Luận bàn, bình luận

Sứ mệnh lịch sử         

; đăng: 08:01, 17/08/2018; công bố ngày: 00:00, 17/08/2018; truy cập 2376 lượt;

 

QPTĐ-Ngày 02-9-1945, tại Quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản “Tuyên ngôn độc lập”, trịnh trọng tuyên bố trước toàn thế giới về sự ra đời của một nhà nước mới: Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Đây là sự kiện vĩ đại nhất trong lịch sử đấu tranh cách mạng của nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng. Sự kiện đó đã được khởi đầu bằng cuộc Cách mạng Tháng Tám đánh đổ chế độ thực dân, phong kiến, mở ra bước ngoặt lớn của cách mạng, đưa dân tộc Việt Nam bước sang kỷ nguyên mới-kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Nhân dân ta từ thân phận nô lệ đã trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình. Đánh giá ý nghĩa lịch sử của Cách mạng Tháng Tám, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Chẳng những giai cấp lao động và nhân dân Việt Nam ta có thể tự hào, mà giai cấp lao động và những dân tộc bị áp bức nơi khác cũng có thể tự hào rằng lần này là lần đầu tiên trong lịch sử cách mạng của các dân tộc thuộc địa và nửa thuộc địa, một Đảng mới 15 tuổi đã lãnh đạo cách mạng thành công, đã nắm chính quyền toàn quốc". 

 

 

Bản Tuyên ngôn độc lập ngày 2-9-1945 vẫn vẹn nguyên giá trị.

 

Trải qua  76 năm lịch sử sau Cách mạng Tháng Tám 1945, giá trị nhận thức, lý luận và thực tiễn của Cách mạng Tháng Tám đã được Đảng và nhân dân ta vận dụng sáng tạo vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Bài học về thời cơ trong Cách mạng Tháng Tám cho thấy, trên cơ sở đường lối lãnh đạo đúng đắn, Đảng ta đã phân tích, đánh giá tình hình thế giới, trong nước, qua đó chủ động nắm bắt thời cơ, quyết tâm tổ chức lãnh đạo quần chúng đứng lên giành chính quyền. Đây là bài học kinh nghiệm vô cùng quý báu về tạo thời cơ, tận dụng thời cơ và khai thác thời cơ trong lãnh đạo cách mạng của Đảng. Trong bối cảnh đổi mới và hội nhập, Đảng ta đã xác định có cả thời cơ và những nguy cơ, thách thức, do đó cần phải tranh thủ môi trường hòa bình, tranh thủ sự ủng hộ, hợp tác quốc tế, phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc, khai thác tiềm năng, thế mạnh để đẩy mạnh công nghiệp hóa-hiện đại hóa đất nước, đưa sự nghiệp đổi mới đất nước tiếp tục phát triển mạnh mẽ. 


Cách mạng Tháng Tám thành công nhờ sức mạnh “dời non, lấp biển” của cả một dân tộc. Chỉ trong một thời gian lịch sử, khi thời cơ xuất hiện, Đảng ta đã mau chóng tập hợp được quần chúng với sức mạnh to lớn để giành chính quyền. Vai trò của Mặt trận Việt Minh và các tổ chức quần chúng như Phụ nữ cứu quốc, Thanh niên cứu quốc, Nông dân cứu quốc...đã được phát huy cao độ, kêu gọi toàn dân đứng lên tham gia đánh đuổi Nhật, Pháp để dựng lên một nước Việt Nam tự do, độc lập. Trong giai đoạn hiện nay, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam càng có vai trò to lớn tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Mặt trận cần tiếp tục  phải đổi mới phương thức hoạt động, đa dạng hóa các hình thức tổ chức, để phát huy vai trò, nhất là vai trò giám sát và phản biện xã hội, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 


Một trong những bài học quý báu còn nguyên tính thời cuộc mà Cách mạng Tháng Tám đã đem lại, đó là bài học về phát huy sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại. Ngày nay, Đảng ta đã nắm bắt xu thế phát triển của thời đại, kịp thời đưa ra những quyết sách đổi mới, đổi mới tư duy, đổi mới mạnh mẽ về kinh tế trên cơ sở đổi mới từng bước về chính trị; vừa tranh thủ và phát huy sức mạnh nội lực, vừa tranh thủ, tận dụng những cơ hội của hội nhập, hợp tác quốc tế, đưa đất nước tiếp tục phát triển. Trong thực tiễn hơn 30 thực hiện công cuộc đổi mới đất nước, nước ta đã giành được những kết quả to lớn và có ý nghĩa lịch sử. Nền kinh tế phát triển nhanh, bền vững, đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt, góp phần nâng cao vị thế của đất nước trong khu vực và trên trường quốc tế. Đây là sự trưởng thành cả về tư duy và thực tiễn trong lãnh đạo đất nước của Đảng ta. 


Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là dấu son chói lọi, mở ra một thời kỳ đấu tranh và phát triển rực rỡ của đất nước. Cách mạng Tháng Tám đã đem lại sứ mệnh lịch sử cho Đảng và nhân dân ta tiếp tục tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của dân tộc Việt Nam.


Hữu Văn 

Tin khác