Luận bàn, bình luận

Đừng mơ hồ về các tổ chức xã hội dân sự độc lập         

; đăng: 09:41, 01/08/2018; công bố ngày: 00:00, 01/08/2018; truy cập 1153 lượt;

 

QPTĐ-Tổ chức xã hội dân sự độc lập là những tổ chức tự nguyện, là liên minh, tập hợp những người có chung những mục tiêu, lý tưởng, tự quản trong hoạt động và tự chịu trách nhiệm về tài chính. Xã hội dân sự là sản phẩm, là con đẻ của các cuộc Cách mạng Dân chủ tư sản.  

 

 

Một tổ chức tự xưng là tổ chức xã hội dân sự độc lập.
Ảnh: Internet


Ở Việt Nam, quyền dân chủ, nhân quyền đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chính phủ Việt Nam thừa nhận ngay trong Tuyên ngôn độc lập tuyên bố trước quốc dân đồng bào và toàn thế giới ngày 2/9/1945 tại Quảng trường Ba Đình như một sự kế thừa và phát triển những tinh hoa của nhân loại. Đó là quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. Ngay tên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa cũng đã khẳng định nước Việt Nam độc lập là một nước dân chủ. Các bản Hiến pháp năm 1946, 1959, 1980, 1992, 2013 đều khẳng định bản chất xã hội Việt Nam là xã hội dân chủ, tôn trọng và bảo đảm quyền tự do dân chủ, quyền công dân và quyền con người. 


Tuy nhiên, gần đây nước ta đã xuất hiện một số tổ chức tự xưng là tổ chức xã hội dân sự độc lập hoạt động đòi dân chủ, nhân quyền dưới sự bảo trợ, tiếp tay của một số phần tử cơ hội chính trị và các thế lực thù địch. Việc xuất hiện các tổ chức xã hội dân sự độc lập âu cũng là tính khách quan khi Nhà nước ta chủ trương thực hiện nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần trong thời đại toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng.

 

Nhưng thật đáng nực cười là, trong khi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang nỗ lực phấn đấu xây dựng một nước Việt Nam “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” và ở đó quyền con người, quyền dân chủ của mỗi người dân Việt Nam được Đảng và Nhà nước ta tuyệt đối đề cao thì một số tổ chức gọi là xã hội dân sự độc lập lại ra sức tuyên truyền, cổ súy cho lối dân chủ tư sản. Lợi dụng những yếu kém, khuyết tật trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước để thổi phồng, bóp méo xuyên tạc, kêu gọi các tổ chức quốc tế lợi dụng các vấn đề dân chủ, nhân quyền để can thiệp, gây sức ép đối với nước ta.

 

Đòi Việt Nam phải thực hiện chế độ đa nguyên về chính trị, đa đảng đối lập… Họ tuyệt đối hóa quyền con người mà quên rằng: Hiến pháp năm 2013 đã khẳng định “Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do nhân dân làm chủ; tất cả quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân”. Trong xã hội Việt Nam, quyền con người và quyền công dân là một thể thống nhất không thể tách rời. Trong bất cứ một hình thức tổ chức của Nhà nước pháp quyền nào cũng không thể tuyệt đối hóa quyền con người mà xem nhẹ quyền và nghĩa vụ của công dân.


Đáng tiếc là vẫn còn không ít người có nhận thức mơ hồ về các tổ chức xã hội dân sự, mất cảnh giác dẫn đến “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” về lập trường, quan điểm chính trị, cố ý hoặc vô tình tham gia vào tổ chức xã hội dân sự độc lập. Cổ súy cho hoạt động của các tổ chức xã hội dân sự độc lập. Họ cho rằng chỉ có các tổ chức xã hội dân sự độc lập mới có dân chủ, quyền con người… Thực chất đây là một thủ đoạn chính trị, tư tưởng thâm độc, nhằm xóa bỏ chế độ xã hội do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, chuyển hóa chế độ Việt Nam sang con đường đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập theo mô hình phương Tây, đi ngược lại con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn. Ngay bây giờ và từ lúc này, chúng ta cần đề cao cảnh giác, không mơ hồ về các tổ chức xã hội dân sự độc lập.


PHÚC KIẾN

Tin khác