Xây dựng đơn vị VMTD

Đông Anh xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh         

; đăng: 17:03, 26/05/2020; công bố ngày: 00:00, 26/05/2020; truy cập 530 lượt;

 

QPTĐ-Xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh là chủ trương chiến lược của Đảng; nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhận thức rõ điều đó, những năm qua, Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện Đông Anh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ quan trọng này bằng nhiều giải pháp quyết liệt, đồng bộ, thu được kết quả tích cực, tạo điều kiện thuận lợi để huyện phát triển nhanh, bền vững.

 

 

Dân quân huyện Đông Anh thực binh trong diễn tập khu vực phòng thủ huyện.
Ảnh: Hữu Thu

 

Đông Anh là huyện ngoại thành, nằm ở phía Bắc Thủ đô Hà Nội, được bao bọc bởi hai con sông: Cà Lồ và sông Hồng, có nhiều trục đường giao thông huyết mạch đi qua: Quốc lộ 3, đường Võ Nguyên Giáp, Võ Văn Kiệt,... nối Hà Nội với các tỉnh phía Bắc và vùng Đông Bắc. Huyện có di tích Cổ Loa nổi tiếng về thành lũy phòng vệ thời cổ đại, mang đậm nét nghệ thuật phòng thủ Việt Nam. Nhận thức rõ vị trí quan trọng của huyện trong thế trận phòng thủ chung của Thủ đô và cả nước, Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện luôn chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác quốc phòng, quân sự; trong đó, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh là một trong các nhiệm vụ trọng tâm. 


Hằng năm, quán triệt, thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của trên về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự, căn cứ tình hình thực tiễn của địa phương, Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện ban hành đồng bộ hệ thống văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự và xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Thực hiện tốt việc quản lý Nhà nước về lĩnh vực quốc phòng; kịp thời kiện toàn các hội đồng, ban chỉ đạo của huyện bảo đảm số lượng, chất lượng. 


Huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo củng cố, kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh các cấp; rà soát đối tượng, lập kế hoạch bồi dưỡng và cử cán bộ tham gia các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh theo quy định, nhất là cán bộ mới được bổ nhiệm. Đồng thời, chú trọng mở các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho cho các đối tượng và chức sắc, chức việc tôn giáo. Phát huy các phương tiện thông tin đại chúng và đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên ở các cơ quan, đơn vị, địa phương để tuyên truyền, phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng và toàn dân. Quan tâm thực hiện tốt chính sách hậu phương Quân đội, “Đền ơn đáp nghĩa”, chăm lo giúp nhân dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo,... tạo sự đồng thuận, nhất trí cao giữa cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh.


Trước yêu cầu cao của nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, huyện đã có nhiều chủ trương, giải pháp khai thác tiềm năng, thế mạnh, phát triển kinh tế-xã hội, tạo nguồn lực vật chất to lớn cho nền quốc phòng toàn dân. Huyện đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, cùng cơ chế, chính sách phù hợp, nhằm huy động tối đa nguồn lực của các thành phần kinh tế để phát triển cơ sở hạ tầng, khu, cụm công nghiệp và làng nghề; khuyến khích đầu tư phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, chuyển dịch nhanh hơn cơ cấu lao động, tạo việc làm, tăng thu nhập, giảm nghèo, giữ vững ổn định chính trị từ cơ sở.

 

Đến hết năm 2020, giá trị sản xuất các ngành chủ yếu trên địa bàn ước đạt trên 156.000 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người ước đạt 60 triệu đồng/năm. Thực hiện Quyết định số 5858/QĐ-UBND, ngày 21/10/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Đề án Xây dựng huyện Đông Anh thành quận đến năm 2025, huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo rà soát, thẩm định, giám sát kỹ việc phân vùng, quy hoạch khu kinh tế, khu công nghiệp, khu đô thị mới, gắn với quy hoạch quốc phòng, an ninh. Trong quá trình thực hiện, huyện chỉ đạo cơ quan quân sự, công an thẩm định, giám sát chặt chẽ, nhất là ở những khu vực trọng điểm, các dự án đầu tư có yếu tố nước ngoài.

 

Đến nay, các dự án đã triển khai đều gắn với nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng, an ninh, có thể chuyển từ sản xuất thời bình sang thời chiến và sẵn sàng động viên phục vụ nhiệm vụ chiến đấu theo yêu cầu. Các lĩnh vực giao thông, y tế, bưu chính viễn thông... được huyện đầu tư phát triển theo hướng hiện đại, rộng khắp, bảo đảm phục vụ hoạt động dân sinh trong thời bình và sẵn sàng động viên khi có tình huống quốc phòng.


Thực hiện quyết định của Chính phủ về quy hoạch tổng thể bố trí quốc phòng kết hợp phát triển kinh tế-xã hội, huyện lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng hoàn chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc phòng giai đoạn 2016-2020; Quy hoạch thế trận quân sự khu vực phòng thủ giai đoạn 2016-2020; điều chỉnh Quy hoạch tổng thể bố trí quốc phòng kết hợp phát triển kinh tế-xã hội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, phù hợp với quy hoạch huyện trở thành quận vào năm 2025. Đồng thời, tích cực huy động nguồn lực đầu tư xây dựng các công trình phòng thủ theo lộ trình đã xác định. 


Quán triệt sâu sắc các quan điểm của Đảng về xây dựng lực lượng vũ trang trong tình hình mới, cấp ủy, chính quyền các cấp đã quan tâm lãnh đạo xây dựng lực lượng vũ trang “tinh, gọn, mạnh”, có cơ cấu, thành phần hợp lý. Trong đó, ưu tiên lực lượng làm nhiệm vụ cơ động, sẵn sàng chiến đấu và xây dựng đội ngũ cán bộ, cơ quan quân sự, công an các cấp vững mạnh toàn diện. Đối với lực lượng dự bị động viên, huyện thực hiện tốt việc phối hợp với đơn vị nhận nguồn, tạo nguồn, đăng ký, quản lý, huấn luyện và sắp xếp quân nhân dự bị vào các đơn vị theo quy định, bảo đảm tỷ lệ đúng và gần đúng về chuyên nghiệp quân sự đạt trên 90%, sẵn sàng động viên khi có tình huống.

 

Đối với lực lượng dân quân tự vệ, huyện xây dựng theo hướng “vững mạnh, rộng khắp”, thường xuyên rà soát, bổ sung đủ về số lượng, có cơ cấu hợp lý; đồng thời, nâng cao chất lượng tổng hợp, nhất là chất lượng chính trị, trình độ sẵn sàng chiến đấu và khả năng phối hợp, hiệp đồng với các lực lượng trên địa bàn. Hiện nay, lực lượng dân quân tự vệ của huyện đạt tỷ lệ 1,6% so với số dân; trong đó, tỷ lệ đảng viên chiếm 17,6%. Đội ngũ cán bộ quân sự xã được đào tạo, bồi dưỡng, kiện toàn theo hướng cơ bản, phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự ở cơ sở. 


Cùng với đó, huyện chú trọng xây dựng, điều chỉnh bổ sung hoàn chỉnh hệ thống văn kiện tác chiến, tổ chức huấn luyện, diễn tập chặt chẽ, đúng quy định, sát thực tế chiến đấu. Việc thực hiện Nghị định 77/2010/NĐ-CP (nay là Nghị định 03/2019/NĐ-CP) và Nghị định 133/NĐ-CP của Chính phủ được cấp ủy, chính quyền các cấp lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, hiệu quả. Tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn luôn được giữ vững. 


Phát huy kết quả đạt được và truyền thống quê hương cách mạng, thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Đông Anh tiếp tục đề cao ý chí tự lực, tự cường, phát huy tiềm năng, thế mạnh, xây dựng Đông Anh “Giàu về kinh tế, mạnh về quốc phòng, văn minh, thanh lịch”, góp phần cùng Thành phố và cả nước thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 

Đ/c Lê Trung Kiên, Chủ tịch UBND huyện Đông Anh

 

 

Tin khác