Nhận diện âm mưu kích động trí thức chống Đảng và Nhà nước         

; đăng: 16:34, 04/12/2018; công bố ngày: 00:00, 04/12/2018; truy cập 3511 lượt;

 

QPTĐ-Đảng ta luôn coi trí thức là một bộ phận của lực lượng cách mạng, là một trong những nhân tố quan trọng trong sự nghiệp phát triển đất nước. Trên thực tế, đội ngũ trí thức luôn có lòng yêu nước nồng nàn, lòng tự hào dân tộc, gắn bó với nhân dân lao động, gắn bó với sự nghiệp cách mạng do Đảng lãnh đạo, có ý chí vươn lên, nỗ lực nâng cao trình độ chuyên môn và hoàn thiện nhân cách, ngày càng đáp ứng tốt hơn những đòi hỏi mới của sự nghiệp phát triển đất nước. Nhiều trí thức trẻ thể hiện tính năng động, sáng tạo, thích ứng nhanh kinh tế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế. Nhưng cũng có một số trí thức do thiếu tu dưỡng, rèn luyện, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “cơ hội chính trị”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, có các hành động nói, viết, làm trái quan điểm, đường lối của Đảng. 

 

 

Đội ngũ trí thức đã có nhiều cống hiến to lớn cho đất nước.
Ảnh: Internet


Mới đây nhất, ông Chu Hảo, nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã lợi dụng vị trí Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà xuất bản Tri thức cho xuất bản những cuốn sách,  những bài viết, phát ngôn có nội dung trái với Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng. Nguy hại hơn, ông ta còn tham gia nhiều hội, nhóm nhưng không báo cáo và không được sự đồng ý của Chi bộ và tổ chức Đảng quản lý là vi phạm quy định của Đảng; quan hệ với các phần tử có quan điểm lệch lạc, sai trái gián tiếp tiếp tay cho các phần tử cơ hội, thù địch chống phá Đảng.

 

Vì vậy, việc ông Chủ Hảo bị khai trừ khỏi Đảng thể hiện đúng phương châm, quan điểm của Đảng “công minh, chính xác, kịp thời”, không có “vùng cấm”, không có ngoại lệ, bất cứ người vi phạm là ai, kể cả đương chức hay đã nghỉ hưu. Đó là là việc làm đúng đắn rất cần thiết và hợp lòng người, được đông đảo tầng lớp tri thức, cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân đồng tình ủng hộ.


Vậy mà trên một số trang mạng xã hội, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị lại cố tình bóp méo, kích động, đẩy vấn đề lên thành một hình thức đàn áp theo kiểu cách mạng văn hóa của thế kỷ XXI, rằng “Đảng đánh vào trí thức yêu nước có tài, có tâm. Đảng kỳ thị đội ngũ trí thức”. Rồi chúng kêu gọi “Trí thức đứng lên”. Chúng rêu rao “đã đến lúc phải đồng loạt đứng lên, làm trọn thiên chức sĩ phu cao quý của mình. Không thể chấp nhận cho một chủ nghĩa sai lạc, một chế độ bạo tàn, một chính đảng bất lực, những lãnh đạo chính trị thù ghét kiến thức, văn minh, tiến bộ tiếp tục tung hoành”. Các thế lực thù địch, phần từ phản động cổ súy đội ngũ trí thức từ bỏ Đảng. Chúng cho rằng, rời xa Đảng chính là thể hiện “tình đoàn kết” đối với những đảng viên trí thức công khai tuyên bố từ bỏ Đảng như Chu Hảo, Mạc Văn Trang, Nguyên Ngọc…


Việc móc nối, mua chuộc, lôi kéo, kích động đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ tham gia vào các hoạt động chống Đảng, Nhà nước, hình thành các tổ chức, hội, nhóm bất hợp pháp, sáng tác các tác phẩm trái với quan điểm, đường lối của Đảng, phủ nhận thành quả của cách mạng là âm mưu vô cùng thâm độc của các thế lực thù địch. Chúng biết rõ, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn nhấn mạnh quan điểm nhất quán là lấy “Liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và tầng lớp trí thức làm nòng cốt” của cách mạng. Do vậy, trí thức tách rời khỏi Đảng là âm mưu phá vỡ khối liên minh giai cấp, khối đại đoàn kết toàn dân. Từ đó, bóp méo, xuyên tạc, bôi nhọ Đảng, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, đòi “đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập”...


Nhận diện rõ âm mưu, thủ đoạn thâm độc của thế lực thù địch, hơn lúc nào hết, chúng ta phải không ngừng củng cố liên minh “giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và tầng lớp trí thức”. Bên cạnh việc quan tâm đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ lý luận chính trị; có những giải pháp về tuyển dụng, bố trí, sử dụng, Đảng, Nhà nước cũng cần có chế độ, chính sách đãi ngộ xứng đáng cho đội ngũ trí thức, để họ yên tâm cống hiến, xây dựng đất nước.


Đức Minh

Tin khác