Xây dựng đơn vị VMTD

Lan tỏa việc học tập và làm theo Bác         

; đăng: 16:09, 20/08/2019; công bố ngày: 00:00, 20/08/2019; truy cập 1024 lượt;

 

QPTĐ-Có thể thấy, sau hơn 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII, việc học tập và làm theo Bác tại Trung đoàn 692, Sư đoàn Bộ binh 301 đã có nhiều chuyển biến tích cực, tạo sức lan tỏa rộng lớn, trở thành hành động tự giác của cán bộ, đảng viên và quần chúng trong đơn vị.

 

 

Trung đoàn 692, Sư đoàn Bộ binh 301 huấn luyện theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”.  

Ảnh: H.Hải

 

Trên cơ sở quán triệt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương, hướng dẫn, chỉ đạo của cấp trên, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn xây dựng, triển khai kế hoạch về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” trong Đảng bộ Trung đoàn. Đây là cơ sở để cấp ủy, chỉ huy các cấp trong Trung đoàn lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, thống nhất, hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, xây dựng các tổ chức Đảng vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ.

 

 

Phút giải lao trên thao trường.  

Ảnh: Hoàng Hải

 

Đồng thời, tổ chức tốt việc học tập các chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với tuyên truyền “Lời Bác Hồ dạy ngày này năm xưa”, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, tiếp tục lựa chọn những vấn đề trọng tâm, hoặc còn yếu kém, hạn chế, xây dựng kế hoạch, khắc phục.

 

Quá trình thực hiện, cấp ủy các cấp đưa nội dung kiểm tra kết quả việc học tập các chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết TW4 (Khóa XII) vào nội dung trong kế hoạch kiểm tra, giám sát tổ chức Đảng, đảng viên hàng năm. Đồng thời, tiến hành tổ chức sơ kết, rút kinh nghiệm việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, coi trọng lấy việc tu dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống và kết quả hoàn thành nhiệm vụ theo chức trách của cá nhân, tập thể để đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, thanh niên, hội viên Hội Phụ nữ và của các tổ chức hàng năm...


Đảng ủy Trung đoàn đã tập trung tuyên truyền làm cho cán bộ, đảng viên và quần chúng trong đơn vị  nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, vị trí, vai trò, nội dung của việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và “Lời Bác Hồ dạy ngày này năm xưa”; cụ thể hóa vào nghị quyết, chương trình, kế hoạch, lịch công tác của cấp ủy, chi bộ và người chỉ huy, Chính ủy, Chính trị viên các cơ quan, đơn vị; đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, đạt hiệu quả như: Tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh nội bộ, tuyên truyền trực quan, kết hợp lồng ghép vào công tác giáo dục chính trị, sinh hoạt quán triệt nhiệm vụ, sinh hoạt của các tổ chức quần chúng; làm tốt công tác xây dựng và nhân điển hình tiên tiến, chú trọng phát hiện, tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, mô hình mới, cách làm sáng tạo; phát huy tốt vai trò đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chính trị trong tham gia tuyên truyền thông qua hội thi kể chuyện, báo cáo viên, tuyên truyền viên, sưu tầm lời dạy của Bác, tham quan thực tế, học tập mô hình hay, sáng tạo...


Cùng với đó, Đảng ủy Trung đoàn, cấp ủy các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện có hiệu quả việc tuyên truyền, giáo dục “Lời Bác Hồ dạy” đến toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng trong đơn vị. Trung đoàn đã tổ chức học tập, quán triệt nhiều chuyên đề, như: Nâng cao trình độ, năng lực, phương pháp, tác phong công tác của quân nhân, phấn đấu xứng danh "Bộ đội Cụ Hồ" trong thời kỳ mới; nội dung cơ bản về tư tưởng,  đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Học tập và làm theo phong cách ứng xử của Hồ Chí Minh... Kết quả kiểm tra nhận thức các chuyên đề, 100% đạt yêu cầu, trong đó, trên 85% trở lên đạt khá, giỏi.

 

Ngoài ra, tổ chức Hội thi tuyên truyền về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cấp Trung đoàn có 6 đồng chí đạt Giỏi; cấp Sư đoàn có 1 đồng chí giải Nhất, 1 đồng chí giải Nhì, 1 giải Ba; cấp Bộ Tư lệnh có 1 giải Ba. Trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện theo chương trình kế hoạch hàng năm, trọng tâm là huấn luyện chiến sĩ mới; kết quả 100% đạt yêu cầu, trong đó có trên 85% khá, giỏi, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí, trang bị, tham gia hội thi, hội thao các cấp đều có thứ hạng cao.


Song song với kết quả cụ thể trên, thông qua việc thực hiện Chỉ thị 05 đã tạo động lực cho mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện theo tư tưởng, phong cách, đạo đức của  Bác, nhất là phong cách tư duy, phong cách làm việc...100% cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị có bản lĩnh chính trị vững vàng, yên tâm công tác, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi  nhiệm vụ được giao; đã có nhiều cách làm mới, làm hay tập trung vào việc đưa phong cách làm việc của cán bộ, đảng viên, đồng thời, đẩy mạnh Phong trào Thi đua Quyết thắng, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ trên giao; nhiều tập thể và cá nhân được chỉ huy các cấp khen thưởng...


Ngân Mỹ

 

Tin khác