Xây dựng đơn vị VMTD

Nâng cao ý thức xây dựng nền quốc phòng toàn dân          

; đăng: 08:49, 30/08/2019; công bố ngày: 00:00, 30/08/2019; truy cập 950 lượt;

 

QPTĐ-Những năm qua, huyện Sóc Sơn đã đề ra nhiều chủ trương, biện pháp xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, trong đó nổi bật là việc tăng cường quán triệt, tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền, LLVT và nhân dân đối với nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh.

 

 

Hội Cựu chiến binh phối hợp với Huyện đoàn Sóc Sơn tổ chức gặp mặt thanh niên chuẩn bị nhập ngũ năm 2018.

 

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Phạm Văn Minh, Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn cho biết: Cùng với việc quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, Huyện ủy, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chức năng, cấp ủy, chính quyền các cơ sở chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng KVPT, nền quốc phòng toàn dân… Mặt khác, chúng tôi cũng chỉ đạo các đơn vị không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng phổ biến, giáo dục pháp luật, giúp mọi đối tượng trên địa bàn nắm vững quan điểm, đường lối quốc phòng toàn dân của Đảng, những nội dung cơ bản về nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, nắm chắc âm mưu, thủ đoạn “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch để từ đó nâng cao cảnh giác, sẵn sàng đấu tranh, tố giác những hành vi chống phá Đảng và Nhà nước trên địa bàn.


Được biết, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của chính quyền, công tác quán triệt, tuyên truyền, phổ biến nhằm nâng cao nhận thức của mỗi cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức và nhân dân đối với nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân đã được triển khai rộng khắp. Các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt việc học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch, hướng dẫn của các cấp cho 100% cán bộ, đảng viên; tổ chức giáo dục chính trị, giáo dục pháp luật cho 100% cán bộ, chiến sĩ trong LLVT huyện (kết quả kiểm tra 100% đạt yêu cầu, trong đó có 78.5% đạt khá, giỏi); duy trì hiệu quả chuyên mục “quốc phòng, quân sự địa phương” trên Đài truyền thanh huyện với hàng nghìn tin, bài, phóng sự phản ánh hoạt động của LLVT huyện cũng như phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; khen thưởng, biểu dương kịp các tập thể, cá nhân có thành tích thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương…


Bên cạnh đó, công tác giáo dục quốc phòng-an ninh cho các đối tượng cũng có nhiều chuyển biến tích cực cả về số lượng cũng như chất lượng. Đặc biệt, việc giáo dục quốc phòng-an ninh cho học sinh bậc tiểu học và trung học cơ sở được Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện xây dựng kế hoạch lồng ghép vào 5 môn học gồm: Tiếng Việt, Tự nhiên và Xã hội, Đạo đức, Lịch sử và Địa lý; với các nội dung xoay quanh tinh thần yêu nước, truyền thống  dân tộc Việt Nam trong lịch sử dựng nước và giữ nước, truyền thống lịch sử của Quân đội nhân dân và Công an nhân dân… Thông qua các lớp bồi dưỡng, giáo dục quốc phòng-an ninh đã giúp cho các đối tượng hiểu được nghĩa vụ, trách nhiệm của bản thân; đồng thời vận động người thân trong gia đình tích cực ủng hộ, tham gia các phong trào do địa phương phát động về thực hiện nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân.


Có thể nói, trong 10 năm qua, công tác quán triệt, tuyên truyền, giáo dục, xây dựng ý thức cho cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức và nhân dân huyện Sóc Sơn đối với nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân đã thực sự đem lại hiệu quả tích cực, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng KVPT huyện ngày càng vững chắc; tạo môi trường và điều kiện thuận lợi để địa phương thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.


                                     Phạm Luân

 

Tin khác