Luận bàn, bình luận

90 năm đấu tranh của Đảng         

; đăng: 13:38, 21/01/2020; công bố ngày: 00:00, 21/01/2020; truy cập 1578 lượt;

 

QPTĐ-Năm nay, toàn Đảng, toàn dân ta tự hào kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2020)-một chặng đường đấu tranh không ngừng của Đảng vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Với mục đích cao cả và đường lối đúng đắn, sáng tạo, Đảng ta đã lãnh đạo cách mạng Việt Nam vượt qua muôn vàn sóng to, gió lớn đi tới thắng lợi ngày nay.

 

 

Cách đây 60 năm, vào mùa Xuân năm 1960, nhân kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Đảng, nhà thơ Tố Hữu đã viết trong bài thơ nổi tiếng “Ba mươi năm đời ta có Đảng”:


“...Một ngày nhớ bao ngày xưa ấy
Ba mươi năm, biết mấy buồn vui!
Đắng cay nay mới ngọt bùi
Đường đi muôn dặm, đã ngời mai sau…”


Ngay trong thời điểm lịch sử ấy, nhà thơ đã có một niềm tin về tương lai ngời sáng của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng và đến nay, Đảng ta đã lãnh đạo đất nước từ trong tàn phá của chiến tranh, đã vươn lên mạnh mẽ cả về kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh và nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nói: “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay”. Đó là hạnh phúc lớn lao và là niềm tự hào của Đảng quang vinh.


Trong nửa đầu thế kỷ XIX, thực dân Pháp xâm lược Việt Nam biến một quốc gia phong kiến thành một xứ thuộc địa. Chúng câu kết với bọn địa chủ cướp đoạt ruộng đất và bóc lột tàn bạo nông dân. Nhiều cuộc khởi nghĩa và phong trào đấu tranh của quần chúng đã liên tiếp nổ ra như cuộc khởi nghĩa Hương Khê do Phan Đình Phùng lãnh đạo; khởi nghĩa Yên Thế của Hoàng Hoa Thám; phong trào yêu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản của các cụ Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh; cuộc khởi nghĩa vũ trang Yên Bái của Nguyễn Thái Học… nhưng tất cả đều bị đàn áp và thất bại. Con đường cứu nước, cứu dân lâm vào khủng hoảng, bế tắc…


Giữa lúc đó, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành (Chủ tịch Hồ Chí Minh sau này) đã ra đi tìm đường cứu nước. Người đã đến được với chủ nghĩa Mác-Lênin và trở thành người Cộng sản Việt Nam đầu tiên. Từ chủ nghĩa yêu nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đến với chủ nghĩa cộng sản và cũng từ đây, Bác đã xác định được hướng đi đúng đắn cho cách mạng Việt Nam. Đó là cách mạng giải phóng dân tộc gắn liền với cách mạng vô sản, độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. 


Ngày 3/2/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập và thông qua Chánh cương tóm tắt (được coi là Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng). Sự ra đời của  Đảng Cộng sản Việt Nam, đã đáp ứng những đòi hỏi bức thiết của lịch sử. Chánh cương vắn tắt là đường lối lãnh đạo cách mạng của Đảng đấu tranh chống thực dân, phong kiến, giành độc lập dân tộc, dân chủ cho nhân dân. 

 

Đảng Cộng sản Việt Nam đã từng bước thực hiện thắng lợi sứ mệnh lịch sử của mình. Chỉ 15 năm sau ngày thành lập, Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân cả nước tiến hành cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, lập ra nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa-Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam châu Á.  Khi thực dân Pháp trở lại xâm lược Việt Nam, cả dân tộc Việt Nam đã bước vào cuộc kháng chiến trường kỳ và  lập nên Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, chấm dứt chiến tranh, công nhận nền độc lập của ba nước Việt Nam, Lào và Campuchia.

 

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân cả nước tiến hành đồng thời hai cuộc cách mạng là Cách mạng XHCN ở miền Bắc và cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam. Quân và dân miền Bắc vừa xây dựng CNXH, vừa chi viện cho tiền tuyến lớn miền Nam và đánh thắng cuộc chiến tranh phá hoại của giặc Mỹ, mà đỉnh cao là “trận Điện Biên Phủ trên không” lừng lẫy, buộc Mỹ và tay sai phải ký Hiệp định Pa-ri về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam. Quân và dân miền Nam đã làm thất bại các chiến lược “Chiến tranh đặc biệt”; “Chiến tranh cục bộ” và “Việt Nam hóa chiến tranh” của Mỹ mà đỉnh cao là cuộc Tổng tiến công mùa Xuân năm 1975 với Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng, thực hiện mục tiêu “đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào”, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc, cả nước đi lên CNXH.


Sau khi thống nhất đất nước, Đảng lãnh đạo nhân dân tiến hành cuộc cách mạng XHCN, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trước muôn vàn khó khăn, thiếu thốn. Đất nước bị tàn phá nặng nề bởi chiến tranh, lại bị bao vây cấm vận cùng với sự chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch và những thiệt hại do thiên tai, bão lũ gây ra… Tình hình quốc tế có những biến động do Liên Xô và hệ thống CNXH  Đông Âu sụp đổ là những thách thức to lớn với sự kiên định của Đảng ta, trong cùng một giai đoạn lịch sử, nhưng với bản lĩnh, trí tuệ, Đảng ta đã không xa rời Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, tiến hành công cuộc đổi mới đất nước, đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Đất nước ta vượt qua khủng hoảng kinh tế đã trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình, tiếp tục đẩy mạnh CNH-HĐH và tăng cường hội nhập quốc tế. Văn hóa-xã hội phát triển, công tác xóa đói giảm nghèo đạt được những thành tựu quan trọng. Diện mạo đất nước và đời sống của nhân dân được cải thiện rõ rệt. Đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố và tăng cường. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã và đang đạt được một số kết quả tích cực.  Những thành tựu qua 35 năm thực hiện đường lối đổi mới đất nước đã tạo đà cho sự phát triển trong những năm tiếp theo; đồng thời, cũng là minh chứng sinh động khẳng định vai trò lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng ta. 


Nhìn lại chặng đường 90 năm đấu tranh của Đảng, nhân dân Việt Nam  tự hào về Đảng Cộng sản Việt Nam-người lãnh đạo và tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam và  khẳng định, chỉ có Đảng Cộng sản Việt Nam-một Đảng  tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, trung thành với lợi ích của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động mới có đủ bản lĩnh, trí tuệ, khả năng lãnh đạo nhân dân Việt Nam giành thắng lợi  trong đấu tranh bảo vệ Tổ quốc và trong công cuộc xây dựng đất nước với mục tiêu: "Dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh".


QPTĐ

Tin khác