Xây dựng Đảng bộ Sư đoàn 301 trong sạch, vững mạnh         

; đăng: 13:50, 23/01/2019; công bố ngày: 00:00, 23/01/2019;

 

QPTĐ-Những năm qua, Đảng ủy Sư đoàn 301 đã chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, vai trò tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu, lãnh đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Nhân dịp đầu Xuân Kỷ Hợi 2019, cũng là dịp kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Sư đoàn, Báo Quốc phòng Thủ đô đã có cuộc trao đổi với Đại tá Trần Ngọc Anh, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn  về công tác xây dựng Đảng.

 

 

Lễ tuyên thệ chiến sĩ mới của Trung đoàn 692, Sư đoàn Bộ binh 301.

 

PV: Những năm qua, Sư đoàn Bộ binh 301 luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, vậy đâu là yếu tố quyết định đến việc hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị, thưa đồng chí Chính ủy?


Đại tá Trần Ngọc Anh: Được thành lập ngày 27-02-1979, Sư đoàn Bộ binh 301 là lực lượng cơ động chiến đấu của Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, có nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu; tham gia phòng, chống thiên tai, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn và làm nhiệm vụ đột xuất khác. Trải qua 40 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu Thủ đô (nay là Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội); sự giúp đỡ, đùm bọc của cấp ủy, chính quyền và nhân dân các địa phương nơi đóng quân, cán bộ, chiến sĩ các thế hệ của Sư đoàn luôn đoàn kết, chủ động, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, chiến đấu dũng cảm, kiên cường, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Yếu tố then chốt để đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn luôn quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng, nghị quyết, chỉ thị của cấp trên, tập trung xây dựng Đảng bộ Sư đoàn trong sạch, vững mạnh, là hạt nhân lãnh đạo toàn diện mọi nhiệm vụ của Sư đoàn.

 

 

Thực binh tiến công địch đổ bộ đường không trong diễn tập của Sư đoàn Bộ binh 301.


PV: Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng luôn là nhiệm vụ hàng đầu trong công tác xây dựng Đảng. Đồng chí có thể cho biết một số biện pháp Đảng ủy Sư đoàn đã thực hiện trong thời gian qua?


Đại tá Trần Ngọc Anh: Xuyên suốt quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Đảng ủy Sư đoàn luôn coi trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; duy trì nghiêm chế độ, nền nếp sinh hoạt, học tập, tự phê bình và phê bình. Các cấp ủy, chi bộ, trực tiếp là đồng chí Bí thư luôn đề cao trách nhiệm trong chuẩn bị dự thảo nghị quyết, trao đổi, bàn bạc thống nhất với người chỉ huy, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện nhưng có trọng tâm, trọng điểm; tìm ra nguyên nhân, chỉ rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân và đề ra các biện pháp giải quyết dứt điểm khâu yếu, mặt yếu. Trong sinh hoạt, luôn phát huy trí tuệ tập thể, tính chiến đấu, tự phê bình và phê bình của đảng viên, thống nhất về nhận thức và hành động trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ. Đảng ủy Sư đoàn yêu cầu cán bộ các cấp, nhất là Chỉ huy, Chính ủy, Chính trị viên phải gương mẫu chấp hành, nói và làm theo nghị quyết của Đảng, sự phân công của tổ chức; xác định rõ thẩm quyền, chức trách được giao, chủ động giải quyết tốt các mối quan hệ công tác, giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ huy, sự đồng thuận trong đơn vị. Trong lãnh đạo, luôn thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể, đề cao tự phê bình và phê bình, tăng cường kỷ luật Đảng. Đặc biệt, Đảng ủy Sư đoàn quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. 


PV: Cán bộ và công tác cán bộ có vai trò đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa quyết định đến việc hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị, là khâu “then chốt” của nhiệm vụ “then chốt”. Vậy công tác cán bộ được tiến hành như thế nào thưa đồng chí Chính ủy Sư đoàn?


Đại tá Trần Ngọc Anh: Trong những năm qua, đặc biệt là năm 2018, Đảng ủy Sư đoàn tập trung lãnh đạo đột phá thực hiện tốt công tác cán bộ, tạo cơ sở để hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Để giữ vững nguyên tắc trong công tác cán bộ, Đảng ủy Sư đoàn thực hiện nghiêm Quy chế công tác cán bộ, bảo đảm đúng nguyên tắc lãnh đạo chặt chẽ, dân chủ, công khai. Công tác quy hoạch, tạo nguồn, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, sử dụng và thực hiện chính sách cán bộ được thực hiện đúng quy chế, quy trình và quyết định theo tập thể. Việc đánh giá phẩm chất, năng lực cán bộ bảo đảm công tâm, khách quan, dựa vào kết quả hoàn thành nhiệm vụ và uy tín trước tập thể; gắn nhận xét, đánh giá cán bộ với phân tích chất lượng đảng viên hằng năm; nâng cao chất lượng công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”... Năm 2018, Đảng ủy Sư đoàn đã thực hiện 240 quyết định về nhân sự; cử đi đào tạo tại các học viện, nhà trường trong quân đội 38 cán bộ; đề nghị phong quân hàm, nâng lương 91 đồng chí...


PV: Công tác kiểm tra, giám sát luôn có vị trí, vai trò quan trọng trong xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh. Đồng chí có thể cho biết một số kết quả trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy Sư đoàn?


Đại tá Trần Ngọc Anh: Đảng ủy Sư đoàn luôn coi trọng công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng. Theo đó, các cấp ủy, chi bộ thường xuyên quán triệt, học tập và thực hiện nghiêm nghị quyết, Điều lệ Đảng, các nghị quyết, quy định, quyết định, quy chế, hướng dẫn của trên về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Sư đoàn, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp xây dựng và thực hiện nghiêm kế hoạch kiểm tra, giám sát từng năm. Cùng với việc kiểm tra, giám sát thường xuyên và định kỳ, cấp ủy các cấp chú trọng kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện theo Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc khắc phục khuyết điểm sau kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào chấp hành Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng; lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; giữ gìn tư cách đảng viên nơi công tác và nơi cư trú; đoàn kết nội bộ; thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí... Năm 2018, toàn Đảng bộ Sư đoàn đã kiểm tra 20 tổ chức đảng và 142 đảng viên, trong đó có 42 cấp ủy viên; giám sát 17 tổ chức đảng và 110 đảng viên, trong đó có 37 cấp ủy viên; kiểm tra dấu hiệu vi phạm 1 chi bộ, 1 cấp ủy viên; xử lý kỷ luật 9 đảng viên vi phạm. Đặc biệt, Đảng ủy Sư đoàn đã phục vụ Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội giám sát đối với tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Sư đoàn và đồng chí Đảng ủy viên, Phó Sư đoàn trưởng kiêm Tham mưu trưởng Sư đoàn đạt kết quả tốt.


Sau kiểm tra, từng tập thể và cá nhân xây dựng kế hoạch, xác định nội dung, biện pháp, thời gian khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra. Nhờ đó, tình hình chấp hành kỷ luật của đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tổ chức đảng trong Đảng bộ Sư đoàn có nhiều chuyển biến tích cực; nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt và kỷ luật đảng được chấp hành nghiêm túc; nội bộ luôn đoàn kết, thống nhất cao, không có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.


PV: Xin cảm ơn đồng chí!

 

Phương Linh (thực hiện)

 

Tin khác