Thanh toán tiền ăn bệnh viện, bệnh xá         

; đăng: 21:08, 07/09/2017; công bố ngày: 00:00, 07/09/2017;

 

 Hỏi: Quân nhân có được hưởng tiền ăn bệnh viện, bệnh xá không?   

Trả lời: Điều 10, Chương III, Thông tư liên tịch số 85/2016/TTLT-BQP-BYT-BTC, ngày 20/6/2016 giữa Bộ Quốc phòng, Bộ Y tế và Bộ Tài chính quy định quân nhân được ngân sách Nhà nước thanh toán tiền ăn bệnh viện, bệnh xá, như sau:

1. Đối tượng quy định tại Điều 2 Thông tư này khi đi Điều trị nội trú tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh quân y hoặc y tế các bộ, ngành, địa phương có tổ chức chăm sóc dinh dưỡng theo quy định của Bộ Y tế được hưởng chế độ tiền ăn bệnh viện, bệnh xá theo mức quy định tại Nghị định số 123/2003/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2003 quy định tiêu chuẩn vật chất hậu cần đối với quân nhân tại ngũ và Nghị định số 65/2009/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2009 sửa đổi, bổ sung Nghị định số 123/2003/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2003; Nghị định số 13/2013/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2013 quy định tiêu chuẩn vật chất hậu cần của lực lượng tàu ngầm chiến dịch và Nghị định số 32/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 4 năm 2013 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Cơ yếu về chế độ chính sách đối với người làm công tác cơ yếu và do ngân sách quốc phòng bảo đảm đối với đối tượng quản lý của Bộ Quốc phòng, Ban Cơ yếu Chính phủ; ngân sách của các Bộ, ngành, địa phương bảo đảm đối với đối tượng quản lý của các Bộ, ngành, địa phương.

 

2. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh quân y có trách nhiệm đảm bảo tiêu chuẩn, chế độ ăn bệnh viện, bệnh xá trực tiếp cho người bệnh và quyết toán hằng tháng với cơ quan tài chính cùng cấp. Người bệnh phải nộp tiền ăn cơ bản cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Chế độ ăn bệnh viện, bệnh xá được đảm bảo đúng, đủ tiêu chuẩn, định lượng, không cấp bằng tiền cho người bệnh.

3. Trường hợp điều trị nội trú ở cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ngoài quân đội được đảm bảo tiền ăn bệnh lý chênh lệch theo số ngày thực tế điều trị. Tài chính cơ quan, đơn vị quản lý đối tượng quy định tại Điều 2 Thông tư này có trách nhiệm thanh toán cho đối tượng và quyết toán hằng tháng với cơ quan tài chính cấp trên. Hồ sơ thanh toán, quyết toán là bản phôtô giấy ra viện có xác nhận của Thủ trưởng đơn vị quản lý trực tiếp đối tượng và giấy xác nhận việc đảm bảo ăn bệnh lý của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nơi điều trị cho đối tượng.

 

Như vậy, quân nhân được thanh toán tiền ăn bệnh viện, bệnh xá, cụ thể như sau:

1. Trường hợp điều trị nội trú tại bệnh viện quân y, bệnh xá quân y: Do cơ sở khám, chữa bệnh đó đảm bảo tiêu chuẩn, chế độ ăn trực tiếp cho quân nhân (không cấp bằng tiền mặt).

2. Trường hợp điều trị nội trú ở cơ sở khám, chữa bệnh ngoài Quân đội: được đảm bảo tiền ăn bệnh lý chênh lệch theo số ngày thực tế điều trị. Quân nhân có trách nhiệm nộp giấy ra viện (bản phôtô) và giấy xác nhận việc đảm bảo ăn bệnh lý (của cơ sở khám, chữa bệnh nơi điều trị) để được đơn vị thanh toán.

 

BBT

Tin khác