A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bảo vệ thành quả Cách mạng Tháng Mười Nga:

Giá trị thực tiễn trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay

QPTĐ-Thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười Nga ngày 07/11/1917 đã thủ tiêu chế độ phản động cấu kết giữa giai cấp tư sản và phong kiến, giải thoát cho dân tộc Nga bị áp bức khỏi nhà tù của chế độ Nga Hoàng, khai sinh ra Nhà nước công-nông Xô Viết đầu tiên trên thế giới. Là cuộc cách mạng xã hội đầu tiên thực hiện được mục tiêu giải phóng nhân dân lao động khỏi áp bức, bóc lột, bất công, thực hiện được khát vọng giải phóng con người, giải phóng giai cấp, giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội và tiến tới giải phóng toàn nhân loại. Như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Giống như mặt trời chói lọi, Cách mạng Tháng Mười chiếu sáng khắp năm châu, thức tỉnh hàng triệu người bị áp bức, bóc lột trên trái đất. Trong lịch sử loài người chưa từng có cuộc cách mạng nào có ý nghĩa to lớn và sâu xa như thế”.

Lênin người khởi xướng và lãnh đạo nhân dân Nga thực hiện thắng lợi Cách mạng Tháng Mười năm 1917. (Ảnh minh họa: Internet)

Những giá trị thời đại của Cách mạng Tháng Mười Nga là minh chứng rõ ràng nhất, sinh động nhất về tính cách mạng và khoa học của chủ nghĩa Mác-Lênin, là ngọn cờ giải phóng nhân loại khỏi áp bức bóc lột. Cách mạng Tháng Mười Nga không chỉ là “ánh sáng” soi rọi sự nghiệp đấu tranh giải phóng của các dân tộc bị áp bức, mà còn định hướng sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa rút ra từ cuộc cách mạng là: “Giành chính quyền đã khó, giữ chính quyền càng khó khăn, phức tạp hơn nhiều”, một cuộc cách mạng chỉ có giá trị khi nào nó biết tự vệ. Đây chính là kinh nghiệm quý báu, được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta vận dụng sáng tạo, lãnh đạo nhân dân ta làm nên thắng lợi Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và trong đấu tranh bảo vệ thành quả cách mạng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Cụ thể là, sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, Việt Nam có hoàn cảnh tương đồng với nước Nga Xô Viết sau Cách mạng Tháng Mười, nằm trong vòng vây của các thế lực thù địch trong và ngoài nước. Miền Bắc, quân Tưởng khi sang Việt Nam kéo theo đám phản động người Việt là Đảng Việt Quốc, Việt Cách với mục tiêu “tiêu diệt Cộng sản”; ở miền Nam, quân viễn chinh Pháp núp bóng quân Anh để gây hấn, khủng bố, lấn chiếm, mưu toan phá bỏ thành quả cách mạng và đem dã tâm đưa quân ra miền Bắc thiết lập trở lại chế độ thực dân cũ. Rút ra kinh nghiệm từ bài học bảo vệ thành quả cách mạng của Cách mạng Tháng Mười. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do, độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”. Với quyết tâm ấy, Đảng ta đã thực hiện nhiều sách lược nhằm bảo vệ vững chắc chính quyền còn non trẻ. Như khi thì hòa hoãn với Tưởng để chĩa mũi nhọn vào thực dân Pháp, khi lại tạm hòa hoãn với Pháp để đối phó với quân Tưởng, tiêu biểu là các sách lược “giao thiệp thân thiện, nhân nhượng, tránh xung đột” với đội quân Trung Hoa Dân quốc; “độc lập về chính trị, nhân nhượng về kinh tế” đối với Pháp, giúp Đảng và nhân dân ta vững bước tiến lên, vượt qua mọi gian lao, thử thách, lập nên những mốc son chói lọi trong dòng chảy lịch sử bằng Chiến dịch Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” năm 1954, đến Chiến thắng “Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không”, góp phần làm nên đại thắng mùa Xuân năm 1975, thống nhất đất nước. Chính từ sự vận dụng sáng tạo của Cách mạng Tháng Mười, Việt Nam đã làm nên Cách mạng Tháng Tám, mở ra kỷ nguyên mới cho đất nước-kỷ nguyên độc lập dân tộc, dân chủ và CNXH. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, lấy chủ nghĩa Mác-Lênin làm nền tảng tư tưởng, nhân dân ta đã đánh thắng các cuộc chiến tranh xâm lược của các đế quốc sừng sỏ trên thế giới, giành được độc lập hoàn toàn cho đất nước, nêu gương sáng cho sự nghiệp đấu tranh của các dân tộc bị áp bức trên thế giới. 

Cách mạng Tháng Mười Nga là nguồn cổ vũ to lớn đối với cách mạng Việt Nam, đã để lại cho chúng ta nhiều bài học kinh nghiệm quý: Bài học về xây dựng Đảng Cộng sản là đội tiền phong của giai cấp công nhân, lấy chủ nghĩa Mác-Lênin làm nền tảng, kỷ luật tập trung, liên hệ mật thiết với quần chúng; bài học về xây dựng khối liên minh giai cấp công nhân và giai cấp nông dân do giai cấp công nhân lãnh đạo là lực lượng chính của cách mạng; bài học về xây dựng nhà nước kiểu mới, mọi quyền lực thuộc về nhân dân, bảo đảm tự do, bình đẳng, hạnh phúc cho nhân dân; bài học về chính sách đại đoàn kết dân tộc, trên nền tảng liên minh công-nông, tôn trọng quyền tự quyết dân tộc; bài học về xây dựng lực lượng vũ trang công-nông do Đảng lãnh đạo, làm nòng cốt cho toàn dân đánh giặc và bảo vệ chính quyền cách mạng; bài học về phương pháp cách mạng bạo lực của quần chúng và khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền, khởi nghĩa vũ trang phải có thời cơ cách mạng chín muồi.

Kế thừa và phát huy những kinh nghiệm quý báu đó, Đảng ta luôn xác định rõ nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa trước sau vẫn là một tất yếu khách quan. Nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa không chỉ được đặt ra thường xuyên, trực tiếp, mà còn được mở rộng hơn về nội hàm so với trước, đó là “Bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; nền văn hóa và lợi ích quốc gia-dân tộc; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, an ninh quốc gia, an ninh con người; xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh để phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa”. Vì vậy, hơn lúc nào hết, để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN hiện nay, cần phải giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, hiệu lực quản lý của Nhà nước đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với CNXH; phát huy cao nhất sức mạnh tổng hợp của đất nước, nhất là vai trò của nhân dân đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc; kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, tranh thủ sự ủng hộ của bạn bè quốc tế; thực hiện “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc”, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh, thực sự là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân, làm nòng cốt cho toàn dân trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

Đã 105 năm trôi qua kể từ khi tiếng súng của cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga rền vang, nhân loại đã chứng kiến biết bao biến cố thăng trầm, phức tạp. Nhưng một sự thật lịch sử không thể phủ nhận được là với việc thủ tiêu chế độ phản động câu kết giữa giai cấp tư sản và phong kiến Sa hoàng, Cách mạng Tháng Mười Nga-Cuộc cách mạng làm “rung chuyển thế giới” vẫn là một trong những sự kiện bước ngoặt trọng đại nhất của sự phát triển xã hội loài người, mở ra một con đường đúng đắn cho sự nghiệp giải phóng nhân dân lao động khỏi ách áp bức, bóc lột, xây dựng một thế giới mới công bằng và tiến bộ. Đối với Việt Nam, niềm tin và khát vọng của cuộc cách mạng công-nông-binh Nga năm 1917 vẫn là hành trang vô giá của nhân loại và của dân tộc ta trong kỷ nguyên hội nhập toàn cầu hóa và phát triển bền vững. 

Ths LÊ VĂN THÀNH
(Viện Khoa học xã hội và nhân văn quân sự)
 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Phóng sự ảnh
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội
Tỷ giá ngoại tệ