Xây dựng đơn vị VMTD

50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Xây dựng nền quốc phòng toàn dân trên địa bàn quận Thanh Xuân vững mạnh         

; đăng: 08:22, 30/08/2019; công bố ngày: 00:00, 30/08/2019; truy cập 843 lượt;

 

QPTĐ-Trong những ngày mùa Thu lịch sử, mỗi người dân Việt Nam lại bồi hồi, xúc động nhớ về Bác Hồ kính yêu. Người để lại cho toàn Đảng, toàn dân ta một văn kiện lịch sử vô giá, đó là bản Di chúc thiêng liêng mà đến nay và mãi về sau, chúng ta luôn ghi nhớ, học tập và làm theo. Trong bản Di chúc lịch sử, mong muốn cuối cùng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trước lúc đi xa là “Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới”. Lời Di chúc ấy thể hiện rõ tư tưởng của Người về xây dựng nền quốc phòng toàn dân (QPTD) vững mạnh, thế trận lòng dân vững chắc.

 

 

Dân quân quận Thanh Xuân thực binh đánh địch tiến công hỏa lực vào địa bàn

trong Diễn tập khu vực phòng thủ quận năm 2018.  

 

Tư tưởng đó là sự kế thừa, phát triển truyền thống, kinh nghiệm trong lịch sử hàng ngàn năm dựng nước, giữ nước của dân tộc; là sự vận dụng sáng tạo lý luận chủ nghĩa Mác-Lênin vào thực tiễn cách mạng Việt Nam. Quốc phòng toàn dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh là nền quốc phòng của dân, do dân, vì dân. “Toàn dân” theo tư tưởng của Người là toàn dân tộc, được thể hiện rõ trong “Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến” năm 1946: “Bất kỳ đàn ông, đàn bà, bất kỳ người già, người trẻ, không phân chia tôn giáo, đảng phái, dân tộc, hễ là người Việt Nam thì phải đứng lên đánh thực dân Pháp để cứu Tổ quốc…”. Người chỉ rõ, việc tham gia kháng chiến bảo vệ Tổ quốc là trách nhiệm của mọi người dân, mọi cấp, mọi ngành, tất cả các thành phần, lực lượng xã hội, bất cứ ai là công dân Việt Nam yêu nước đều phải tham gia. 


Quận Thanh Xuân là địa bàn quan trọng về quốc phòng-an ninh của Thủ đô Hà Nội. Những năm qua, thấm nhuần lời dạy của Bác, Đảng bộ, chính quyền, LLVT và nhân dân quận đã quán triệt, triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Quận ủy, UBND quận đã có nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trong đó xây dựng nền QPTD vững mạnh là một trong những nội dung trọng tâm.

 

Từ đó, Ban CHQS quận đã tích cực, chủ động tham mưu với Quận ủy, UBND quận lãnh đạo, chỉ đạo, hoàn thành tốt nội dung xây dựng nền QPTD; xây dựng KVPT vững chắc. Quận đã hoàn chỉnh Hồ sơ quy hoạch công trình TX-01 trong KVPT, sẵn sàng triển khai khi được phê duyệt; xây dựng mới 8/11 trụ sở Ban CHQS phường; thường xuyên nắm chắc tình hình địa bàn, kịp thời giải quyết những vấn đề nảy sinh. Duy trì nghiêm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu; phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho LLVT quận... Phối hợp chặt chẽ với Công an giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, nhất là trong những thời điểm phức tạp, nhạy cảm. 


Đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng cho mọi tầng lớp nhân dân hiểu rõ quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước về xây dựng nền QPTD gắn với triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua yêu nước, Phong trào Thi đua Quyết thắng, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cùng với phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động khác trong Quân đội. Kịp thời biểu dương người tốt, việc tốt để nhân rộng, lan tỏa trong cơ quan, đơn vị và xã hội, qua đó nâng cao nhận thức và cảnh giác với âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, “phi chính trị hóa” Quân đội của các thế lực thù địch; kịp thời định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân không dao động trước những vấn đề lệch lạc, sai trái, đồng thời củng cố “thế trận lòng dân” vững chắc.


Tham mưu hiệu quả với Hội đồng Nghĩa vụ quân sự quận triển khai, hướng dẫn cơ sở thực hiện đầy đủ quy trình tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Mười năm qua, đã tuyển chọn được 765 công dân lên đường nhập ngũ, đạt 100% chỉ tiêu, bảo đảm dân chủ, công khai và đúng luật. Tổ chức bồi dưỡng và giáo dục kiến thức QP-AN cho trên 50.000 lượt đối tượng và học sinh, sinh viên, qua đó giúp cho các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thanh, thiếu niên nhận thức đúng tình hình nhiệm vụ của địa phương, đất nước, từ đó nâng cao cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch.


Cùng với việc xây dựng lực lượng thường trực chính quy, Ban CHQS quận chú trọng tham mưu với Quận ủy, UBND quận xây dựng lực lượng dự bị động viên hùng hậu, lực lượng dân quân, tự vệ “vững mạnh, rộng khắp” đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ quận, diễn tập chiến đấu phòng thủ phường sát thực tế. Thông qua diễn tập đã từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành, khả năng làm tham mưu, tổ chức thực hiện của cấp ủy, chính quyền, Ban CHQS, các ban, ngành, đoàn thể các cấp và khả năng SSCĐ của LLVT; đồng thời củng cố, xây dựng KVPT ngày càng vững chắc.


Bên thềm Đại hội Đảng các cấp đang đến gần, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, chúng ta càng ghi nhớ và vận dụng tư tưởng trong bản Di chúc của Người vào công cuộc xây dựng, chính đốn Đảng; rèn luyện đạo đức, phong cách, phẩm chất của cán bộ, đảng viên. Đảng bộ Quân sự quận xác định nhiệm vụ tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp trong Đảng bộ chính là hành động thiết thực nhất làm theo Di chúc của Bác. Phải bám sát vào Chỉ thị số 35 ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị (Khóa XII) để chuẩn bị thật tốt cho Đại hội. Trước mắt, thực hiện nghiêm các quy chế, quy định của Đảng về công tác cán bộ; tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng cấp ủy viên các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 để chuẩn bị tốt nhân sự Đại hội. Quá trình tổ chức thực hiện phải đoàn kết, giữ vững nguyên tắc, bảo đảm dân chủ, công khai, khách quan, minh bạch như Chỉ thị 35 yêu cầu và “phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau” như Di chúc của Bác căn dặn.


Nguyễn Xuân Thủy

 

Tin khác