Xây dựng đơn vị VMTD

Đảng ủy Trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội: Lãnh đạo nâng cao chất lượng giáo dục-đào tạo đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao         

; đăng: 21:27, 07/05/2020; công bố ngày: 00:00, 07/05/2020; truy cập 204 lượt;

 

QPTĐ-Quán triệt và triển khai thực hiện Chương trình 03 của Đảng ủy  Bộ Tư lệnh về “Nâng cao chất lượng giáo dục-đào tạo của Trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội”, những năm qua, Đảng ủy Trường Quân sự đã cụ thể hóa bằng nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo trong từng tháng, quý, năm và từng khóa học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục-đào tạo (GD-ĐT) đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ được giao. Thường xuyên bám sát sự chỉ đạo của cơ quan chức năng cấp trên, phối hợp chặt chẽ đơn vị giao nguồn đào tạo, xây dựng kế hoạch, nội dung, chương trình phù hợp từng đối tượng, sát yêu cầu nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của lực lượng vũ trang Thủ đô. Đã chủ động đổi mới chương trình, phương pháp GD-ĐT trên cơ sở 3 quan điểm, 8 nguyên tắc, 6 mối kết hợp, với phương châm “Cơ bản, hệ thống, thống nhất, chuyên sâu”. Thực hiện nghiêm túc công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho cán bộ, giáo viên, nâng cao trình độ, bổ sung kiến thức, nội dung mới; tích cực ứng dụng công nghệ thông tin vào đổi mới phương pháp dạy và học, đến nay, đã có 44 lượt đồng chí được công nhận giáo viên giỏi, 25 lượt đồng chí được công nhận cán bộ quản lý giỏi. Thường xuyên nắm chắc chất lượng đầu vào, mục tiêu đào tạo từng đối tượng để xây dựng kế hoạch, chương trình phù hợp, ưu tiên huấn luyện thực hành, huấn luyện ngoài thao trường và diễn tập cuối khóa. 

 

 

Trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội

không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục-đào tạo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. 

        
Hằng năm, Đảng ủy có Nghị quyết chuyên đề lãnh đạo nhiệm vụ GD-ĐT, nghiên cứu khoa học, trong đó, tập trung thực hiện tốt phương châm “Xây dựng Nhà trường chính quy, thân thiện; cán bộ, giáo viên mẫu mực; học viên, chiến sĩ, công nhân viên tích cực”; đã cụ thể hóa thành 15 tiêu chí “một tập trung, hai nhất, ba không, bốn có, năm nâng cao” và đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho các đối tượng trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện.

 

 

Học viên Trường Quân sự trong giờ huấn luyện.

 

Đồng thời, Nhà trường đã kịp thời bổ sung Quy chế GD-ĐT, Quy chế thi giáo viên dạy giỏi, cán bộ quản lý giỏi; đưa hình thức thi trắc nghiệm, tự luận dạng “đề mở”, xây dựng, quản lý ngân hàng đề thi; quy định thống nhất trong chỉ đạo, quản lý, điều hành công tác GD-ĐT; lần đầu tiên tổ chức thành công thi tốt nghiệp quốc gia đối tượng học viên liên thông cao đẳng lên đại học; chỉ đạo Khoa giáo viên xây dựng hoàn chỉnh 785 bộ đề cương chi tiết từng đối tượng học viên; duy trì nền nếp hoạt động phương pháp, hoạt động thông qua giáo án, bài giảng, dự giờ, từng bước nâng cao chất lượng giảng dạy; thực hiện nền nếp chế độ sơ, tổng kết rút kinh nghiệm hằng tháng, quý và khoá học; phối hợp với địa phương và đơn vị tổ chức khảo sát chất lượng học viên sau khi tốt nghiệp, rút kinh nghiệm, điều chỉnh nội dung, phương pháp quản lý, giảng dạy; hoàn thành nội dung, chương trình GD-ĐT, bồi dưỡng, tập huấn cho 20.677 học viên các đối tượng; kết quả kiểm tra, thi tốt nghiệp hằng năm đều đạt 100% yêu cầu, trong đó tỷ lệ khá, giỏi 89,84%, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người, vũ khí, trang bị; học viên tốt nghiệp ra trường đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

 

Tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho cán bộ đối tượng 2, 3 của các bộ, ngành Trung ương, sở, ban, ngành Thành phố, các trường đại học trên địa bàn và phối hợp với Hội đồng Giáo dục quốc phòng, an ninh các quận, huyện, thị xã tổ chức bồi dưỡng, cấp chứng chỉ cán bộ đối tượng 3, 4 tổng số 10.354 đồng chí. Bên cạnh đó, thường xuyên quan tâm chỉ đạo công tác nghiên cứu khoa học, cải tiến mô hình học cụ, biên soạn giáo trình tài liệu phục vụ GD-ĐT; đã có 7 đề tài, 46 giáo trình tài liệu, 20 sáng kiến được nghiệm thu đạt chất lượng cao, có 8 sáng kiến, 44 giáo trình tài liệu được nhân bản, áp dụng vào thực tiễn phục vụ huấn luyện góp phần nâng cao chất lượng GD-ĐT của Nhà trường.


Để đáp ứng yêu cầu đòi hỏi ngày càng cao, trong những năm tới, việc nâng cao chất lượng GD-ĐT là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Nhà trường. Trong đó, tập trung vào một số nội dung, biện pháp chủ yếu sau:


Lãnh đạo triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của các cấp về nhiệm vụ GD-ĐT. Đổi mới nội dung, chương trình đào tạo, phương pháp dạy- học  phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị. Từng bước xây dựng Nhà trường theo mô hình “Nhà trường thông minh, tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư”; Lãnh đạo xây dựng kế hoạch, chương trình huấn luyện bảo đảm tính khoa học, sát với từng đối tượng và yêu cầu phát triển của LLVT Thủ đô trong tình hình mới. Từng bước điều chỉnh nội dung, chương trình, môn học theo hướng tăng thời gian học thực hành và thời gian học viên tự nghiên cứu, thảo luận, phát huy tính tích cực của người học. Thực hiện đúng, đủ nội dung, thời gian đào tạo cho các đối tượng. 


Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ toàn diện và chất lượng giảng dạy của đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý; nâng cao năng lực, trình độ tham mưu, xây dựng kế hoạch, phối hợp hiệp đồng điều hành của các cơ quan, khoa, đơn vị. Trong đó, đổi mới phương pháp giảng dạy; đồng thời, tập trung đổi mới phương pháp chỉ đạo, điều hành huấn luyện; thi, kiểm tra, phương pháp dạy-học, gắn huấn luyện với rèn luyện; biên soạn giáo trình, tài liệu, thực hiện “Dạy thực chất, học thực chất, đánh giá kết quả thực chất”. 


Chủ động kiện toàn, từng bước chuẩn hóa đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý; tích cực xét, đề nghị cấp trên gửi đi học tập, bồi dưỡng trong các học viện, nhà trường. Đẩy mạnh khuyến khích việc tự học tập, tự nghiên cứu nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và tham gia nghiên cứu khoa học; duy trì có nền nếp hoạt động phương pháp, phát huy vai trò của các khoa, tổ giáo viên trong quản lý, rèn luyện và đánh giá chất lượng giáo viên; Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến cải tiến mô hình học cụ phục vụ công tác GD-ĐT. Chủ động biên soạn giáo trình, tài liệu; bảo đảm đầy đủ, đồng bộ cơ sở vật chất, tài liệu cho nghiên cứu, giảng dạy, học tập; quan tâm đầu tư, khai thác, ứng dụng sáng kiến, đề tài khoa học, giáo trình, tài liệu áp dụng vào quá trình GD-ĐT, huấn luyện; đầu tư xây dựng, khai thác hiệu quả hệ thống thư viện điện tử góp phần nâng cao chất lượng GD-ĐT của Nhà trường.


Tăng cường công tác thanh tra, kiểm huấn; thực hiện nghiêm quy chế thi, kiểm tra; hoàn thiện hệ thống ngân hàng đề thi đưa vào sử dụng, bảo đảm “thi kiểm tra, đánh giá kết quả thực chất”. “Giáo dục, đào tạo là quốc sách hàng đầu” để xây dựng đội ngũ cán bộ quân sự cơ sở của LLVT Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đảng ủy-Ban Giám hiệu Trường Quân sự quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng mối đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ; đổi mới, nâng cao chất lượng toàn diện công tác giáo dục, đào tạo, xây dựng Nhà trường xứng đáng là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, giáo dục quốc phòng-an ninh của Thủ đô Anh hùng.

 

Đại tá Đỗ  Hồng Thái
Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường

 

 

Tin khác