Việc cấp thẻ Bảo hiểm Y tế quân nhân         

; đăng: 21:17, 07/07/2017; công bố ngày: 00:00, 07/07/2017;

 

Hỏi: Việc cấp thẻ Bảo hiểm Y tế của quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân được quy định như thế nào? Hồ sơ và trình tự cấp thẻ Bảo hiểm Y tế ra sao?

Trả lời: Khoản 1, Điều 7, Nghị định 70/ 2015/ NĐ-CP, ngày 01 tháng 09 năm 2015 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Bảo hiểm Y tế đối với Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đã quy định việc cấp thẻ Bảo hiểm Y tế như sau:

 

1. Thẻ Bảo hiểm Y tế của quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân do Bộ Quốc phòng quản lý do Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng cấp.

2. Thẻ Bảo hiểm Y tế người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân thuộc bộ khác, ngành, tỉnh, thành phố quản lý do Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố cấp.

Về hồ sơ cấp thẻ Bảo hiểm Y tế đối với quân nhân: Tại Khoản 2, Điều 7, Nghị định số 70/2015/NĐ-CP quy định như sau:

1. Tờ khai của đơn vị quản lý hoặc cá nhân đối với trường hợp tham gia Bảo hiểm Y tế lần đầu.

2. Danh sách kèm theo dữ liệu điện tử người tham gia Bảo hiểm Y tế do đơn vị quản lý quân nhân lập.

3. Trong thời hạn 10 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ quy định), Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng phải chuyển thẻ Bảo hiểm Y tế cho đơn vị quản lý quân nhân.

Về trình tự cấp thẻ Bảo hiểm Y tế đối với quân nhân: Tại Khoản 3 Điều 4, Thông tư Liên tịch số 85/2016/TTLT-BQP-BYT-BTC, ngày 20/6/2016 giữa Bộ Quốc phòng, Bộ Y tế và Bộ Tài Chính quy định trình tự, thủ tục cấp thẻ Bảo hiểm Y tế đối với quân nhân như sau:

 

1. Quý IV hằng năm, cá nhân lần đầu tham gia Bảo hiểm Y tế lập Tờ khai hoặc Tờ khai thay đổi thông tin tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm Y tế, gửi đơn vị quản lý trực tiếp.

2. Trong thời hạn 5 ngày làm việc (kể từ ngày nhận được Tờ khai hợp lệ), đơn vị quản lý trực tiếp kiểm tra tính hợp pháp, chính xác để tổng hợp, lập danh sách đề nghị cấp thẻ Bảo hiểm Y tế, gửi đơn vị cấp trên đến cấp Sư đoàn (tương đương).

 3. Trong thời hạn 5 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ quy định), đơn vị cấp Sư đoàn (tương đương) tổng hợp, gửi Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng.

4. Trong thời hạn 10 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ quy định), Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng phải cấp thẻ Bảo hiểm Y tế và chuyển về đơn vị.

 

BBT

Tin khác