Phát huy truyền thống Anh hùng, xây dựng lực lượng vũ trang Thủ đô vững mạnh về chính trị         

; đăng: 15:06, 30/01/2019; công bố ngày: 00:00, 30/01/2019;

 

QPTĐ-Ra đời từ phong trào cách mạng, lực lượng vũ trang (LLVT) Thủ đô là một bộ phận quan trọng của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam, đã kế thừa, phát huy truyền thống anh hùng bất khuất chống ngoại xâm của dân tộc, truyền thống “Ngàn năm văn hiến Thăng Long-Hà Nội” cùng các tầng lớp nhân dân Thủ đô viết nên trang sử hào hùng, góp phần làm rạng danh non sông đất nước. Trải qua 73 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Thành ủy, UBND thành phố Hà Nội, LLVT Thủ đô đã lập nên những chiến công oanh liệt, góp phần xuất sắc vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Với những thành tích đặc biệt xuất sắc, LLVT Thủ đô đã được Đảng, Nhà nước phong tặng Danh hiệu Đơn vị Anh hùng LLVT nhân dân;  Huân chương Sao Vàng, 3 Huân chương Hồ Chí Minh cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.

 

 

Đồng chí Trung tướng Nguyễn Thế Kết, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy,

Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội trao đổi với cán bộ, sĩ quan trẻ.


Nắm vững quan điểm của Đảng về xây dựng LLVT nhân dân, những năm qua, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã chú trọng xây dựng LLVT Thủ đô vững mạnh về chính trị làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thường xuyên giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, giữ vững mục tiêu lý tưởng, ý chí, niềm tin, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”. Qua đó, xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức cách mạng trong sáng, có ý chí quyết tâm cao; chủ động ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, phòng chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

 

Tập trung xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của mọi cấp, mọi ngành và cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Trên cơ sở các chỉ tiêu đã xác định, Đảng ủy Bộ Tư lệnh lãnh đạo tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, trước hết là cấp ủy các cấp có đủ năng lực, trình độ tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết. Đồng thời, thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” với nhiều hình thức, cách làm sáng tạo, thiết thực, hiệu quả, ngày càng đi vào chiều sâu.

 

 

Phút giải lao trên thao trường.


Năm 2019, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp;  xung đột vũ trang, dân tộc, sắc tộc, tôn giáo, khủng bố, tấn công mạng… tiếp tục gia tăng. Trong nước, tình hình chính trị-xã hội ổn định; kinh tế tiếp tục tăng trưởng, an sinh xã hội được cải thiện; quốc phòng-an ninh được tăng cường; quan hệ đối ngoại được mở rộng, vị thế Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao. Tuy nhiên, các thế lực thù địch tiếp tục đẩy mạnh “Diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, “phi chính trị hóa” Quân đội, với những thủ đoạn mới, tinh vi, nhằm xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước, xã hội, Quân đội và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta mà Thủ đô Hà Nội là một trọng điểm chống phá. Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, đòi hỏi phải tiếp tục xây dựng LLVT Thủ đô vững mạnh về chính trị, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu, thực sự là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu, trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân. 


Trước hết, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị cần tích cực giáo dục nâng cao nhận thức chính trị và năng lực hoàn thành nhiệm vụ cho cán bộ, chiến sĩ ba thứ quân; nhận rõ trách nhiệm của LLVT trong nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc và giữ vững ổn định chính trị địa bàn, đặc biệt là Thủ đô Hà Nội, trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, ngoại giao của cả nước. Bằng những thông tin nhiều chiều, có định hướng, công tác giáo dục chính trị tư tưởng tập trung phân tích, làm rõ âm mưu, thủ đoạn thâm độc của các thế lực thù địch, làm rõ tính chất đan xen, phức tạp giữa thời cơ và thách thức trong thời kỳ hội nhập sâu, rộng kinh tế quốc tế. Quá trình tổ chức thực hiện, các đơn vị huy động mọi lực lượng, phương tiện tham gia vào quá trình giáo dục, kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục cơ bản với giáo dục thường xuyên, gắn tuyên truyền giáo dục với thực hiện Phong trào Thi đua Quyết thắng, Phong trào Thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn của Đảng, Nhà nước, Quân đội. Đồng thời, tăng cường giáo dục chủ nghĩa yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, giáo dục truyền thống, bảo đảm cho LLVT Thủ đô phát huy bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân, tính dân tộc sâu sắc. 

 

Chất lượng chính trị được biểu hiện tập trung ở hiệu lực lãnh đạo của tổ chức đảng các cấp, ở trình độ giác ngộ chính trị của mỗi cán bộ, đảng viên, vì vậy, đi đôi với công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, Đảng bộ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội cần thường xuyên chăm lo, xây dựng củng cố vững chắc sự lãnh đạo của Đảng, tạo sự chuyển biến về chất năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng; nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình. Kết hợp chặt chẽ xây dựng tổ chức đảng TSVM với xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, lấy kết quả hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị làm thước đo đánh giá, xem xét Đảng bộ, Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tập trung xây dựng các chi bộ đại đội chiến đấu đủ quân có chi ủy; coi trọng bồi dưỡng năng lực công tác Đảng cho cấp ủy viên các cấp, nhất là năng lực hoạt động thực tiễn, giải quyết những vấn đề nảy sinh ở cơ sở, tiếp tục cụ thể hóa các tiêu chí để nâng cao chất lượng đánh giá tổ chức cơ sở đảng và cán bộ, đảng viên. Tăng cường giáo dục, bồi dưỡng đi đôi với quản lý chặt chẽ đội ngũ cán bộ, đảng viên về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực và hiệu quả công tác; cụ thể hóa tiêu chuẩn cán bộ các cấp, các ngành, các loại hình đơn vị, đánh giá đúng thực chất từng cán bộ và bồi dưỡng cán bộ theo phân cấp.

 

Quán triệt, thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Nghị quyết Trung ương 7 (Khóa XII) về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Nghị quyết Trung ương 8 (Khóa XII) về Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ... 


Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Đặc biệt, năm 2019, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tổ chức kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vì vậy, việc học tập và làm theo Bác phải thực sự hiệu quả, thiết thực; gắn nghiên cứu, tìm hiểu về Bác với chuyển biến về hành động; gắn học tập Bác với phân tích, đánh giá chất lượng đảng viên, nhằm mục tiêu chuyển biến rõ nét về nhận thức, hành động, thiết thực nâng cao phẩm chất, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.


Cùng với đó, nâng cao chất lượng của công tác dân vận, các hoạt động kết nghĩa, các tổ, đội làm công tác vận động nhân dân, thực hiện hiệu quả Phong trào “Bộ đội và Dân quân tự vệ Thủ đô chung sức xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh”, góp phần quan trọng vào việc củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở địa phương vững mạnh. Tiếp tục giải quyết tốt chế độ, chính sách; chú trọng các hoạt động “Đền ơn, đáp nghĩa”, xây dựng “Nhà tình nghĩa”; hoàn thành xét duyệt hồ sơ theo Quyết định 49 của Thủ tướng Chính phủ và triển khai các chính sách mới của Đảng, Nhà nước và Quân đội. Thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật, bảo đảm an ninh, an toàn, gắn với địa bàn an toàn, đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực phản động, thù địch. Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; coi trọng sơ, tổng kết các mặt công tác Đảng, công tác chính trị để kịp thời chỉ đạo hoạt động thực tiễn có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

 

Trung tướng Nguyễn Thế Kết, 
Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, 
Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội

 

 

 

Tin khác