất nước và của Thành phố. Đồng thời, bầu Ban Chấp hành Đảng bộ BTL Thủ đô Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025 thật sự tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và trí tuệ, năng lực, là hạt nhân lãnh đạo toàn diện của Đảng bộ. Đề nghị các đồng chí đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, dân chủ, công tâm và khách quan. Trong đó, phải nắm vững các tiêu chuẩn của cấp ủy theo quy định của Trung ương, của Thành phố, của QUTW, Bộ Quốc phòng. Trên cơ sở tiêu chuẩn là chính, cần có cơ cấu hợp lý để bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp và toàn diện của cấp ủy. Đồng thời, Đại hội cần xem xét lựa chọn những đồng chí xứng đáng, đủ tiêu chuẩn, để bầu vào Đoàn đại biểu dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII.


* Đầu đề của Báo Quốc phòng Thủ đô

(Trích bài phát biểu của đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội)

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Phóng sự ảnh
Dự báo thời tiết
Tỷ giá ngoại tệ