Tin trong nước

Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 94 Quân ủy Trung ương-Đảng ủy Công an Trung ương-Thành ủy Hà Nội: Đánh giá kết quả công tác phối hợp Quý 1/2019         

; đăng: 19:57, 11/04/2019; công bố ngày: 00:00, 11/04/2019;

 

QPTĐ-Chiều 10-4, tại Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 94 Quân ủy Trung ương-Đảng ủy Công an Trung ương-Thành ủy Hà Nội tổ chức giao ban đánh giá kết quả công tác phối hợp Quý 1, triển khai nhiệm vụ Quý 2/2019. 

 

 

Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 94 Quân ủy Trung ương-Đảng ủy Công an Trung ương-Thành ủy Hà Nội

giao ban đánh giá kết quả công tác phối hợp Quý 1/2019. 


Quý 1, Cơ quan thường trực đã chủ động tham mưu cho Ban Chỉ đạo 94 Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương và Thành ủy Hà Nội tham mưu nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo, giữ vững sự lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa; kịp thời thông tin, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và phát triển kinh tế-xã hội... Đồng thời, phối hợp cung cấp thông tin về hoạt động chống phá của các thế lực thù địch phục vụ nhiệm vụ tuyên truyền, qua đó, kịp thời định hướng tư tưởng, dư luận trong cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, góp phần giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội và Công an.

 

Quý 2/2019, Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 94 Quân ủy Trung ương-Đảng ủy Công an Trung ương-Thành ủy Hà Nội xác định một số nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, tập trung thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng gắn với phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Cùng với đó, chủ động tham mưu các giải pháp nghiên cứu, đánh giá, dự báo chính xác tình hình, nhất là âm mưu, thủ đoạn mới của các thế lực thù địch; kịp thời thông tin, định hướng tư tưởng cho bộ đội và nhân dân trước các sự kiện quan trọng của đất nước, những vấn đề phức tạp, nhạy cảm trong nước, khu vực và quốc tế. Mặt khác, quan tâm bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho lực lượng chuyên sâu để luôn nắm chắc tình hình cơ sở, địa bàn, thủ đoạn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, không để bị động, bất ngờ…


Đ.Ngọc-H.Hải

 

Tin khác