Luận bàn, bình luận

Xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị         

; đăng: 15:11, 06/07/2018; công bố ngày: 00:00, 06/07/2018; truy cập 701 lượt;

 

QPTĐ-Quan điểm của Đảng về xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị có vị trí, tầm quan trọng đặc biệt. Đại hội XII của Đảng nhấn mạnh vấn đề xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị trong tình hình mới, đồng thời khẳng định: Xây dựng Quân đội nhân dân vững mạnh về chính trị, nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân; tiếp tục giữ vững, tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lý tập trung, thống nhất của Nhà nước đối với quân đội nhân dân và sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

 

 

Xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

 

Xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh về chính trị là nguyên tắc cơ bản, xuyên suốt quá trình xây dựng quân đội cách mạng của Đảng và đã được vận dụng sáng tạo, phát triển cho phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của từng giai đoạn cách mạng. Hiện nay, chúng ta đang xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực, trong nước vừa có những thời cơ, thuận lợi mới, vừa phải đối mặt với những nguy cơ, thách thức mới. Ở trong nước, tình hình chính trị, kinh tế-xã hội tiếp tục ổn định, quốc phòng-an ninh không ngừng được củng cố, tăng cường.

 

Tuy nhiên, các thế lực thù địch tiếp tục tăng cường các hoạt động chống phá ta một cách toàn diện với thủ đoạn ngày càng quyết liệt hơn, đặc biệt là đẩy mạnh các hoạt động lợi dụng dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo, những khó khăn, phức tạp và yếu kém trong công tác quản lý, điều hành phát triển kinh tế-xã hội, giải quyết các quan hệ quốc tế… để tuyên truyền, kích động thực hiện “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” chế độ chính trị ở nước ta.

 

Tình hình tranh chấp trên biển Đông ngày càng phức tạp, bên cạnh đó, trong nội bộ còn có những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, tình trạng phân hóa giàu nghèo, khiếu kiện đông người tiếp tục gia tăng, thậm chí đã có những hành động quá khích gây tổn hại về kinh tế, sự ổn định về chính trị và uy tín của đất nước.


Trong tình hình mới, yêu cầu xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, đòi hỏi trước hết phải nắm vững những nguyên tắc cơ bản của Chủ nghĩa Mác -Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam trong xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị.

 

Mặt khác, phải nhận thức ngày càng đầy đủ hơn, sâu sắc hơn đặc điểm, tình hình mới tác động đến xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị để tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp xây dựng quân đội phù hợp với yêu cầu, nội dung của nhiệm vụ cách mạng trong thời kỳ mới. Phải giáo dục, bồi dưỡng cho cán bộ, chiến sĩ luôn kiên định mục tiêu, lý tưởng chiến đấu vì độc lập dân tộc và CNXH đi đôi với chủ động đấu tranh với những biểu hiện chệch hướng XHCN, nhất là trong điều kiện phát triển kinh tế, mở cửa, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, đòi hỏi phải không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị của quân đội, nhất là trước tác động của tình hình thế giới, khu vực và trong nước với nhiều diễn biến phức tạp, khó lường.

 

Xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị nhằm nâng cao chất lượng chính trị của quân đội lên một bước mới về chất, bảo đảm cho quân đội luôn là lực lượng chiến đấu, lực lượng chính trị trung thành với Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ XHCN. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác Đảng, công tác chính trị; phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ chính trị. Chú trọng xây dựng các tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, lãnh đạo hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Phát huy hơn nữa vai trò của quân đội đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, lý luận; phòng, chống hiệu quả và làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “phi chính trị hóa” quân đội của các thế lực thù địch, phản động.


Xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị là nhân tố quyết định sự trưởng thành và lớn mạnh của quân đội, bảo đảm cho quân đội giữ vững bản chất cách mạng, tiến lên chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, thực sự là lực lượng chính trị trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước, nhân dân, là công cụ bạo lực chủ yếu giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.


Hữu Văn

 

 

Tin khác