A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kỷ niệm 50 năm chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” (12.1972 - 12.2022)

Phát huy tinh thần chiến thắng “Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không” xây dựng bản lĩnh chính trị cho LLVT Thủ đô hiện nay

QPTĐ-Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” không chỉ đem lại niềm tin to lớn cho quân và dân ta, mà còn được đánh giá là một trong những chiến thắng mang tầm vóc lịch sử ở thế kỷ XX, khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, tài tình, sáng tạo của Đảng, để lại nhiều bài học quý giá, trong đó, xây dựng bản lĩnh chính trị, tinh thần “Dám đánh, biết đánh và quyết thắng” cho LLVT Thủ đô, là bài học thành công nhất, quyết định nhất đến thắng lợi của chiến dịch.

Không ngừng xây dựng bản lĩnh chính trị cho LLVT Thủ đô.

Trong chiến dịch mang tên mật danh “Linebacker II” tháng 12/1972, Mỹ đã huy động máy bay ném bom chiến lược mạnh nhất khi đó, là pháo đài bay B-52 để ném bom rải thảm hủy diệt xuống Hà Nội, Hải Phòng, Thái Nguyên, Lạng Sơn và các mục tiêu khác liên tục trong 12 ngày đêm. Đây là cuộc ném bom dữ dội nhất trong chiến tranh Việt Nam và là một trong những cuộc tập kích có cường độ cao nhất trong lịch sử các cuộc chiến tranh. Trong 12 ngày, Mỹ đã xuất kích 4.547 lần chiếc máy bay, gồm 663 lần chiếc B-52, 1.459 lần chiếc máy bay không quân chiến thuật và 2.415 lần chiếc máy bay hải quân. Trong đó, có tới 444 lần chiếc máy bay B-52 đánh phá Hà Nội, chiếm 66% tổng số B-52 trong chiến dịch, ném khoảng 65.000 tấn đến 80.000 tấn bom đạn, gây tổn thất nặng nề cho Hà Nội, Hải Phòng và nhiều thành phố, xí nghiệp khác.  

Với truyền thống lịch sử hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc: “Mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng, thì tinh thần ấy lại sôi nổi, nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi sự nguy hiểm, khó khăn, nó nhấn chìm tất cả bè lũ bán nước và cướp nước”; bằng nhiều hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú, các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy và cơ quan chính trị các cấp của Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng góp phần khơi dậy lòng tự tôn dân tộc; truyền thống kiên cường, bất khuất chống giặc ngoại xâm của ông cha ta, củng cố ý chí, lòng trung thành tuyệt đối của cán bộ, chiến sĩ LLVT Thủ đô vào mục tiêu, lý tưởng của Đảng, niềm tin tất thắng vào cuộc chiến tranh chính nghĩa của dân tộc, hình thành bản lĩnh chính trị vững vàng “Dám đánh, biết đánh và quyết đánh thắng giặc Mỹ xâm lược”, bình tĩnh, tự tin, không hoảng sợ trước sức mạnh vũ khí, trang bị hiện đại của địch. Với phương châm “người trước, súng sau”, từ Đảng ủy Bộ Tư lệnh đến các chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai lấy yếu tố con người với nghị lực chiến đấu phi thường và sức mạnh sáng tạo, trình độ cao về nghệ thuật tác chiến, làm chủ vũ khí, trang bị hiện có, trong thế trận chiến tranh nhân dân, xây dựng ý chí quyết tâm chiến đấu cho cán bộ, chiến sĩ LLVT Thủ đô, là yếu tố quyết định để đánh thắng địch, góp phần làm nên Chiến thắng lịch sử “Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không” tháng 12/1972, buộc chính quyền Mỹ phải ký Hiệp định Pa-ri, chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam, tạo ra thế và lực mới cho cách mạng Việt Nam tiến tới giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. 

Hiện nay, các thế lực thù địch, phản động tiếp tục coi Hà Nội là một trong những địa bàn trọng điểm để tập trung chống phá. Những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống còn diễn biến phức tạp. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ Thủ đô Hà Nội trong tình hình mới, LLVT Thủ đô tiếp tục kế thừa, phát huy truyền thống 76 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, vận dụng sáng tạo nhân tố chính trị- tinh thần trong Chiến thắng “Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không”, xây dựng LLVT Thủ đô vững mạnh về chính trị, trong đó cần tập trung thực hiện tốt một số yêu cầu sau:

Một là, tập trung chăm lo xây dựng tổ chức Đảng các cấp trong LLVT Thủ đô thật sự vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, có năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu cao. Chú trọng xây dựng, kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng sinh hoạt của các cấp ủy, tổ chức Đảng; đổi mới phương thức lãnh đạo, chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ; đề cao tự phê bình và phê bình, ban hành và thực hiện nghiêm quy chế lãnh đạo trên các mặt công tác, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; gương mẫu, đi đầu trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kiên quyết đấu tranh phòng, chống mọi biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát góp phần đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm kỷ luật của tổ chức Đảng và đảng viên, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, “mẫu mực, tiêu biểu”.

Hai là, tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Giáo dục chính trị luôn có vị trí quan trọng hàng đầu của công tác tư tưởng, đồng thời là một nội dung chủ yếu trong hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị của LLVT Thủ đô; giáo dục chính trị làm cho mọi cán bộ, chiến sĩ giác ngộ sâu sắc chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nắm chắc chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, truyền thống của dân tộc, tình hình nhiệm vụ Quân đội, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, từ đó ra sức phấn đấu rèn luyện, tu dưỡng nâng cao bản lĩnh chính trị, lập trường giai cấp, giác ngộ mục tiêu, lý tưởng chiến đấu vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, xây dựng phát huy nhân tố chính trị, tinh thần và ý chí quyết chiến, quyết thắng trước mọi kẻ thù xâm lược. Do vậy, giáo dục là yêu cầu khách quan của quá trình hình thành, phát triển nhân tố chính trị, tinh thần và ý chí quyết tâm chiến đấu của bộ đội.

Để làm tốt yêu cầu này, đòi hỏi các cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy các cấp phải tiếp tục thực hiện tốt Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”, Quy chế Giáo dục chính trị trong Quân đội nhân dân, dân quân tự vệ và các chỉ thị, hướng dẫn của Tổng cục Chính trị về công tác giáo dục chính trị. Tích cực đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp giáo dục chính trị sát với nhiệm vụ, đối tượng và đặc thù đơn vị; gắn giáo dục chính trị với giáo dục pháp luật, giáo dục của tổ chức với tự giáo dục, rèn luyện của mỗi quân nhân. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục lý tưởng, tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc, trách nhiệm và nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc. Trong quá trình thực hiện, cần kết hợp giáo dục với biện pháp quản lý hành chính, rèn luyện kỷ luật, kết hợp “xây” với “chống”, “nói” đi đôi với “làm”. 

Ba là, làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, chủ động đấu tranh làm thất bại chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Trong đó, phải thường xuyên rà soát, quản lý, thực hiện nghiêm các quy định, quy chế về an toàn nội bộ, tuyệt đối tránh để xảy ra hiện tượng lộ, lọt thông tin và các hoạt động cài cắm, móc nối... phấn đấu 100% cơ quan, đơn vị an toàn tuyệt đối về chính trị. Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị cần phải chủ động phối hợp với các lực lượng trên địa bàn đóng quân, nắm chắc tình hình, phát hiện và đấu tranh có hiệu quả với mọi âm mưu hành động chống phá bằng chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, “phi chính trị hóa” Quân đội, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng ngay từ cơ sở.

Bốn là, đẩy mạnh thực hiện công tác dân vận, góp phần tạo sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Cấp ủy, chỉ huy, chính ủy, chính trị viên các cấp phải tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể địa phương của Thành phố, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác dân vận, nhất là Phong trào “Bộ đội và dân quân tự vệ Thủ đô Hà Nội chung sức xây dựng nông thôn mới”; tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở; giúp dân phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, tăng cường gắn bó máu thịt quân dân, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc, khu vực phòng thủ vững chắc. 

Năm là, đẩy mạnh Phong trào Thi đua Quyết thắng, xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến, gương Người tốt, việc tốt; tổ chức sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua, gắn với biểu dương, tôn vinh kịp thời nhằm tạo sức lan tỏa, ảnh hưởng tích cực đối với cơ quan, đơn vị; tích cực xây dựng môi trường văn hóa phong phú, trong sạch, lành mạnh, ngăn chặn các tệ nạn, tiêu cực từ bên ngoài xâm nhập vào đơn vị, góp phần giữ vững phẩm chất tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, Nét đẹp văn hóa Người chiến sĩ Thủ đô trong thời kỳ mới.

Đại tá Doãn Kim Tuyến
Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Phóng sự ảnh
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội
Tỷ giá ngoại tệ