Luận bàn, bình luận

“Nhà nước bên trong Nhà nước”-Một mưu đồ phản động         

; đăng: 14:40, 07/08/2018; công bố ngày: 00:00, 07/08/2018; truy cập 1677 lượt;

 

QPTĐ-Nhà nước là sản phẩm của cuộc đấu tranh giai cấp, là tổ chức cao nhất để quản lý quốc gia được xuất hiện từ khi xã hội loài người có sự phân chia thành những lực lượng đối kháng khác nhau.

 

 

Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm đến chính sách tôn giáo.
Ảnh: Internet


Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, là Nhà nước của dân, do dân, vì dân do Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Năm 1945, Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân ta vùng lên tiến hành cuộc Cách mạng tháng Tám thành công, lập nên Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa-Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam châu Á. Ngay sau khi nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân ta tiến hành cuộc Tổng tuyển cử bầu ra Quốc dân Đại hội (Quốc hội) và thông qua bản Hiến pháp đầu tiên năm 1946.

 

Ngay trong các Điều đầu tiên Bản Hiến pháp năm 1946 đã khẳng định “Nước Việt Nam là một nước dân chủ cộng hòa”-Điều thứ nhất; “Đất nước Việt Nam là một khối thống nhất không thể phân chia”-Điều thứ hai. Kể từ đó đến nay, các bản Hiến pháp của nước ta các năm 1959, 1980, 1992, 2013 đều khẳng định: Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là một nước độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ; là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.


Vậy mà, tiếp theo âm mưu thành lập cái gọi là “Nhà nước Đề Ga” ở Tây Nguyên, “Nhà nước Mông” ở Tây Bắc và “Nhà nước Khmer Crom” ở Tây Nam bộ của các tổ chức phản động trong và ngoài nước đã được chính quyền Việt Nam vạch mặt, chỉ tên; nhiều đối tượng đã bị đưa ra vành móng ngựa và chịu sự trừng phạt nghiêm khắc của pháp luật cũng như dư luận quần chúng nhân dân. Những ngày gần đây, những phần tử tôn giáo cực đoan tại Quảng Bình được sự hà hơi, tiếp sức của các thế lực thù địch hải ngoại, ngang nhiên thách thức công luận, tổ chức chào cờ Hội thánh ca, đi ngược lại chủ trương hợp tác giữa Giáo hội với Nhà nước Việt Nam, thực hiện mưu đồ thành lập một “Nhà nước bên trong Nhà nước” tại Việt Nam.


Đoàn kết là một truyền thống quý báu, một tài sản vô giá được hình thành qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Kế thừa và phát huy những giá trị truyền thống cao đẹp đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta luôn giương cao ngọn cờ đại đoàn kết, coi trọng khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tôn trọng quyền tự do, tín ngưỡng của nhân dân; phấn đấu vì một nước Việt Nam “dân giàu, nước mạnh”, “dân chủ, công bằng, văn minh”. Động viên và phát huy vai trò trách nhiệm của các tín đồ tôn giáo sống “tốt đời đẹp đạo”, thực hiện tốt quyền lợi và nghĩa vụ của công dân. 


Mưu đồ thành lập “Nhà nước bên trong Nhà nước” là một âm mưu phản động, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, chia rẽ mối liên hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân; ý đồ lợi dụng các vấn đề tôn giáo để thực hiện âm mưu “Diễn biến hòa bình”, xuyên tạc về tình hình tôn giáo và chính sách tôn giáo ở Việt Nam, hình thành nên các lực lượng đối kháng để gây sức ép với Đảng và Nhà nước ta về các vấn đề dân chủ, nhân quyền và tự do tôn giáo. Chúng ta phải thường xuyên đề cao cảnh giác, nhận diện và đẩy lùi mọi âm mưu, thủ đoạn của chúng.


PHÚC KIẾN

Tin khác