Xây dựng đơn vị VMTD

Lực lượng vũ trang Thủ đô phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc         

; đăng: 10:03, 18/12/2019; công bố ngày: 00:00, 18/12/2019; truy cập 271 lượt;

 

QPTĐ-Hiện nay, các thế lực thù địch phản động đã và đang đẩy mạnh thực hiện âm mưu, chống phá cách mạng nước ta, chúng coi Hà Nội là một trọng điểm. Trước yêu cầu mới của nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ và phát triển Thủ đô, Lực lượng vũ trang Thủ đô nhanh chóng điều chỉnh nhiệm vụ, bố trí lại thế trận, chủ động đấu tranh có hiệu quả với các âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ và các hoạt động thúc đẩy  “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” bảo vệ Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô.

 

 

Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng,

Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

động viên lực lượng thực binh trong diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Hà Nội năm 2019.

 

Là lực lượng chiến đấu, lực lượng chính trị trung thành, tin cậy của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô, Lực lượng vũ trang Thủ đô luôn được xây dựng vững mạnh toàn diện, có chất lượng tổng hợp và khả năng chiến đấu cao, có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ trong mọi tình huống. Trong đó, tập trung nâng cao năng lực làm tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện hoàn thành toàn diện công tác quân sự, quốc phòng, chủ động nắm chắc mọi diễn biến tình hình, kịp thời xử lý các tình huống mới phát sinh không để bị động bất ngờ; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng tham mưu và tổ chức triển khai thực hiện tốt Luật Quốc phòng, Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh, các nghị định của Chính phủ về quốc phòng, an ninh. Qua đó nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và nhân dân về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. 


Thường xuyên nâng cao chất lượng huấn luyện theo phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, sát với điều kiện thực tế và phù hợp với các loại vũ khí, trang bị hiện có. Kịp thời xây dựng, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch tác chiến A, A2, A4, kế hoạch chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, quyết tâm tác chiến phòng thủ, phương án chiến đấu bảo vệ cơ quan, đơn vị. Tổ chức tốt các cuộc diễn tập khu vực phòng thủ từ thành phố đến cơ sở, diễn tập phòng thủ dân sự, diễn tập phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, phòng chống cháy nổ, cháy rừng…; nhằm đưa các đơn vị lực lượng vũ trang sát với thực tế nhiệm vụ chiến đấu và các tình huống đặt ra, nâng cao trình độ tổ chức chỉ huy, hiệp đồng chiến đấu của các lực lượng trong khu vực phòng thủ.


Thành phố Hà Nội vừa là Thủ đô, vừa là địa bàn chiến lược trọng yếu về quốc phòng và an ninh của đất nước. Khu vực phòng thủ thành phố Hà Nội nằm trong hệ thống phòng thủ chung của cả nước, giữ vị trí đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc; được xây dựng vững mạnh toàn diện theo kế hoạch chung thống nhất, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương và Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố, nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp, chủ động ngăn ngừa và đối phó có hiệu quả với mọi tình huống cả thời bình và thời chiến, bảo vệ vững chắc Thủ đô và Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.


Xây dựng khu vực phòng thủ Thủ đô vững chắc là vấn đề có ý nghĩa chiến lược, vừa mang tính cấp thiết, vừa cơ bản lâu dài trong sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô; là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Thủ đô, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Để tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt xây dựng khu vực phòng thủ Thủ đô Hà Nội ngày càng vững chắc, lực lượng vũ trang Thủ đô cần thực hiện tốt một số nội dung sau:


Một là, chủ động tham mưu ban hành kịp thời các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác quân sự, quốc phòng địa phương, góp phần xây dựng khu vực phòng thủ Thủ đô ngày càng vững chắc.


Để thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác quân sự, quốc phòng, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, trước hết cơ quan quân sự phải phát huy tốt vai trò tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp cụ thể hóa đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước về quân sự, quốc phòng, nhằm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng các tiềm lực, thế trận khu vực phòng thủ.


Trên cơ sở Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 22 tháng 9 năm 2008 của Bộ Chính trị (Khóa X) về “Tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới”; Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 03 tháng 10 năm 2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa XI) về “Tăng cường lãnh đạo xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới”; Nghị quyết 24-NQ/TW, ngày 16 tháng 4 năm 2018 của Bộ Chính trị (Khóa XII) về “Chiến lược Quốc phòng Việt Nam”; Nghị định 21/2019/NĐ-CP ngày 22 tháng 02 năm 2019 của Chính phủ về “Khu vực phòng thủ”... Cơ quan quân sự các cấp chủ động tham mưu ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền từ Thành phố đến cơ sở nhằm cụ thể hóa chủ trương của Đảng đối với nhiệm vụ xây dựng thành phố Hà Nội thành khu vực phòng thủ vững chắc; trong đó, tập trung xây dựng tiềm lực chính trị-tinh thần, tiềm lực kinh tế, tiềm lực khoa học công nghệ, tiềm lực quân sự, thế trận quân sự, cốt lõi là “thế trận lòng dân” trên địa bàn Thủ đô ngày càng vững chắc.


Bên cạnh đó, cơ quan quân sự các cấp cần tích cực, chủ động tham mưu kịp thời sơ, tổng kết các văn bản pháp luật, các chỉ thị, nghị quyết về công tác quân sự, quốc phòng; về xây dựng, hoạt động của khu vực phòng thủ, nhằm đánh giá một cách toàn diện kết quả, tìm ra những hạn chế, thiếu sót để có biện pháp khắc phục, triển khai thực hiện kịp thời, khoa học, hiệu quả.


Trên cơ sở quyết tâm bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa đã được Thủ trưởng Bộ Quốc phòng phê duyệt, cấp ủy, chỉ huy các cấp nhanh chóng điều chỉnh, bổ sung kế hoạch tác chiến. Đồng thời, tham mưu với cấp ủy, chính quyền chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương xây dựng và điều chỉnh hệ thống văn kiện, xây dựng kế hoạch bảo đảm nhu cầu năm đầu chiến tranh (kế hoạch bảo đảm cho tác chiến phòng thủ) sát với yêu cầu nhiệm vụ, bảo đảm tính chủ động, đủ khả năng đối phó thắng lợi với mọi tình huống xảy ra trên địa bàn thành phố Hà Nội.


Hai là, tích cực phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân Thủ đô về nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ trong tình hình mới.


Đây là một trong những nội dung quan trọng hàng đầu trong nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, các đơn vị lực lượng vũ trang chủ động phối hợp với các cấp, các ngành, các địa phương làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục quốc phòng và an ninh cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhằm nâng cao nhận thức về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; nội dung, yêu cầu xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng thành phố Hà Nội thành khu vực phòng thủ vững chắc, từ đó tạo sự thống nhất cao giữa nhận thức và hành động.


Là cơ quan thường trực về công tác giáo dục quốc phòng và an ninh, cơ quan quân sự các cấp phát huy tốt vai trò trách nhiệm, quán triệt và thực hiện nghiêm túc Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh, tham mưu chỉ đạo thực hiện công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng chặt chẽ và ngày càng chất lượng, hiệu quả. Tham mưu kiện toàn Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh các cấp bảo đảm đúng quy định, nâng cao chất lượng bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng theo phân cấp. Đổi mới phương pháp theo hướng giảm lý thuyết, tăng nghiên cứu, tự học, tham quan thực tế để nâng cao chất lượng bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh ở các cấp.


Công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức về xây dựng khu vực phòng thủ cần được kết hợp chặt chẽ với công tác giáo dục pháp luật, giáo dục lịch sử, truyền thống cách mạng của Đảng, truyền thống của quân đội, của Lực lượng vũ trang Thủ đô; truyền thống của cơ quan, đơn vị, địa phương. Qua đó làm cho các cấp, các ngành và nhân dân có nhận thức đúng đắn về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đề cao cảnh giác cách mạng, đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ và các hoạt động thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của các thế lực thù địch; tự giác thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, hoàn thành tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội của Thành phố và góp phần xây dựng các tiềm lực khu vực phòng thủ Thủ đô ngày càng vững mạnh.


Ba là, đẩy mạnh thực hiện xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, thực hiện hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.


Xây dựng các tổ chức đảng trong sạch vững mạnh gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện là yếu tố trực tiếp quyết định chất lượng tham mưu và tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, trình độ sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị lực lượng vũ trang Thủ đô.


Mọi hoạt động công tác của Lực lượng vũ trang Thủ đô đều đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của cấp ủy đảng các cấp. Xây dựng các tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh là cơ sở bảo đảm cho đường lối, quan điểm của Đảng được quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc trong các cơ quan, đơn vị Lực lượng vũ trang Thủ đô. Đây là yếu tố quyết định đến chất lượng, kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Lực lượng vũ trang Thủ đô với vai trò là lực lượng nòng cốt trong xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc.


Xây dựng các tổ chức đảng trong sạch vững mạnh gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện là biện pháp thiết thực, là điều kiện để làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác quốc phòng, quân sự địa phương; xây dựng các tiềm lực, thế trận khu vực phòng thủ địa phương vững mạnh, góp phần nâng cao chất lượng xây dựng khu vực phòng thủ Thành phố ngày càng vững chắc.


Để xây dựng các tổ chức đảng trong sạch vững mạnh gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, cấp ủy, người chỉ huy các cấp cần quán triệt và thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI, Khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Chỉ thị 917/1999/CT-QP ngày 22 tháng 6 năm 1999 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và hướng dẫn của các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng về xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “tiêu biểu, mẫu mực”; Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”.


Bốn là, tích cực tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, góp phần xây dựng khu vực phòng thủ địa phương vững chắc.


Là đội quân công tác, Lực lượng vũ trang Thủ đô có vai trò rất quan trọng  trong việc tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, đặc biệt trên các địa bàn xung yếu, nội dung gồm: Tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường các biện pháp củng cố, xây dựng tổ chức đảng ở cơ sở; định hướng những chủ trương, biện pháp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương; công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên; công tác phối kết hợp giữ gìn an ninh trật tự địa phương; công tác phát triển kinh tế-xã hội gắn với thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh… Tuyên truyền và vận động nhân dân chấp hành tốt đường lối chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương. Phát huy vai trò tích cực trong thực hiện Phong trào “Bộ đội và dân quân tự vệ Thủ đô chung sức xây dựng nông thôn mới, trật tự văn minh đô thị” nhằm động viên mọi nguồn lực đẩy mạnh thực hiện xây dựng nông thôn mới, góp phần sớm hoàn thành mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Hà Nội. Tham gia giúp đỡ Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, các tổ chức quần chúng ở cơ sở thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, phát huy hiệu quả trong thực hiện các phong trào cách mạng, thực hiện các chính sách an sinh xã hội, giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương, góp phần xây dựng “thế trận lòng dân” trong khu vực phòng thủ thành phố Hà Nội.


Năm là, nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị lực lượng vũ trang làm nòng cốt trong tác chiến khu vực phòng thủ.


  Lực lượng vũ trang Thủ đô là lực lượng chiến đấu, lực lượng lòng cốt thực hiện xây dựng nền quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, vì vậy, phải được nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ, khả năng chiến đấu, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ trong mọi tình huống.


Để hoàn thành nhiệm vụ, lực lượng thường trực phải được xây dựng theo hướng “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, có chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu cao, có cơ cấu tổ chức và quân số hợp lý, trang bị phù hợp, thiết thực; có trình độ kỹ thuật, chiến thuật tốt; giỏi hoạt động, chiến đấu độc lập, nhỏ lẻ, phân tán và thành thạo chiến đấu hiệp đồng binh chủng.


 Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ “vững mạnh, rộng khắp”; có chất lượng chính trị cao, gồm lực lượng tại chỗ và lực lượng cơ động, có binh chủng chuyên môn kỹ thuật cần thiết; tổ chức phù hợp với tính chất, đặc điểm của từng địa phương, được kết hợp chặt chẽ với nhiệm vụ sản xuất, công tác của cơ quan, đơn vị.


 Xây dựng lực lượng dự bị động viên “hùng hậu”, được huấn luyện tốt, tỉ lệ đúng chuyên môn quân sự cao; bảo đảm khả năng động viên được ngay, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ khi được huy động.  


Phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, các đơn vị Lực lượng vũ trang Thủ đô luôn coi trọng củng cố, ổn định tổ chức biên chế, đổi mới nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu cho các đơn vị trực thuộc. Kiện toàn tổ chức biên chế theo quy định của Bộ Quốc phòng, bảo đảm cho các đơn vị làm nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu luôn đạt từ 98 đến 100% quân số. Thực hiện tốt phương châm huấn luyện “cơ bản, thiết thực, vững chắc” đối với lực lượng thường trực và “cơ bản, thiết thực, chất lượng” đối với lực lượng dân quân tự vệ. Chú trọng huấn luyện chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng sử dụng vũ khí trang bị có trong biên chế, nhất là vũ khí trang bị hiện đại, huấn luyện phù hợp với nhiệm vụ, sát địa bàn, gắn với thực tế của từng địa phương cơ sở. Thường xuyên kiểm tra rà soát hệ thống văn kiện tác chiến, điều chỉnh quyết tâm tác chiến phòng thủ; phương án phòng chống bão lụt, tìm kiếm cứu nạn, phòng chống cháy nổ, chữa cháy rừng. Phát huy vai trò nòng cốt trong diễn tập khu vực phòng thủ, nhằm nâng cao chất lượng xây dựng khu vực phòng thủ từ Thành phố đến cơ sở, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Thủ đô trong mọi tình huống.

 

Thiếu tướng Nguyễn Trọng Triển,
Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội

 

Tin khác