Luận bàn, bình luận

Tỉnh táo trước những luận điệu chống phá Đảng và Nhà nước         

; đăng: 08:46, 09/11/2018; công bố ngày: 00:00, 09/11/2018; truy cập 1905 lượt;

 

QPTĐ-Trong những năm qua, đội ngũ trí thức Việt Nam luôn phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của mình và có nhiều đóng góp tích cực cho công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. Tuy nhiên, vẫn còn một số ít trí thức có những hành vi làm tổn hại đến sự nghiệp chung, gây bất lợi cho ổn định chính trị và sự đồng thuận xã hội. Mới đây nhất, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã ra thông báo về những sai phạm rất nghiêm trọng của ông Chu Hảo, nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Giám đốc-Tổng biên tập Nhà xuất bản Tri thức (Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam). 

 

 

Ông Chu Hảo có những bài viết, phát ngôn có nội dung trái với

Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng.


Từ sự việc này, trên một số trang mạng xã hội, các thế lực thù địch, phần tử phản động, cơ hội chính trị đã lợi dụng để tuyên truyền chống phá Đảng và Nhà nước. Chúng kêu gọi đảng viên từ bỏ Đảng; cổ súy cho hành động viết thư ngỏ với những nội dung đi ngược lại đường lối, quan điểm của Đảng; kêu gọi thành lập tổ chức, nhóm hội nhằm chống phá Đảng và Nhà nước. Chúng cho rằng, việc từ bỏ Đảng là góp phần tích cực để lãnh đạo Đảng biết mà tìm cách đổi mới hoặc không chịu đổi mới thì sẽ sụp đổ. Để tạo tiếng vang, chúng hướng dẫn hành động bằng cách đăng công khai tuyên bố lên các trang mạng xã hội... Chúng viện dẫn một số cá nhân đã có hành động bỏ Đảng, viết thư ngỏ, thành lập nhóm hội mà ông Chu Hảo là một ví dụ điển hình.


Vậy tại sao ông Chu Hảo lại bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị kỷ luật. Theo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, từ năm 2005 đến 2018, với vai trò là Giám đốc-Tổng biên tập, ông Chu Hảo đã để Nhà xuất bản Tri thức xuất bản 29 cuốn sách có nội dung sai phạm; trao giải thưởng một số đầu sách có nội dung phức tạp, nhạy cảm. Là một đảng viên, nguyên là lãnh đạo cao cấp của Đảng và Nhà nước nhưng từ năm 2011 đến nay, ông Chu Hảo đã tham gia ký tên, soạn thảo và trực tiếp soạn thảo 7 kiến nghị, thư ngỏ với nhiều nội dung chưa đúng, không phù hợp, trái với đường lối, quan điểm của Đảng và Nhà nước, để các phần tử xấu lợi dụng, xuyên tạc sự thật, ảnh hưởng đến uy tín và vai trò lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.

 

Không chỉ vậy, ông Chu Hảo đã “Vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm, có những bài viết, phát ngôn có nội dung trái với Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. 


 “Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” được đề cập ở đây là quá trình diễn biến theo chiều hướng suy thoái. Và từ “tự diễn biến” đến một mức độ nào đó sẽ chuyển sang “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên. Nguy hiểm hơn là từ “tự chuyển hóa” con người, đội ngũ cán bộ, đảng viên có thể dẫn đến “tự chuyển hóa” của cả một tổ chức, nhất là tổ chức đảng và hệ thống chính trị. “Tự diễn biến” trong cán bộ, đảng viên hiện nay có thể được biểu hiện ở cả trong nhận thức chính trị, đạo đức, lối sống, tư tưởng, niềm tin và ý chí quyết tâm hành động với các biểu hiện cụ thể, chẳng hạn: Suy giảm về nhận thức, về tư tưởng chính trị, ngày càng xa rời mục tiêu của chủ nghĩa xã hội, xa rời lý tưởng chiến đấu vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, xa rời Chủ nghĩa Mác-Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, xa rời đường lối của Đảng. Suy giảm niềm tin vào thắng lợi của chủ nghĩa xã hội, thắng lợi của công cuộc đổi mới đất nước vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Suy giảm niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước, phẩm chất và năng lực của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt. Suy giảm về phẩm chất đạo đức, lối sống, ngày càng xa rời những phẩm chất, chuẩn mực đạo đức, lối sống XHCN, trượt dần sang đạo đức, lối sống tư sản…Và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” như vậy nếu không được phát hiện, phòng, chống kịp thời sẽ dần dần lan rộng, gây nguy hại cho đất nước.


Để phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, chúng ta phải hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách, luật pháp, giữ nghiêm kỷ luật của Đảng, kỷ cương phép nước; thực hiện tự phê bình và phê bình trong Đảng nghiêm túc, trung thực từ trên xuống dưới, có hiệu quả cao, kết luận rõ ràng, xử lý nghiêm minh, tạo sự đồng thuận của nhân dân; thường xuyên làm tốt công tác giáo dục, quản lý, rèn luyện, nâng cao nhận thức cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt trong bộ máy lãnh đạo của Đảng, chính quyền các cấp. Cùng với đó, mỗi người dân cần tỉnh táo, nhận thức rõ những chiêu trò dụ dỗ, lôi kéo, kích động của các thế lực thù địch, phần từ cơ hội chính trị để đấu tranh hiệu quả, góp phần xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, tiếp tục lãnh đạo đất nước đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.


Đức Minh

Tin khác