Xây dựng đơn vị VMTD

50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Xây dựng nền quốc phòng toàn dân trên địa bàn quận Thanh Xuân vữ