Xây dựng đơn vị VMTD

Đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục-đào tạo ở Trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội         

; đăng: 15:15, 06/09/2019; công bố ngày: 00:00, 06/09/2019; truy cập 723 lượt;

 

QPTĐ-Nghị quyết Đại hội XII của Đảng nêu rõ: “Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo theo hướng mở, hội nhập, xây dựng xã hội học tập, phát triển toàn diện năng lực, thể chất, nhân cách, đạo đức, lối sống, ý thức tôn trọng pháp luật và trách nhiệm công dân...”. Là trung tâm huấn luyện, giáo dục-đào tạo cán bộ quân sự địa phương, cán bộ quân sự cơ sở của LLVT Thủ đô, Trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội luôn nhận thức sâu sắc quan điểm đó của Đảng, đã và đang tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục-đào tạo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

 

 

Học viên Lớp đào tạo Sĩ quan dự bị Cối 82mm trong giờ huấn luyện.  

Ảnh: M.Quang

 

Thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, nghiên cứu khoa học, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của lực lượng vũ trang Thủ đô”, Nhà trường xác định mục tiêu giáo dục và đào tạo là: Tích cực đổi mới nội dung, chương trình và phương pháp dạy-học, hoàn thành tốt kế hoạch trên giao,… phấn đấu 100% học viên tốt nghiệp ra trường đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ của lực lượng vũ trang Thủ đô trong tình hình mới. 

 

 

Học viên Trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội thực hiện nội dung kiểm tra Điều lệnh đội ngũ.  

Ảnh: M.Quang


Để thực hiện mục tiêu đặt ra, trên cơ sở nội dung, chương trình khung, Nhà trường nghiên cứu, thiết kế nội dung, chương trình cụ thể cho từng đối tượng, sát với mục tiêu, yêu cầu đào tạo, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, phù hợp với đặc thù xây dựng khu vực phòng thủ của các quận, huyện cũng như nhiệm vụ của lực lượng vũ trang Thủ đô. Chương trình, nội dung đào tạo của Nhà trường không chỉ nhằm trang bị cho học viên kiến thức chuyên ngành theo hướng “cơ bản, hệ thống, thống nhất, chuyên sâu”, mà còn chú trọng trang bị phương pháp luận khoa học về những vấn đề chính trị, quân sự, kinh tế, xã hội... của đất nước, năng lực, kinh nghiệm trong công tác quản lý, chỉ huy, khả năng xử trí các tình huống đấu tranh quốc phòng trong thời bình và khi có chiến tranh xảy ra.


Cùng với đổi mới nội dung, chương trình, Nhà trường chú trọng đổi mới công tác quản lý, phương pháp dạy-học theo hướng “lấy người học làm trung tâm, giáo viên gợi mở, định hướng phương pháp tiếp cận để người học nghiên cứu, khai thác nội dung, biến quá trình đào tạo thành quá trình tự đào tạo”, kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục và đào tạo với rèn luyện học viên. Cụ thể, Nhà trường chỉ đạo cơ quan, các khoa, đơn vị tiếp tục hoàn thiện hệ thống chương trình, kế hoạch, quy chế công tác, từng bước đưa các hoạt động của Nhà trường vào nền nếp chính quy, phân cấp quản lý, nâng cao tính tự chủ, tinh thần trách nhiệm của cá nhân, tập thể; thực hiện làm theo kế hoạch, quy chế, điều lệ, điều lệnh của Quân đội, pháp luật của Nhà nước.

 

Chú trọng nâng cao chất lượng từng khâu trong quy trình giáo dục-đào tạo, nhất là tuyển chọn đầu vào đào tạo cán bộ theo chức vụ chặt chẽ, đúng tiêu chuẩn, quy định. Tiếp tục đổi mới hình thức, phương pháp giảng dạy phù hợp với từng đối tượng, theo hướng mở, thiết thực, hiệu quả, phát huy tính tích cực, chủ động, tư duy sáng tạo người học; giảm dần thời gian lên lớp lý thuyết, tăng thời gian huấn luyện thực hành và học tập thực tế; coi trọng bồi dưỡng năng lực tư duy, tổ chức huấn luyện quản lý, chỉ huy, tham mưu, tiến hành công tác Đảng, công tác chính trị cho học viên. Đặc biệt, trong diễn tập thực nghiệm cho học viên cuối khóa, đổi mới mạnh mẽ theo hướng từ chỉ đạo kịch bản sang chỉ đạo theo tình huống, nhằm nâng cao khả năng tư duy, trình độ chỉ huy, phối hợp hiệp đồng tác chiến, xử trí tình huống... cho người học, đảm bảo sát với yêu cầu của chiến tranh nhân dân. Cùng với đó, Nhà trường chú trọng gắn công tác huấn luyện với rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất, đạo đức người quân nhân cách mạng, xây dựng động cơ, thái độ, trách nhiệm, tác phong học tập, chấp hành nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật của học viên; mở rộng các hình thức thi vấn đáp, thi thực hành; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát của cơ quan chức năng, bảo đảm kết quả giáo dục-đào tạo khách quan, đúng thực chất.


Bồi dưỡng, nâng cao chất lượng toàn diện đội ngũ cán bộ, giáo viên là nhân tố trực tiếp quyết định đến kết quả thực hiện mục tiêu “phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực” mà Đảng đã đề ra. Nhận thức rõ vấn đề trên, Nhà trường đã triển khai thực hiện tốt công tác cán bộ; chú trọng khâu quy hoạch, kế hoạch bồi dưỡng phát triển toàn diện đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý; ưu tiên đội ngũ giáo viên nòng cốt mạnh, nguồn thạc sĩ, giáo viên giỏi. Nhà trường chủ động báo cáo, đề nghị Bộ Tư lệnh Thủ đô điều động những cán bộ có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm công tác từ các đơn vị, địa phương về làm giáo viên và ưu tiên chỉ tiêu đi đào tạo tại các học viện, nhà trường trong Quân đội.

 

Đồng thời, đa dạng hình thức đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ, kỹ năng, nghiệp vụ sư phạm, kinh nghiệm thực tiễn, cũng như rèn luyện tư thế, tác phong, xây dựng đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ, giáo viên. Cùng với đó, Nhà trường tăng cường công tác tập huấn, bồi dưỡng tại chỗ, cử giáo viên đi thực tế tại các địa phương, tham gia các cuộc diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện, diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã,… để bổ sung kiến thức cần thiết, phục vụ trực tiếp cho giảng dạy. Mặt khác, Nhà trường duy trì nền nếp hội thi giáo viên, cán bộ quản lý giỏi cấp cơ sở, cấp trường; lựa chọn, cử giáo viên tham gia thi giáo viên dạy giỏi do Bộ Quốc phòng tổ chức. 5 năm qua, Nhà trường đã tổ chức Hội thi cán bộ quản lý giỏi cho 62 lượt cán bộ; Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp khoa và trường cho 137 lượt giáo viên; Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị giỏi và báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi cho 78 lượt cán bộ đạt mục đích, yêu cầu đề ra.


Bên cạnh đó, Nhà trường đẩy mạnh việc nghiên cứu biên soạn giáo trình, tài liệu, văn kiện diễn tập cho các đối tượng như cán bộ quân sự địa phương, cán bộ chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn... Chủ động cải tiến, sáng kiến mô hình học cụ phục vụ thiết thực cho quá trình huấn luyện, ưu tiên các đề tài khoa học trực tiếp góp phần nâng cao chất lượng giáo dục-đào tạo của Nhà trường. 5 năm qua, toàn trường đã nghiên cứu, nghiệm thu được 8 đề tài, 52 giáo trình, tài liệu cấp trường; 11 giáo trình, tài liệu cấp bộ; 21 sáng kiến, cải tiến cấp trường, 12 sáng kiến, cải tiến cấp Bộ Tư lệnh và 7 sáng kiến, cải tiến cấp Bộ Quốc phòng được nghiệm thu, đưa vào áp dụng trong công tác giáo dục-đào tạo, huấn luyện của Nhà trường.


Với việc đổi mới toàn diện bằng những biện pháp đồng bộ, thiết thực, chất lượng giáo dục-đào tạo của Nhà trường đã được nâng lên rõ rệt. Trong 5 năm qua (2014-2019), Nhà trường đã huấn luyện, đào tạo cho hơn 30 đối tượng, 356 lớp, với 22.402 học viên. Kết quả tốt nghiệp có 100% đạt yêu cầu, trong đó có trên 70% đạt loại khá, giỏi. Tuyệt đại đa số học viên sau khi tốt nghiệp đã vận dụng, phát huy tốt kiến thức được học vào thực hiện nhiệm vụ, chức trách được giao, nhiều học viên phát triển lên các cương vị cao hơn trong bộ máy chính quyền địa phương.


P.Linh

Tin khác